четвъртък, 25 Април 2019, 23:06
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Извежда се, хими­ческа...

I. ЛИСТНO ТОРЕНЕ

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

150-200 г./дка

 

1 -2 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200-300 мл./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 650 - Течен  тор на база амониев тиосулфат

СЪСТАВ                                                                                    % w/w

Азот(N)     общо

15%

Азот (N) под формата на амоняк

11%

Азот (N) под формата на урея

4%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

60%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл/дка

1-2 приложения

АЗОФЕР слоу релийз - Балансиран вегетативен активатор

Състав                                                                                  % w/w

Азот(N)  общо

12%

Азот(N) амонячна форма

1,5%

Азот(N) урейна форма

10,5%

Калиев оксид(K2O) водоразтворима форма

12%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

28%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл./дка

1-2 приложения

ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

50-100 г/дка

1 третиране между братене и изкласяване

 

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

ТЕКАМИН МАКС - течен тор с висока концентрация на аминокиселини

Органичен течен тор с растителен произход. С висока концентрация на L - аминокиселини в усвоима за растенията форма, получени в резултат на ензимна хидролизa, при която се получават много повече чисти L- аминокиселини. L-аминокиселините са биологично активни, свързват се помежду си по различни начини, което определя активността им. Те подобряват осмозата, регулират отварянето на устицата, имат антиоксидантно действие, регулират хормоналната активност и др.
Текамин Макс няма вредни последствия за третираната култура, за околната среда и за хората. Подходящ за почвено и листно приложение по време на цялата вегетация.

ПРЕДИМСТВА:
- Ускорява растежа на растенията
- Помага за преодоляване на стресови състояния
- Защитно действие

СЪДЪРЖАНИЕ:

Амино киселини

14,7 об.%

L-Амино киселини 12,4 об.%
Общ Азот (N) 7,4 об.%
Органична материя /общо/ 60,2 об.%
pH 6,6

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: листно внесен в началото на братене в концентрация 0,15-0,30% (150-300 мл/100л вода)

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

II. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Културите са във фенофаза: от "братене"; "вретенене"; "начало на изкласяване" до "масово изкласяване".

Основни вредители за периода:

  • Вредна житна дървеница
  • Обикновена житна пиявица
  • Брашнеста мана

Вредна житна дървеница

В този период дървениците се хранят, като смучат сок от долната част на стъблото и причиняват изсъхване на главното стъбло. Вследствие на тези повреди посевите се разреждат, а добивите намаляват.

Борба срещу възрастните дървеници да се проведе при изравняване на половете, при плътност 4 бр. на кв.м. за масовите и 1- 1,5 бр. на кв. м. за семепроизводните посеви;

Във фенофази "вретенене" и "изкласяване", възрастната дървеница вреди по растенията и класовете, като предизвиква пълно или частично белокласие;

При провеждане на борбата срещу презимувалите дървеници да се ползват продукти за растителна защита с бързо инициално действие и кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. За борба срещу възрастните дървеници да се използват регистрираните продукти за растителна защита с активни вещества – фенитротион, тиаметоксам, пиримифос-метил, алфациперметрин, ефенвалерат, формотион, бенсултап, бетацифлутрин, алфаметрин, хлорпирифос-етил, циперметрин, делтаметрин, фентоат, ламбда-цихалотрин, тиодикарб, тауфлувалинат, фипронил, цис-транс циперметрин, зета-циперметрин и др.

За борба срещу неприятеля:

Дует 530 ЕК в доза 50-70мл/дка, активно вещество 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат. Наличието на циперметрин в продукта допринася ДУЕТ 530 ЕК да бъде бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали. Засяга се нервната система, като се предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт на вредителите. Активното вещество хлорпирифосетил, което спада към групата на органофосфорните съединения, прониква в тъканите на растенията, където запазва своята биологична активност около 20 дни. Комбинацията от двете съставки прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.

Алфагард 10 ЕК в доза 12,5мл/дка, активно вещество - 100 г/л алфациперметрин под формата на емулсионен концентрат. АЛФАГАРД 10 ЕК е контактен инсектицид и за получаване на максимален ефект срещу вредителите е необходимо да се осигури добро опръскване на всички части на засегнатите растения. Важно е също борбата с насекомите да се извежда своевременно – в най-подходящата възраст на неприятелите, посочена в регистраците.

!!! Препаратът може да се използва за борба както срещу Вредна житна дървеница (ларви) /Eurygaster integriceps/, така и срещу Обикновена житна пиявица /Oulema melanopa/ в доза 12,5 мл/дка

Повече информация за препаратите: АГРИЯ АД

eurygaster_integriceps_2_450

Вредна житна дървеница

eurygaster_integriceps_600

Вредна житна дървеница

възрастно и нимфи

eurygaster_integriceps_3_300

Вредна житна дървеница – възрастно и яйца

Процентът на паразитиране на яйцата ще оказва съществено влияние върху бъдещата плътност на ларвите, за което е необходимо да се правят внимателни и регулярни наблюдения и обследвания за установяване на този процент.

Обикновена житна пиявица
oulema_melanopus_300
Да продължат обследванията за установяване на плътността от неприятеля, началото на яйцеснасяне и излюпване на яйцата. Прагът на икономическа вредност за възрастните е: 30 бр. кв.м. при редки посеви и суха пролет и 50 бр. кв.м. при гъсти посеви и хладна пролет.

При отчитане на плътност от ларвите над прага на вредност - 2 бр. ларви на стъбло, да се сигнализира борба. Третиране с инсектициди срещу възрастните и ларвите да се извършва с продукти за растителна защита с активно вещество: алфациперметрин; ацетоми-прид; зетациперметрин; карбарил; пиримифос-метил; циперметрин; цис-транс-циперметрин и други, със кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити на житната дървеница. Когато нападението е на огнища по края на полетата, да се извършва третиране на петната или окрайчване на посева. Ако се наложи едновременно провеждане на борба срещу възрастните от житна дървеница и ларви на обикновена житна пиявица да се подбират продукти за растителна защита, регистрирани за борба с двата неприятеля.

За борба срещу неприятеля:

Алфагард 10 ЕК в доза 12,5 мл/дка, активно вещество - 100 г/л алфациперметрин под формата на емулсионен концентрат. АЛФАГАРД 10 ЕК е контактен инсектицид и за получаване на максимален ефект срещу вредителите е необходимо да се осигури добро опръскване на всички части на засегнатите растения. Важно е също борбата с насекомите да се извежда своевременно – в най-подходящата възраст на неприятелите, посочена в регистраците.

!!! Препаратът може да се използва за борба както срещу Вредна житна дървеница (ларви) /Eurygaster integriceps/, така и срещу Обикновена житна пиявица /Oulema melanopa/ в доза 12,5мл/дка

Овесена листна въшка

Те са най-вредни по време на цъфтеж и наливане на зърното (млечна зрелост). Предвид тази особеност, сигнала за борба да се подава при отчитане на 30-40 бр. ларви, нимфи и безкрили въшки на клас, във фенофаза "млечна зрелост".

Пшеничен трипс

По време на фенофази "вретенене-изкласяване" (отваряне лигулата на последния лист) трипса навлиза в оформения клас и яйцеснася. Вредна дейност да се очаква при повишаване на температурите и засушаване. Прагът на икономическа вредност във фенофаза "вретенене" е 10 броя възрастни на стъбло. Да се водят наблюдения и отчитания за степента на поява от този неприятел.

Черна пшенична муха

Продължава изхранването на ларвите и повредите от тях личат най-добре в началото на май (за по-късните посеви). Да се обследват и картотекират нападнатите площи и се отчете процента на повреда, с оглед спазване на сеитбообращение през следващата година.

Житна стъблена оса

Неприятелят има посевместно разпространение на всички площи с монокултурно отглеждане на житни култури.

Брашнеста мана

\Брашнеста мана

(Erysiphe graminis с конидиална форма Oidium monilioides)

Необходимо е да се извършват редовни обследвания за установяване степента на заразяване и разпространение на болестта, с цел навременно подаване на сигнала за борба. Прагът на икономическа вредност е: по време на вретенене (1-ви, 2-ри възел) - 30% степен на нападение върху листната маса; във фенофаза "показване лигулата на флагелния лист" – 30% степен на нападение на листната маса и 1-ви пустули върху предпоследния лист; във фенофаза "поява на ½ от класа до края на цъфтеж" – 30% степен на нападение върху листната маса и първи пустули върху флагелния лист.

За борба да се използват продукти за растителна защита с активно вещество: епоксиконазол+фенпропиморф; карбендазим+флузилазол; крезоксим-метил; пропиконазол; пропиконазол+ципроконазол; тиофанат-метил; триадименол; спироксамин+тебуконазол+триадименол и други.

Септориоза и ръжди

Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение на посочените болести. При достигането им до средните етажи на растенията и в степен на нападение над праговете на икономическа вредност, да се заостри вниманието към тези болести. ПИВ – 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист.

Извежда се хими­ческа борба срещу брашнестата мана, ръжди­те, фузариозата.

 
Обратно
eXTReMe Tracker