вторник, 23 Април 2019, 09:40
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
18 Фев 2008 11:18 | Интервюта

Полупазарните стопанства с консултантска помощ до 2013 година

Доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на , Национална служба за съвети в земеделието

Оцени статията
Брой гласове: 1 Рейтинг: 5
|

вестник Дневник

- Доц. Младенов, кое стопанство у нас се смята за полупазарно?

- За полупазарно у нас се смята това стопанство, което произвежда селскостопанска продукция за задоволяване на собствените си нужди и част от продукцията изнася на пазара, но същевременно притежава икономическия потенциал за бъдещо развитие. Мярката "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" е предназначена за подкрепа на земеделските стопани и ще спомогне да се преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктуриране на земеделската им дейност.

- Какво трябва да направят стопаните, за да кандидатстват и да получат консултантска помощ?

- Земеделските стопани трябва: да развиват земеделска дейност, да са земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3/1999 в областните дирекции "Земеделие и гори", и може да бъдат регистрирани и по Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК); да отидат в Областните служби за съвети в земеделието във всеки областен град за консултация и проверка на икономическите единици на стопанството. Последното се налага от Наредбата към мярката, която изисква да се знае дали конкретният земеделски производител има необходимия минимум от 1 икономическа единица или не, съобразно отглежданите култури и животни.
Животновъдните и растениевъдните ферми трябва да са обезпечени със земя ­ собствена, под наем или под аренда с нотариално заверен, вписан в Регистъра договор. В случай, че производителят не отговаря на изискването, той не може да кандидатства за средства от европейските фондове по тази мярка.
Със земеделския производител, който отговаря на необходимия минимум за кандидатстване, се провежда консултация в офиса, след което земеделският производител попълва молба-заявление за изготвяне и окомплектоване на пакет услуги и със съответните придружителни документи и се внася в Регионалната разплащателна агенция от земеделския производител; пакетът от услуги съдържа изработване на бизнесплан за период от 5 години, с икономически ръст над 4 икономически единици и спазване на стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

- Има ли крайни срокове и условия, които те трябва да спазят?

Мярката "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" е част от "Програмата за развитие на селските райони", която е за периода 2007 ­ 2013 г. Мярката се очаква да стартира. Крайният срок за кандидатстване по мярката е 31 декември 2013 г.

- Какви са основните моменти в един бизнесплан и за какво би послужил той в едно полупазарно стопанство, ако се занимава с растениевъдство или животновъдство?

- Бизнеспланът се разработва за развитие на стопанството за период от 5 години. В него подробно се описват етапите по години (с проверка от разплащателната агенция на резултатите трета/четвърта година), които земеделският производител трябва да предприеме и изпълни, съгласно подписания договор с разплащателната агенция. Целта е да се достигне необходимият минимум от 4 и повече процента ръст на стопанство.

- ­Има ли вече конкретни примери на получена консултантска помощ? И какъв е бил ефектът от нея?

- Да, с Програмата за развитие на селските райони МЗП и неговите подразделения предприеха мащабна информационна кампания по разясняване на мерките от Програмата. Експертите от НССЗ участваха активно в работни групи за разработване на наредбите по мерките, което им даде възможност да консултират стопаните. От есента на 2007 г. и до момента продължава консултантската дейност на експертите ­ определяне на икономическия размер на стопанствата, разясняване на Правилата за Добра земеделска практика, условия за устойчиво управление на земите в България, необходимостта от обучение по проблемите, свързани с агроекологията и повишаване квалификацията на земеделските производители.

- В кои райони на страната има най-голям интерес по мярката "Консултантска помощ"?

- Мярката "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" ще се прилага на територията на цялата страна. Експертите от офисите на НССЗ ежедневно предоставят консултации на заинтересовани производители, не само по тази мярка, но и по останалите мерки от Програмата за развитие на селските райони.

 

 
 
 

ДОБАВИ КОМЕНТАР


Последни новини

всички

Актуални статии

всички
agro
agro
eXTReMe Tracker