петък, 24 Май 2019, 22:30
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
18 Сеп 2009 11:35 | Интервюта

Организациите на производителите дават възможност за по-добра реализация на произведената продукция

Експерти от МЗХ, дирекции - „Координация по въпросите на Европейския съюз” и „Държавни помощи и регулаторни режими”

Организациите на производителите дават възможност за по-добра реализация на произведената продукция
Снимка: bnt.bg
Оцени статията
Брой гласове: 2 Рейтинг: 2.5
|

Видео по темата може да видите ТУК

Други статии по темата...

- Какви са новостите по отношение на продукцията за преработка?

- Много важна част от реформата в сектор Плодове и зеленчуци” е преминаването на досегашните плащания за преработката на определени плодове и зеленчуци към единното плащане на площ. Тази трансформация е естествено продължение на политиката на ЕС за отпадане на връзката на директните плащания с производството или преработката на конкретни земеделски продукти. В процеса на преговорите с ЕС България договори два вида такива плащания – плащания за преработка на домати и за преработка на праскови. Затова е предвидено договореният финансов ресурс на страната в размер на 6 244 944 евро годишно да бъде добавен от 2008 г. на 100% към т.нар. финансов таван на България, който ще се разпределя ежегодно под формата на единно плащане на хектар. По този начин размерът на директните плащания се увеличава от 2008 г. с горепосочената сума.

На заседанието на Съвета на министрите на земеделието, проведено на 11 и 12 юни 2007 г., България подкрепи предложението за създаването на ново директно плащане за отглеждане на ягоди и малини, предназначени за преработка. Плащането ще се прилага за период от 4 години (до края на 2011 г.) – съществува възможност за удължаване на този период, и ще възлиза на 230 евро за хектар. България е една от петте държави членки, които получиха национално гарантирана площ за прилагане на новото плащане. Общият размер на националната гарантирана площ за ягоди и малини е 2400 ха. Новото директно плащане ще се прилага паралелно с Единното плащане на площ и плащането за енергийни култури. То открива допълнителна възможност за подпомагане на българските производители на ягоди и малини и ще стимулира развитието на тези традиционни за страната култури.

Държавите членки трябва да изработят Национална стратегия за устойчиви операционни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия обхваща следните елементи: анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие; обосноваване на избраните приоритети, цели на операционните програми и инструменти, показатели за постигнатите резултати; оценка на операционните програми и задължения за отчитане на организациите на производители. Националната стратегия за устойчиви операционни програми за пазара на плодове и зеленчуци трябва да включва и Национална агроекологична рамка. Българската национална стратегия може да видите ТУК

От 1.01.2008 г. бяха премахнати възстановяванията при износ за пресни плодове и зеленчуци и за продукти от преработени плодове и зеленчуци. Ще продължи предоставянето на възстановявания при износ само за добавени захари при продукти от преработени плодове и зеленчуци.

- Съществува ли възможност за пазарна подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци от страна на държавата?

- Пазарната подкрепа от страна на държавата в условията на членство в ЕС се изразява в прилагането на Общата организация на пазара (ООП) на Общността в сектор „Плодове и зеленчуци”.

Обединяването на земеделски стопани в организации на производители дава възможност да се произвеждат и предлагат по-големи количества продукция от един вид и сорт, като по този начин се постига по-добра пазарна цена, по-голяма гъвкавост и пластичност на пазара, намаляват се производствените разходи и се подобрява качеството и конкурентоспособността на продукцията на европейския и световния пазар. Организациите дават възможност за по-добра реализация и по-добър пазар на тяхната стока, това което трудно може да осъществи индивидуалният производител.

Правото на Европейския съюз предвижда възможности за подпомагане както чрез държавни помощи, така и чрез средства на Общността. То е насочено към стимулиране изграждането на организации на производители.

По принцип съществува възможност за предоставяне на държавни помощи за групи производители – начална помощ за формиране (административни разходи, оборудване, софтуер и др.) съгласно чл. 9 на Регламент № 1857/2007 г. Тъй като обаче с Регламент № 1234/2007 г. е предвидена пазарна мярка по отношение на сектор „Плодове и зеленчуци”, даваща възможност за подпомагане на общностно ниво, не могат да бъдат прилагани паралелно и държавни помощи.

Съгласно чл. 103а, пар . 1, буква „б” на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. групите производители могат да получават и друга помощ, предоставяна директно или посредством кредитни институции, която е предназначена да покрие част от инвестициите, необходими за получаване на признаване и включени в Плана за признаване.

Следва да се има предвид, че не могат да бъдат предоставяни държавни помощи, основаващи се на цена, количество, единица производство или единица средство за производство. Съгласно Насоките на Общността за държавните помощи в секторите на земеделието и горското стопанство от 2007 до 2013 г. тези помощи се разглеждат като оперативни помощи, които са несъвместими с общия пазар.

В този смисъл преобладаващата част от действащите в момента държавни помощи под формата на целеви субсидии (които могат да се прилагат до края на 2009 г. като съществуващи помощи по sunset клауза от Договора за присъединяване) няма да могат да се прилагат от 2010 г., тъй като са помощи именно с характер на оперативни помощи.

- Много фермери заявяват, че вносната продукция се предлага на дъмпингови цени, които са по-ниски от онези, на които тя се реализира в страните износителки. Възможно ли е държавата да противодейства по някакъв начин на подобно явление?

- С интегрирането на българската икономика към ЕС държавната политика в областта на земеделието се провежда при стриктно спазване на мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика, както и на договореностите на Общността по сключените двустранни и многостранни споразумения за свободна търговия с трети страни.

България като държава членка на Европейския съюз прилага търговската и митническата политика на ЕС по отношение на вноса от трети страни (включително за някои чувствителни плодове и зеленчуци), с която се гарантира стабилността на пазара на земеделски продукти в Общността.

При внос на плодове и зеленчуци от трети страни митническите органи разрешават пускане в свободно обръщение, ако внасяната стока е придружена от сертификат за съответствие на стандартите. Правилата относно стандартите на плодове и зеленчуци са определени от Регламент 1221/2008. Съгласно този Регламент има изградени специфични пазарни стандарти за следните продукти: ябълки, цитрусови плодове, киви, салати, праскови и нектарини, круши, ягоди, десертно грозде и домати. Плодовете и зеленчуците, които не са обхванати от специфичен стандарт, трябва да съответстват на общия стандарт за предлагане на пазара (посочен в част А от Приложение I към Регламент 1221/2008). Общият стандарт определя минимални изисквания за качество и зрялост на продуктите, без да ги разделя по класове за качество.

С цел защита на цените на произвежданите плодове и зеленчуци в Общността при внос от трети страни ЕК прилага системата на входни цени. Всяка държава членка ежедневно съобщава средните представителни цени на внесени от трети страни плодове и зеленчуци, определени в Приложение XV на Регламент 1580/2007.

Плодовете и зеленчуците, определени в Приложение XV, са: домати; краставици; артишок; тиквички; сладки портокали, пресни; клементини; мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди; лимони (Citrus limon, Citrus limonum); десертно грозде; ябълки; круши; кайсии; череши, различни от вишни; праскови, включително нектарини; сливи; краставици за преработка; вишни (Prunus cerasus.).

За други продукти, които не фигурират в списъка на Приложение XV, при осъществяване на вноса им не се прилага системата от входни цени.

Следва да се отбележи, че в съответствие с договореностите на ЕС с други страни (Турция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и др.) и в рамките на Световната търговска организация някои плодове и зеленчуци могат да се внасят по договорени тарифни и нетарифни преференции – намалени или нулеви ставки на митата. Така въпреки прилагането на системата на входни цени при внос от тези страни в някои случаи не се заплащат митни сборове – когато декларираната цена е на или над нивото на обявените фиксирани минимални стойности за внос на някои плодове и зеленчуци.

Считаме, че за предотвратяване и отстраняване на евентуални нарушения при вноса и реализацията на плодове и зеленчуци могат да бъдат предприети мерки от компетентните органи като Министерство на финансите и Агенция „Митници”.

На този етап намесата на държавата в ценообразуването е недопустима и единствено ще доведе до изкривяване на пазара, което ще рефлектира в една или друга насока за понижаване на икономическата активност по цялата верига, което е в противоречие с принципите на пазарната икономика за свободна търговия и конкуренция в сектора в условията на Единния европейски пазар.

Като възможен изход от създалата се ситуация считаме, че усилията както на администрацията, така и на производителите на плодове и зеленчуци следва да бъдат насочени изцяло към постигане на по-голяма ефективност и конкурентност на производството. Производителите могат и трябва да се възползват максимално от договорените с ЕС финансови средства за развитието на земеделието и селските райони – преки плащания на единица площ, както и мерките по Програмата за развитие на селските райони.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Какви са последиците от реформата в сектор "Плодове и зеленчуци"?

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни новини

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker