вторник, 22 Май 2018, 15:06
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
16 Окт 2009 12:38 | Интервюта

Земеделските производители с полупазарни стопанства трябва да бъдат по-активни по отношение на 141-а мярка от ПРСР

Божура Фиданска – старши експерт, дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

Земеделските производители с полупазарни стопанства трябва да бъдат по-активни по отношение на 141-а мярка от ПРСР
Снимка: www.agro.bg/
Оцени статията
Брой гласове: 4 Рейтинг: 1.75
|

* Видео по темата може да видите ТУК
* Други статии по темата...

- Г-жо Фиданска, какви са перспективите пред земеделските производители, желаещи да преструктурират стопанствата си?

- В България по-голямата част от земеделските стопанства са малки и по-слабо развити. За да бъдат те конкурентоспособни, както на българския, така и на европейския пазар, се нуждаят от преструктуриране. Точно затова в Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) е включена специална мярка - 141, по която се предоставя подкрепа за подпомагане доходите на стопанства, които имат капацитет и желание да се преструктурират. Помощта ще спомогне те да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на дейността им и да насърчи тяхното бъдещо развитие.

- Кога беше даден стартът на мярката и какъв е срокът на нейното действие?

- Мярката стартира на 1.09.2008 г., като финансова помощ ще се изплаща за одобрени проекти до 31.12.2013 г.

- Кои са основните нормативни документи, които дават възможност на земеделските стопанства да се преструктурират?

- Основният нормативен документ, чрез който се прилага мярка 141, е Наредба № 28/05.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", издадена от Министъра на земеделието и храните и обнародвана в Държавен вестник, бр. 74 от 22.08.2008 г.

- От какви улеснения могат да се възползват кандидатстващите?

- Голямо преимущество за кандидатите по тази мярка е, че бизнес планът, необходим им при кандидатстване, може да се изготви напълно безплатно от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която има офиси във всеки областен град. Нейните експерти освен бизнес плана ще изготвят напълно безплатно и заявлението за подпомагане и ще консултират земеделските производители по всички въпроси, свързани с производствената им дейност.

- Какво е определението за полупазарно стопанство?

- Полупазарно е това стопанство, което продава малка част от своята продукция за допълване на дохода на домакинството и използва останалото за домашна консумация, но същевременно притежава икономически потенциал за бъдещо развитие.

- Колко са потенциалните бенефициенти, отговарящи на тези условия?

- Мярката е ориентирана към земеделски стопанства, които имат икономически размер на стопанството между 1 и 4 икономически единици. Броят на потенциалните бенефициенти така, както е заложен в Програмата, е 21 000 полупазарни стопанства. До момента подадените заявления са едва 625 броя, което показва, че интересът засега е слаб.

- Моля, изяснете понятието икономически размер на земеделското стопанство.

- Това е размерът на земеделското стопанство, изразен в икономически единици. Една икономическа единица е равна на 1200 евро.

- Как се изчислява икономическият размер?

- Всъщност изчисляването на икономическия размер на дадено земеделско стопанство не е сложно. В наредбата има публикувана специална таблица за изчисляване на икономическия размер. С нея разполагат всички офиси на Службата за съвети в земеделието, както и всички Областни Дирекции „Земеделие" и Общинските служби по земеделие. Таблицата е публикувана също и на електронната страница на МЗХ в рубриката „Програма за развитие на селските райони" -  икономически размер. В тази таблица са изброени всички видове култури, както и животни, а също така и стандартните им разлики. В отделна колона земеделският производител поставя съответно броя на животните или декарите земя, които има, и автоматично излиза икономическият размер на стопанството му.

- Ако обичате, илюстрирайте с примери методиката за определяне на икономическия размер на дадено стопанство?

- Ще дам два примера: първият е - да  предположим, че полупазарното стопанство се намира в планински район и има 2 крави, 3 дка ягоди и 2 дка картофи, тогава общият му икономически размер е 1,84 ИЕ; вторият пример е - 5 дка череши и 5 дка полски домати - тогава общият икономически размер на това стопанство е 1,76 ИЕ.

- Какви са първите стъпки, които трябва да предприеме земеделският производител, желаещ да се възползва от мярка 141?

- Това, което бих посъветвала всички стопани, желаещи да кандидатстват по мярката, е да посетят съответния областен офис на Службата за съвети в земеделие, където могат бъдат консултирани за това какви са условията и изискванията, за да кандидатстват. Там също могат да им изчислят икономическия размер на стопанството. В областните офиси на НССЗ могат да получат и информационни материали. Наредбата е публикувана и под формата на книжка, също така има и книжка с информация за реда на кандидатстване, необходимите документи, тяхната валидност и място на издаване, реда за изплащане на помощта. Тези, които имат достъп до интернет, могат да намерят всички тези материали на интернет страницата на МЗХ в рубриката „ПРСР-документи по Ос 1". След това кандидатите трябва да решат как и с какво искат да развиват стопанството си, да си набавят всички документи, съгласно списъка в наредбата, да изготвят бизнес плана си сами или с безплатната помощ на служителите на НССЗ. След това те трябва да подадат проекта си в няко от областните офиси на Разплащателната агенция, които са оторизиран орган да разглеждат и одобряват проектите, както и да извършват плащанията след одобрението.

- Смятате ли, че изискванията, залегнали в нормативната база за преобразуването на едно полупазарно стопанство в пазарно, са изпълними?

- Всички изисквания са определени след обстоен анализ и след оценка доколко те са изпълними от страна на кандидатите, но въпреки това след като вече стартира мярката се прави анализ кои изисквания най-много затрудняват кандидатите и ще се предприемат действия за тяхното облекчаване. 

- Какви са условията за изпълнение на дейностите по проекта?

- Подпомагат се дейности, които се осъществяват на територията на Република България. Кандидатите представят бизнес план за период от 5 години, образец на бизнес плана могат да намерят в приложение 1 на наредбата. Бизнес планът трябва да показва, че най-късно в края на петата година на изпълнението му земеделското стопанство ще стане икономически жизнеспособно. В случаите, когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, се извършва сравнение между заявената по тези схеми площ и заявената такава по тази наредба. Не се предоставя финансова помощ, в случай че се установи разлика между площите и не е представена писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините, водещи до тази разлика.

- Под каква форма се отпуска помощта и какъв е нейният размер?

- Под формата на безвъзмездна финансова помощ - субсидия, а размерът й се равнява на левовата равностойност на 1 500 евро годишно за период от максимум 5 години.

- Има ли етап, на който се осъществява проверка, която да установи, дали са постигнати определени цели, оправдаващи плащанията, извършени до този момент?

- Да, разбира се, че се осъществява проверка (на случаен принцип) в края на третата година от подписване на заповедта за одобрение. До този период кандидатът трябва да е изпълнил задължителните междинни цели и най-малко една от избираемите.  

- Ако настъпят неочаквани обстоятелства, които може да попречат за изпълнението на проекта, какви са последствията?

- Ако настъпят неочаквани обстоятелства, които могат да попречат за изпълнението на проекта, помощта се прекратява, като парите, получени към момента, не се връщат. В случай на форсмажорни обстоятелства е необходимо кандидатът в срок от 10 дни от тяхното настъпване да уведоми ДФЗ-РА, за да не бъде санкциониран.

- Ако обичате, дайте примери, определящи и другите възможности за едновременно финансиране на дадено полупазарно стопанство в условия на преход.

- Другите възможности за подкрепа на полупазарните стопанства са директните плащания за площ, също така финансиране по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" и по мерките за агроекологичните плащания. След третата година от изпълнението на бизнес плана по мярка 141, стопаните могат да кандидатстват по мярката „Разнообразяване към неземеделски дейности" и да си направят магазинче, в което да продават произведената от тях продукция.

- Какви са перспективите пред един земеделски производител след 5 години, когато вече е осъществил бизнес плана си по мярка 141 от ПРСР?

- Перспективите за земеделския производител след 5 години, когато вече е изпълнил дейностите и инвестициите, записани в бизнес плана  си по мярка 141, ще бъдат много по-благоприятни, защото стопанството му от полупазарно ще се е превърнало в икономически жизнеспособно пазарно ориентирано стопанство, т.е. вече основната му дейност ще е земеделие; ще отговаря на стандартите на Общността и ще бъде конкурентоспособно на пазара не само в България, но и в ЕС.

- Смятате ли, че след този период фермерът вече по-лесно ще може да се интегрира към пазарните механизми, действащи на територията на Европейската общност?

- Да, ние сме убедени и работим за това след подкрепата, предоставяна от ЕЗФРСР, българските фермери да бъдат по-стабилни; да развиват успешно дейността си и съответно да постигат по-големи резултати; да повишат своята квалификация; да са по-мотивирани и с по-голям потенциал на пазарна изява, което ще доведе до по-лесното им интегриране към пазарните механизми на територията на Европейската общност.

- Приемате ли, че създадената база и натрупаният опит ще помогнат за развитието на земеделието у нас като цяло?

- Вярваме и работим за това да имаме развито и конкурентоспособно селско стопанство. Всеки натрупан опит е положителен, както за нас - институциите отговорни за нормативната база, така и за земеделските производители.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

Още информация по темата...

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker