понеделник, 10 Декември 2018, 13:30
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
05 Юни 2014 10:24 | Новини

Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г.

Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите
Снимка: AGRO.BG
Оцени статията
|

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. Целта на документа е да информира институциите и обществеността за състоянието на екологичната обстановка, тенденциите и динамиката на промените в околната среда, извършените законодателни, административни и инвестиционни мерки и приоритетните области в националната екологична политика.

Основната работа по изготвяне на доклада е извършена в Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ. Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена група експерти. Данните, предоставени от тях, са свързани с развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия.

Анализите в доклада показват, че източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси в икономическите сектори и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци.

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид от ТЕЦ са 82% от националните емисии за 2012 г.

Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната като цяло. Наблюдава се постепенно подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. Средно за ЕС този показател е 42 процента. През годината са депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

През 2012 г. не са регистрирани повишения на обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Няма отклонение от нормалния радиационен статус и в районите на АЕЦ – Козлодуй и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, който остава под 0,01 mSv.

Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като се отчита намаление с 3 п.п. в сравнение с 2011 г. Водещите градове по рискова шумова експозиция на населението са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на шум отговарят на нормативните изисквания.

Пълния текст на Доклада ще бъде публикуван в интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker