неделя, 20 Май 2018, 15:07
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
24 Окт 2005 18:16 | Актуално

Мискантус – алтернативен енергоизточник

Оцени статията
Брой гласове: 5 Рейтинг: 4.6
|

Нивите в Европа започват да придо­биват тропически рисунък. Плътна, сребриста растителна маса с височи­на до 4 метра, от специален вид треви, е най-новият експеримент на земедел­ците и учените еколози в стремежа им за получаване на електроенергия от алтернативни енергоизточници. В на­чалото на септември т.г. БиБиСи разпространи подробна статия за отглеждането на Мискантус (Miscanthus) - многогодишна житна трева от сем. Житни (Gramineae), която поради гигантските си разме­ри наричат още и "слонска трева".

Учените подчертават, че култивира­нето на Мискантус има две огромни предимства: първо - в процеса на ве­гетация растението "изсмуква" въгле­родния двуокис от въздуха и го пре­чиства; и второ - при изгарянето на би­омасата, като биотопливо, се получа­ва електроенергия, производството на която (за разлика от изгарянето на въглищата в топлоцентралите) е еко­логично - отдел я се много по-малка СО2 и на практика балансът на вред­ният газ е нулев.

При това, 4- метровото растение се нуждае от сравнително малко ко­личество торове, за да формира мощна биомаса, разходите на труд и други материални ресурси са достатъчно малки и производството е много ефективно.

Според прогнозата на ирландския агро- и еко експерт Майк Джоунс, в близките 10 години това производство би могло да се превърне в широка практика в Европа и света. Ако 10 % подходяща земя на територията на 15­те стари членки на ЕС /от преди раз­ширяването/ се засее с Мискантус, това може да генерира 9% от брутната енергийна продукция, показват изчис­ленията на експерта.

Производствените опити с Мис­кантус датират от десетина години. Първи започват внедряването им фермерите от щата Илинойс, САЩ. В стремежа си да използват възможно най-ефективно земеделската земя, те, с помощта на учените, започват култи­вирането на Miscantus giganteus ­един от 25-те вида трева от едноимен­ния род. Идеята ги увлича, защото растението се развива много добре там, където площите са подходящи за производството на царевица и соя ­традиционни култури за щата, като разходите са много по-малки. Преди изкласяването тревата може да се из­ползва като зелен фураж за храна на селскостопанските животни и за при­готвяне на силаж. Технологията е оп­ростена - размножаването става по вегетативен начин - издънките от раз­делената туфа на растението се за­саждат в ямки, а насаждението се кул­тивира в продължение на 30 години. Използването му започва на втората­-третата година от създаването. Освен това по време на жътвата на Мискан­тус (октомври) селскостопанските ма­шини са вече свободни и не се изпол­зват в други насаждения. Съществена подкрепа на усилията на фермерите оказва енергийната компания "Dynegy", която организира изкупува­нето на Мискантус като биомаса за топливо. За тон изсушена биомаса изкупната цена е около 40 долара.

Професор Стив Лонг от универси­тета в Илинойс продължава експери­мента. В своята база той отглежда хибрид от два вида Miscanthus x giganteus. По този проект досега е ус­пял да получи 60 тона сух материал от 10 декара. От тази продукция, по него­ви изчисления, може да се осигури енергия равна на около 36 барела суров петрол, който, при сегашната пет­ролна криза, се продава между 60-70 щатски долара за барел. Целта на уче­ният е да докаже, че ползата от трева­та може да бъде изключително голя­ма, и че не се изискват особени раз­ходи и технологии при производство­то й.

Внимание на Мискантус като алтер­нативен енергоизточник обръщат и в Украйна. Култивирането и разпрост­ранението й, като екологично биотоп­ливо, е включено в Научно-техническа програма за развитие с подкрепата на държавата.

Както вече беше споменато, видо­вете от род Мискантус са житни треви, разпространени от тропическа Южна Африка до Източна и Югозападна Азия. Развиват се на слънчеви места, с достатъчно влага. Листата са плос­ки, линей ни и дълги, съцветието е мет­лица, често сребристо оцветена при узряване. За производство на биома­са се предпочитат безсеменни сорто­ве.

В декоративното цветарство житните треви Мискантус от древни времена се използват за украса на пар­кове и частни имоти, като дори същес­твуват цели направления за тяхното ситуиране в ландшафта на градини­те. Сега са много модерни и се изпол­зват интензивно в градините с английски пейзажен стил. Селекционира­ни са стоици сортове и вариетети, ка­то особено популярни са видовете М. sinensis (китайски мискантус), М. sacchariflorus (захароцветен мискан­тус), М. purpurascens (мискантус пур­пурен) и др. Особено се ценят декоративните форми "Зебрина" и "Грациела". От изсушената трева се правят суве­нири, използва се и за аранжировки в сухи букети.

 
 
 

ДОБАВИ КОМЕНТАР


Последни интервюта

всички

Последни новини

всички
agro
agro
eXTReMe Tracker