Проект оптимизира управлението на парк „Пирин”

Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Основната цел на проекта „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” е подобряването на устройството и управлението им, като бенифициент е Дирекция „Национален парк Пирин”, регионален орган на Министерство на околната среда и водите.

В Национален парк „Пирин“ ще се оптимизират територии от общините Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански, област Благоевград. В резерват „Тисата“ – с. Горна Брезница и гр. Кресна, община Кресна. Включените в проекта елементи от Националната и Международна екологични мрежи са: защитена зона „Пирин” и биосферен резерват „Баюви дупки - Джинджирица“.

Дейностите по проекта ще се осъществят с безвъзмездната финансова помощ на Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Всички подобрения ще се извършат от 2.07.2012 до 31.03.2015 година, като общата стойност на проекта е 19 791 600 лв., 16 822 860 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите – от държавния бюджет.

Повече подробности  можете да научите от сайта на Дирекцията на Национален парк "Пирин": www.opos.pirin.bg

Цел и предмет

Основна цел на проекта е да реализира поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; да създаде посетителска инфраструктура и да осъществи капитално строителство; да организира образователни програми и да планира и оптимизира управлението на парка.

Акценти

Чрез проекта, финансово обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Дирекция „Национален парк Пирин“ ще цели и опазване биоразнообразието, дървесните, растителни и животински видове и местообитания.

На видово ниво, предмет на проекта е: стабилизиране популацията на глухара, населявал в миналото, но днес застрашен от изчезване вид на територията на парка; опазване и поддържане популациите на дивата котка, златка, лещарка, трипръст и белогръб кълвач,  южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, пернатонога кукумявака и балканската пъстърва; опазване и поддържане популациите на жълтата тинтява, златовръх и мечо грозде.

Особено  внимание е отделено на природните местообитания. Предвидени са и дейности за възстановяване и поддържане  на планински местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни, както и разработването на система за ползване на лечебните билки.

За посрещане на многохилядните туристи, за осигуряване безопасното им пребиваване в Пирин и в отговор на повишените съвременни изисквания към екологичното възпитание и интерпретация, в проекта е предвидено изграждане на нови посетителски информационни центрове в градовете Сандански и Банско, които ще бъдат оборудвани с тематични интерактивни модули и нови образователни филми; Контролно Информационни Пунктове за парковата охрана в районите на хижите „Вихрен“, „Демяница“, „Яворов“, „Синаница“, „Пирин“, „Безбог“ и др.; туристически заслони в местностите Черната вода и Корнишки езера; възстановяване на дървени мостове, на туристически и образователни пътеки, кътове за отдих, погледни места; обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически маршрути; система за противолавинна защита по западния склон на връх Тодорка; трайно маркиране границите на Национален парк „Пирин“, резерватите „Юлен“, „Баюви дупки - Джинджирица“ и  „Тисата“, и на буферната зона.

Идеята е да се осъществи и контрол на замърсяването с битови отпадъци, да се създаде програма за мониторинг на повърхностните води, да се проведат обучения на експертни групи и свикване на консултативни и научни съвети.

Очаквани резултати

Осъществяването на проекта ще допринесе за усъвършенстване управлението на Национален парк „Пирин“ в съответствие с европейските изисквания за устойчиво управление на защитените територии.

Успешното изпълнение на Проекта ще доведе до поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологично съобразен поминък на населението.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар