Аудиториум

Лице за контакт: Пламен ДИмитров
Адрес: София, ул. Св.Св. Кирил и Методий 40
Телефон: 0877 977 043
E-mail: sales@auditorium.bg
Интернет страница: http://www.auditorium.bg

 

Консултиране и Европроекти, одит и вътрешен одит

„Аудиториум“ ООД е юридическо лице, регистрирано съгласно действащото българско законодателство в сферата на услугите. Основните ни компетенции са в областите на одита, контрола, счетоводството и управленското консултиране, включително по фондове и програми на Европейския съюз. Нашата дейност е насочена, както към частния сектор на българската икономика, така и към публичния. Нашите клиенти и партньори са позиционирани в широк спектър на бизнеса и държавното управление. Ние им предлагаме индивидуални решения за повишаване на ефективността на бизнес процесите и инвестиционните намерения, независимо от техния етап на развитие. Като част от инвестиционния цикъл, осигуряваме и консултантски услуги за привличане на външно финансиране, в това число по линия на фондове, програми и други финансови механизми на Европейския съюз. Основателите на Аудиториум са участници в създаването на системи за управление и контрол, както на действащите към момента финансови механизми по фондове на Европейския съюз, така и на тези с действие от предприсъединителния период на Република България през 2000 – 2007 година. Имат опит при одобрение на проекти (проектни предложения), финансиране на инвестиционните намерения и осъществяване на мониторинг и последващ контрол в компетентни държавни институции. Преминали са през редица обучения и курсове за обмяна на опит в институции на държави-членки с дългогодишни традиции при усвояване на средства от ЕС. Участвали са в различни форми на Комитети за наблюдение, в срещи и обсъждания при промяна на нормативна уредба на Общността, в качеството им на представители на Република България. Представлявали са страната ни при обсъждане на одитни подходи и техники за одит и контрол на средства от ЕС и други. Също така, имат доказан опит от над 10 години в областта на вътрешния и външен одит. Имаме придобит опит в областта на одита и контрола с познания на всяко едно ниво на управление и сме участвали, като ръководни кадри във Върховна одитна институция. Притежаваме лекторски опит от Университет за национално и световно стопанство, Свищовска академия „Д.А. Ценов“, Институт на вътрешните одитори и др. в области, свързани с одита контрола и управлението, включително и по фондове и програми с финаниране от Европейсия съюз. Имаме публикации в различни професионални и специализирани издания, както и сме канени от различни институции за обучители на експерти от държавната администрация на централно и местно ниво. За нас удовлетвореността на клиентите е водещ механизъм и част от фирмената стратегия.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !