Лоджистик Груп ООД

Лице за контакт: Лилия Димитрова
Адрес: гр. Варна
ул. "Девня" 12Б
ет. 5, офис 14
Телефон: +35952612720
E-mail: office@logisticgroup.bg
Интернет страница: http://www.logisticgroup.bg

 

Транспорт и Спедиция

"ЛОДЖИСТИК ГРУП" ООД - кратка презентация В контекста на целите на развитието на бизнеса си ние видяхме необходимост да покрием входните точки на Република България по река и море за да сме в състояние да поддържаме създадените от нас системи на високо ниво на ефективност, качество и надеждност във всички водни входни/изходни точки на държавата. Ние сме изградили стратегически партньорства с Корабособственици и оператори на плавателни съдове, опериращи основно в Черно и Средиземно Море, Корабни Агенции опериращи в пристанищата на горепосочените водни басейни, Портови оператори и спедитори в същите пристанища. Сътрудничеството е с цел да се поддържа комуникацията на ниво, което да гарантира качественото изпълнение на проектите, отлична стиковка на всички участници в процеса на транспортната дейност; да сме в състояние да поддържаме създадените от нас системи на високо ниво на ефективност, качество и надеждност. Ние сме запознати в детайли с целия принципите на международната търговия както от търговска и логистична гледна точка, така и от гледна точка на изпълнителните и контролни органи на Република България. В детайли сме запознати с финансовото отражение на процесите върху ефективността на търговските сделки и се стремим да създаваме стойна верига, като даваме финансова оценка и оценка на риска на всеки отделен процес в контекста на цялата верига, както и на веригата на доставки като цялостен единен процес. Разработваме заедно с клиентите си ключови индикатори за оценка на процесите, като оценяме влияние на тези индикатори върху процеса като цяло. При очаквани девиации от първоначално планираните дейности, което би оказало неблагоприятно отражение върху протичането на процеса като цяло алармираме своите възложители и вземаме решение за превантивни или коригиращи дейности, за да запазим планираната ефективност и сигурност. Предлаганите от Нас услуги са: Фрахтоване на речни и морски кораби за генерлани, насипни, извънгабаритни товари и танкери от и за цял свят; Познаваме в детайли изискванията на GAFTA, FOSFA към корабите превозващи зърнени и маслодайни култури, както и към танкерите первозващи растителни масла; Познаваме в детайли обичаите, техническите възможности и ефективността на всички пристанища във Варна, Балчик, Бургас и Констанца, както и на речните пристанища в България, което ни дава възможност да коснултираме клиентите по отношение на товарни/разтоварни норми на отделните пристанища, възможността им за приемане на кораби с определени параметри, натоварванията на отделните пристанища, което е от особено значение при наемането на кораби и формирането на фрахта. Създали сме надеждни пратньорства с корабосотвеници на разнообразни плавателни съдове, като по този начин се стремим да отоговорим на специфичните нужди на чартьорите в зависимост от стоката, която превозват, сезона, дестинацията и нивата и трендовете на фрахтовия пазар. Запознати сме с най-добрите практики при фрахтоване на плавателни съдове, защитни клаузи, можем да предоставим правна консултация при възникване на спорни ситуации. Корабно агентиране във Варна, Балчик и Бургас; В качеството си на корабни агенти поддържаме висок стандарт на работа, като следим движението на корабите, под наше агнетиране онлайн чрез АIS системите на корабите и посредством тясна комуникация с корабособствениците, операторите и екипажите на агентираните от нас кораби. Поддържаме своевременна комуникация с всички лица отговорни за въвеждането на корабите в пристанищата на Варна, Балчик и Бургас. Изготвяме чрез съгласуване с изпращач / получател / корабособственик изрядна документация, като всички нюанси по приемане на нотис за готовност, отчитане на сталийно време и други се обсъждат още преди въвеждане на кораба или по време на неговия престой, с цел избягване на спорни ситуации непосредствено преди отплаване на кораба с цел недопускане на излишни престои на корабите в пристанищата. Изготвяна на калкулации на сталийно време при обработка на корабите под наше агентиране, за да могат чартьорите да вземат адекватни и своевременни решения относно организиране на последващи дейности; Пристанищна спедиция Отлични взаимоотношения с пристанищните оператори във Варна, Балчик и Бургас. Познаваме възможностите им по обратване на различните видове товари като време, техника и ценови равнища. Разполагаме с отлични взаимоотношения със собственици на площи за съхранение на зърно в районите на пристанищата по река и море, с което съдействаме на нашите клиенти да концетрират част от корабната партида предварително, с цел избягване на забавяния при обработка на корабите. 24 часово присъствие при товарене на кораби с цел конторол на обработката (да не се разпилява стока), опис на разтоварилите автомобили и навременна информация за стоката приета в пристанище по доставчици, за да могат наште клиенти да уреждат коректно финансовите и тръговските взаимоотношения с поддоставчиците си. Поддържане на комуникация със сървейори и други организации имащи отношение към товара с цел избягване на забавяния при обработка на кораба. Имаме опит в организирането и контрола на превоз на зърнени култури от Русе със секции до Констанца и претоварване на стоката от речните плавателни съдове директно на морски Кораб без да минава стоката през кей, както и в ораганизирането претоварване на растителни масла в Коснтанца от речни баржи на Танкер. Митническа обработка на стоки при внос и износ Консултации за изисквания и особености при внос / износ на стоки. Карго Застраховки за всички видове стоки и всички видове транспорт. При цялостно обслужване на клиентите си правим оценка на изпълнението на възложената ни задача, като сравняваме сделките кораб с кораб. Разходи за фрахт прогнозирани и фактически Разходи за транспорт до пристанище прогнозирани и фактически Разходи за съхранение прогнозирани и фактически Разходи за Товарене / Тримиране прогнозирани и фактически Отразява се количество стока натоварено в товарен пункт, прието в пристанище и тегло установено по драфт сървей. Оценят се разликите в количествата. Прави се оценка на сталийното вереме в зависимост от клаузите по сключения чартър и се дава оценка на темповете с който трябва да се подвозва стоката за да не се допускат просрочия. Други анализи по изискване на клиента.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !