Силно ще спадне процентът на двойно декларираните площи за евросубсидии през 2010 г.

Калина Илиева - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) – Разплащателна агенция

Агенция Фокус

- Г-жо Илиева, ще стартира новата кампания за директните плащания 2010. Има ли някакви нови моменти по отношения на документите, които трябва да бъдат представени от страна на земеделските стопани, които ще могат да участват?

 Необходимите стъпки, които земеделските производители трябва да направят, са разписани подробно в измененията на наредбите, които вече са факт и са публикувани в „Държавен вестник”, на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и на страницата на ДФЗ.

Като цяло първото и най-важно нещо е, че през тази година са предвидени от Европейската комисия 328 млн. евро за директни плащания на площ, което е с 5 % повече от миналата година. Това е европейската субсидия, а за национални доплащания има 300 млн. лв., от които 150 млн. са записани „под черта” в закона за бюджета на България. Новото в тазгодишната кампания е, че площите ще се зачертават директно в нашата система ИСАК. Това е по изрично искане на Европейската комисия (ЕК) – в много от докладите си ЕК и Европейската сметна палата през годините са поставяли това условие като антикорупционна мярка. Тъй като в старата система са се виждали неочертаните площи и по този начин към края на кампанията „услужливи” общински служители са показвали тези площи на съответни бенефициенти, които са получавали европейски средства. Освен това, системата ИСАК е обновена в съответствие с консолидирания план за действие с Брюксел. Така че по този начин ще бъдат избегнати многото застъпвания. Другото ново е, че бе създадена една допълнителна наредба за допустимост на площите. В повечето случаи наддекларираните площи през миналата година са поради недопустимост на мери, пасища и ливади във високопланинските райони. Тези райони са обикновено силно затревени и голяма част от тях попадат в НАТУРА 2000 и самите земеделци не могат и нямат право да унищожават тези храсти, тъй като са от застрашени планински видове.

Същевременно с това техните стада използват пасищата и по този начин площите де факто биха били допустими за подпомагане. Заради това ние разработихме една детайла наредба, която бе консултирана в Брюксел. В Италия също е имало подобен проблем и по техен пример разработихме критерии точно за тези храсти от тези застрашени видове, както и за това какво означава добро земеделско състояние за допустимостта на финансирането на мерите, пасищата и ливадите.

- Т.е. сте описали точно как трябва да изглеждат храстите, така ли?

Да. През годините всички одити показват, че наддекларирането се получава именно заради тези храсти. Когато един земеделец заяви една поляна и при проверка стане ясно, че половината е с храсти, де факто автоматично тази половина става недопустима и по изискванията на регламента на ЕС това се води като двойно заявяване. Т.е. собственикът ни е поискал два пъти повече пари, отколкото е имал право да заяви като ползвана земя. В голяма част от случаите, като изключим злоупотребите и случаите със земеделските производители, които наистина не поддържат в добро земеделско състояние ливадите, при анализ бе установено, че високопланинските региони за подпомагане попадат в НАТУРА 2000. Поради тази причина от септември 2009 г. работим по тази наредба, консултирахме се с Брюксел. Мисля, че по този начин, сега, когато е ясно определено кои храсти следва да се отстраняват и каква трябва да е плътността им, силно ще спадне процентът на тези двойно декларирани площи.

-  Какви ще бъдат схемите за националните доплащания?

От тази година има шест нови схеми за подпомагане. Първата е за глава животно за едър рогат добитък, за която към съответната референтна дата – 28 февруари 2009 г. трябва да има определен брой животни. За да могат да участват фермерите, трябва да притежават поне десет животни. Миналата година бяха над пет, тази година трябва да бъдат двойно повече. Една от новите схеми, е тази за отглеждане на тютюн. Тя ще може да се ползва от всеки, който е произвеждал тютюн през 2007, 2008 и 2009 г. На база на произведеното количество, качеството и сорта се изчислява определена квота. От тази квота се определя правото на плащане. По този начин ще бъдат разпределяни средствата. Задължително е производителите, които са се занимавали с отглеждане на тютюн, към датата на кандидатстване да бъдат земеделски стопани. Т.е. да декларират също някакви площи или животни, тъй като това е изискване на регламента. На практика не е задължително те да се занимават с тютюн, но трябва да бъдат земеделски стопани. Втората нова схема е тази, която е обвързана с производство на крави с бозаещи телета. Тези, които кандидатстват по тази схема не трябва да притежават млечна квота. Могат да кандидатстват всички фермери, които имат над 5 животни. Следващата схема е отново обвързана с производството – за овце и кози майки. Задължителният брой на животните, които стопаните трябва да имат, е 50 или повече, като и по двете схеми е задължително към 30 ноември 2010 г. да бъде запазена бройката на животните, за която се искат пари. Знаете, че при тази кампания имаше големи санкции по тези схеми, точно поради това, че в регистъра на НВМС не съответстваше броят животни. Санкциите, които се налагаха, бяха по изискванията на регламент 796. Просто предишното правителство така беше изпратило нотификацията в Брюксел, че санкциите да бъдат по този регламент, който е изключително рестриктивен. Тъй като това са национални доплащания, ние водихме преговори с комисията и се оказа, че всяка държава-членка може сама да разработи процедура за санкциониране. Затова колегите от МЗХ, заедно с колеги от Министерството на финансите в момента са в процес на разработване на такава процедура за санкциониране. Т.е. към 30 ноември 2010 г. стопаните трябва да запазят бройката на животните си, а ако не – санкцията ще се изчислява надявам се по облекчена процедура, тъй като при регламент 796 санкцията е много рестриктивна – намаляването е процентно и ако разликата е половината от животните, не само нищо не се плаща, но има санкция и за бъдещ период.

Последните три схеми са за поддържане на производството на краве мляко. Първата е в икономически уязвими ферми с от 10 до 49 броя крави. Броят на животните също трябва да бъде запазен до 30 ноември 2010 г.

Останалите две схеми са за поддържане на производство на краве мляко в необлагодетелствани райони и в нитратно уязвими зони. За да могат да получат подпомагане за тях, фермерите трябва да имат над 10 крави. Всички тези схеми са описани в брошури, които ще бъдат раздадени безплатно на всички регистрирани земеделски производители. Брошурите ще бъдат разпространи в общинските служби по земеделие.

Важно е за фермерите да знаят, че преди да заявят животните си тази година по схемите, те задължително трябва да актуализират своя брой животни при личния си ветеринарен лекар, който да ги отрази в регистъра на НВМС. Това е задължително, за да може когато отидат след това в общинската служба да ги заявяват, да може да се сравни броят и да се види дали коректно са актуализирани животните. Това бе предприето с оглед да бъдат избегнати миналогодишните проблеми и по този начин фермерът сам ще може да контролира дали личният му ветеринарен лекар си е свършил работата и е актуализирал данните в регистъра, тъй като общинските служби имат интерфейс на регистъра на НВМС и може да се види дали данните са актуализирани.

На 9 март в НДК организираме широк информационен форум, на който ще бъдат поканени представители на абсолютно всички земеделски производители. Там ще бъдат всички експерти от ДФЗ и от МЗХ по директните плащания, за да могат да дадат разяснения по абсолютно всички схеми, така че заявленията да бъдат подавани правилно.

- Изплатени ли са абсолютно всички субсидии за преки плащания за 2009 г.?

Към днешна дата 761 млн. лв. са изплатени от общо 771 млн. лв. Това е около 98%. Имаме 1400 проекти по мярка агроекология и те изчакват своите плащания. Не са изплатени и субсидиите при случаите на застъпвания. Към момента те са около 350. Ние сме изчистили максимално всичко, но тези 350 заявления са проблемни, сложни казуси, а някои от тях са предадени на прокуратурата. За тях очакваме резултати от различни институции, не можем повече да обработваме заявленията и изчакваме. Знаете, че кампанията за изплащане на субсидиите е все пак до края на юни. Така че тези 350 случая за момента остават неизчистени.

-  Кога ще бъдат изплатени агроекологичните плащания?

Агроекологичните плащания ще бъдат изплатени до края на март. Самата наредба за тях имаше много рестриктивен характер. Процедурите за кандидатстване и условията бяха изключително сложни. Ако бяхме изчислявали проектите за тази година по тази процедура, от тези 1400 души, 1000 щяха да бъдат санкционирани и не само, че нямаше да получат нищо, но и можеше да се окаже че трябва да връщат и средства за предходните години заради неизпълнение от тяхна страна на агроекологичните планове в съвсем точно заложените параметри. Наредбата и регламентът са строги и изискват съвсем точно изпълнение на агроекологичния план като не се допуска никаква разлика в площта. Затова ние решихме да проведем преговори в Брюксел и така след консултации, предприехме спешни промени в наредбата. Очакваме тя да бъде публикувана следващата седмица. След като бъде публикувана, ние ще започнем да изчисляваме точните суми и това ще позволи да извършим директните плащания. Така че биопроизводителите до края на март ще получат и директните си плащания и тези по проектите си. Тези промени в наредбата ни костваха много, те бяха направени в интерес на фермерите, защото предварителната проверка сочеше, че 1000 души щяха да бъдат санкционирани. Променената наредба допуска промяна в разположението на площта до 10 %. Така всички влязоха в рамките на нормата.

- От тези 350 случая на застъпвания – каква част са предадени на прокуратурата?

Малка част. Но казусите са наистина сложни. Застъпванията на заявените площи са при големите земеделски фондове, които изкупуват земеделски площи, но в същото време не подават информация на арендаторите на тези земи. Регламентът изрично казва, че парите се дават на този, който обработва земите, т.е. на ползвателя на земята. Парите са за обработка, а не за собственост. Само че – какво се случва – докато хората си обработват земята и нищо не подозират, тези фондове изкупуват целия физически земеделски блок, в който много малки земеделски производители обработват земята, и я заявяват за подпомагане. Де факто нашите проверки показват, че земята е годна за подпомагане, защото се обработва. Но оттук започва спорът – земеделците идват при нас с договори за аренда, а в същото време фондовете показват документите си за собственост и казват, че те имат право да получат директните плащания. Такива случаи са предадени на прокуратурата за определяне кой точно има тези права. Това е голям проблем в няколко района на България. Образувани са няколко досъдебни производства, най-голям е този проблем в Ямболско. Свързали сме се там с прокуратурата, има много образувани преписки.

- Има ли развитие по казуса с Код 6, заради който ЕК ни глобява с 20 млн. евро?

Процедурата е следната – има помирителен орган в ЕК, пред който се правят стъпки. Пред него в 30-дневен срок след получаване на писмото може да се обжалва решението за санкция. Това обаче е в ресора на колегите в МЗХ, тъй като държавата-членка обжалва, а висшестоящият орган в случая е министърът на земеделието. Така че това обжалване ще бъде от неговото име. Ние като експерти сме подпомогнали министерството в изготвяне на позицията на страната. Това, което бих искала да кажа, е, че тези 20 млн. евро са 10% санкция върху цялата сума, изплатена за 2007 г. През август месец миналата година имаше толкова сериозни нарушения и изоставане в изпълнението на плана за действие, че първо имаше опасност да ни санкционират с цялата сума за 2007 г. и да не ни разрешат тази година да плащаме. Но ние успяхме не само да стартираме плащанията след одита на 30 декември 2009 г. при цялото това закъснение на изпълнението на плана за действие. Но и наваксахме цялото закъснение като стана ясно, че този напредък дава увереност и санкцията бе намалена на 10%. Това е едно много добро постижение. Въпреки това и тази санкция ще бъде обжалвана, тъй като има такава процедура. Основанието ни ще бъде, че ние като Разплащателна агенция вече сме изисквали изцяло всички неправомерно изплатени средства, които са събрани и върнати вече в бюджета. Това ще е основата, на която ще се базира нашето искане за отмяна на санкцията.

- Обновена ли е вече ортофотокартата на земеделските парцели за новата кампания по директните плащания за 2010 г.?

По регламент всяка държава трябва да обновява ортофотокартата по 15 % на година. Само че се оказва, че България не я е обновявала изобщо от 2006 г. до 2009 г. Точно това е довело до план за действие. От друга страна, още когато е правена през 2006 г., тя е направена със стари снимки. Поради тази причина в плана за действие, за да може да се навакса закъснението, колеги от Брюксел са заложили 40 % обновяване на година. Т.е. за 2009 г. картата е обновена с 40 %, за които министерството закупи снимки. За 2010 г. трябва да се обнови с още 40 % и заснемането на площите сега започва. Най-ранното плащане на директните плащания е през декември. Т.е. има срок до ноември тази година вече новите снимки да бъдат предадени от министерството. Следващата година картата трябва да бъде обновена с още 40 %. Към настоящия момент мисля, че с обновяването на картата няма проблеми. Това е нещо, което министерството на земеделието прави. Те на нас само ни предават обработените снимки.

-  Тази година очаквате ли да бъде надвишен рекордът от миналата година на подадени заявления – над 90 000?

Да, очакваме. Миналата година бяха подадени 95 000 заявления. Тази година по схемата за тютюн има около 60 000 регистрирани тютюнопроизводители. Така че очакваме между 140 000 и 160 000 да бъдат заявленията за директни плащания от ЕС и националните доплащания.

- Докога могат да се подават заявленията?

До 15 май, след което до 9 юни заявления могат да се подават като има 1% санкция за всеки ден закъснение по регламент.