Българската агенция по безопасност на храните ще осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подход по цялата хранителна верига

Снимка:

д-р Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните

- С какви нови отговорности и задължения Ви натоварва приетия от парламента Закон за създаване на Агенция по безопасност на храните, според който тя е към министъра на земеделието и храните чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба?

- Три от съществуващите четири компетентни контролни органа, които се преобразуват в агенцията, са в системата на МЗХ и осъществяват контрол на всички първични продукти (суровини) от растителен и животински произход, контрол на производството и търговията с храни от животински произход и фуражи, граничен ветеринарен и фитосанитарен контрол, контрол на ветеринарномедицински продукти и препарати за растителна защита и торове, контрол за опазване здравето на животните и растенията и хуманно отношение към животните, както и контрол на странични животински продукти. Единствено контролните дейности на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), които преминават в агенцията, досега не са били в ресора на МЗХ, а именно:

  •   Контрол на обектите за производство, преработка, пакетиране, препакетиране, съхранение и транспорт на храни от неживотински произход;
  •   Контрол на обектите за търговия и условията за съхранение и транспорт на храни от неживотински произход;
  •   Контрол на заведенията за обществено хранене, условията за приготвяне на храни в тях и използваните технологични методи;
  •   Контрол на вноса на храни от неживотински произход.


Със стартирането на Българската агенция по безопасност на храните министърът на земеделието и храните ще продължи цялостно да осъществява политиката по безопасност на хранителната верига и да участва в заседанията на Съвета на Министрите на ЕС по земеделие и рибарство и ефективно ще защитава позицията на България в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси, които са под негово ръководство. МЗХ ще продължи да изпълнява функции по изготвяне на политиката, хармонизиране на европейското законодателство и изготвяне на национално законодателство, както и осъществяване на координация с Главна дирекция „Здравеопазване и потребители” към Европейската комисия.  Една от целите на обединения контрол е лесната и ефективна координация с еднакви критерии, процедури и мерки, за да се избегне различната интерпретация по прилагането на законодателството, което би могло да доведе до различна тежест върху бизнес операторите.

 - Как и с какви инструменти ще бъде реализирана основната ù цел, както е според европейските практики – осигуряване на безопасни храни за населението?

- Със стартирането на Българската агенция по безопасност на храните ще се постигне осъществяване на координиран контрол в съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига (първични продукти, храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение, странични животински продукти, здраве на растенията). Агенцията ще осъществява контрол, основан на оценката на риска, за да се осигури висока степен на опазване здравето на хората, здравето на животните и растенията, хуманно отношение към животните с цел повишаване доверието на потребителите. Компетентният орган ще осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подход по цялата хранителна верига за осигуряване на обективност, прозрачност, ефективност и ефикасност. Агенцията ще извършва процедурите по одобряване и регистрация по цялата хранителна верига, предвидени в европейското и националното законодателство. Функциониращата агенция ще бъде структура, съобразена с органите по безопасност на храните на Европейския съюз с оглед постигане на висока степен на сътрудничество и обмен на информация с тях.

От друга страна, в България до този момент няма действаща ефективна структура за оценка на риска по цялата хранителна верига по смисъла на европейското право, която да предоставя научни становища и съвети, да оказва научна и техническа помощ за законодателството и политиката на страната във всички сфери и да предоставя на единния компетентен контролен орган и законодателните органи възможно най-добрите научни становища.

Със създаването на Център за оценка на риска ще се извършва подходяща научна оценка на риска от българска страна, съобразена с нашите условия и ще се създаде адекватен национален партньор на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), който ще осигури достъп до изследователските фондове на ЕС. Българската структура за оценка на риска ще има 6 панела и 5 звена, имащи отношение към научното сътрудничество и взаимопомощ, еквивалентни на структурата на EFSA. Центърът за оценка на риска ще оказва научна и техническа помощ в областите от неговата компетентност с оглед подобряване на сътрудничеството между държавитечленки, страните кандидатки за членство, международни организации и трети страни, ще гарантира, че обществеността и заинтересованите страни получават бърза, надеждна, обективна и изчерпателна информацията, ще изразява независимо своите заключения и възгледи по въпроси от неговата компетентност и ще изпълнява всички други възложени му от компетентния орган задачи.

- Да очаква ли бизнесът нови подзаконови наредби към основния Закон за храните и кога агенцията ще заработи пълноценно?

- На 13 януари 2011 г. Народното събрание прие Закона за българската Агенция по безопасност на храните. Той влиза в сила веднага след обнародването му в Държавен вестник. За да може агенцията да стартира, се изготви неин устройствен правилник, който трябва да бъде приет от Министерски съвет в едномесечен срок от влизането на закона в сила. МЗХ избра чрез конкурс лого и мото на българската Агенция по безопасност на храните. „Сигурност всеки ден” е избраното мото, което е публикувано на сайта на МЗХ. Изработени са проекти на образци на документи, процедури, длъжностни характеристики и др., необходими за дейността на агенцията.

На този етап не предвиждаме издаването на нови подзаконови нормативни актове към Закона за храните, а актуализиране на сега действащите във връзка със стартирането на агенцията.

- След като опитахте, успяхте ли да помогнете на потребителя у нас да преодолее случващите се аномалии с качеството и цените на пазара на земеделските продукти и храни у нас?

- Знаете, че по коледните и новогодишни празници направихме съвместни проверки с колеги от Икономическа полиция, НАП. Ние по никакъв начин не сме се месили в ценовата политика. Проверихме това върху, което имаме юрисдикция да проверим, а именно произхода, начина на съхранение, срока на годност и начина на предлагане на продуктите в магазините. По този начин търговците се респектират. Имаме и реални резултати за първи път тази година. Вместо повишаване на цените, примерно на свинското, имаше промоции и рекордно ниски цени на месото. Задържаха се и цените на основните продукти – колбаси, сирена, кашкавал.

По отношение на хляба искам да заявя, че няма никакво основание за повишаване на цената му с 20–30 или повече процента. Нормални са едноцифрени, не само увеличения, а и сваляния, тоест движение, защото цената на хляба не е функция само от цената на пшеницата. Има някои други фактори и ако тези фактори вървят нагоре или надолу, нормално е да има някакво движение. Още по-нормално е цената на хляба да не е еднаква навсякъде. А най-ненормалното е някой да ни каже, че виждате ли от другата седмица хлябът ще поскъпне с 20%. Няма обективни причини за лавинообразно покачване на цените на основните хранителни стоки по веригата зърно – брашно – хляб, както и на цените на олиото. По време на проведения извънреден Консултативен съвет по зърно хлебопроизводителите посочиха като основен проблем при ценообразуването наличието на голям брой производители в „сивия сектор”, чиято цена е доста под себестойността на производството на добросъвестните търговци. След като заработи Агенцията по безопасност на храните, контролът по цялата хранителна верига, включително върху хляба, ще е в отговорностите на МЗХ.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.