Пълен текст на НАРЕДБА № 5 за правилата за биопроизводство, етикетиране и контрол с обнародваните промени от април 2020 г.

Едномесечното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 бе проведено в периода 15.11.2019 г.- 16.12.2019 г.

В брой 33 на Държавен вестник от 07.04.2020 г. са обнародвани последните промени в Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица („Наредба № 5“).

Едномесечното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 бе проведено в периода 15.11.2019 г.- 16.12.2019 г.

Запознайте се с пълния текст на НАРЕДБА 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица , съдържащ измененията и допълненията публикувани в ДВ бр. 33 от 7 април 2020 г.

Основни промени в Наредба № 5

 • Заличават се тексове, противоречащи на правото на ЕС, създаващи ненужни пречки и излишна административна тежест за операторите по отношение на разрешаване на изключения от правилата за биологично производство;
 • При издаване на разрешения от контролиращите лица (КЛ) за изключения от правилата за биологично производство е предвидено заявлението да бъде по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, с което се облекчава административната тежест за операторите;
 • Въведежда се изискване министърът на земеделието, храните и горите да одобрява със заповед лаборатории, акредитирани съгласно ISO/IEC 17025/2017, с които КЛ могат да сключват договори за извършване на анализи;
 • Правилата на наредбата се обвързат с нормите на новият Регламент (ЕС) 2017/625, който влиза в сила от 14 декември 2019 г. (Регламент относно официалния контрол) и отменя Регламент (ЕО) № 882/2004;
 • Създават се условия за безпрепятствено ползване на националният знак „Калинка“ при означаване на биологични продукти и храни;
 • Разписани са задължения на БАБХ да предоставя информация за резултатите от извършените проверки на биологични продукти и за установени нарушения и нередности при внос;
 • Изменения и допълнения са направени в частта уреждаща регистрите, с цел пълното и точно отразяване на правилата от Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), които са детайлизирани в съответствие с препоръките получени при одитите;
 • Съществени промени се правят в правилата, уреждащи системата на контрол на биологичното производство- премахва се количеството произведена продукция от съдържанието на писменото доказателство; по искане на оператора, КЛ може да му издаде справка за количеството произведена продукция, както и за площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена (така ще се осигури информация, която е нужна за подпомагането на операторите по ПРСР и за изпълнение на задължението на КЛ за проверка на достоверността на добивите);
 • Доразвити са и други задължения на КЛ при контрол на биологичното производство – инспекциите без предизвестие да се извършват без предварително уведомяване на операторите; да извършват риск анализ по методика одобрена със заповед от министъра на земеделието, храните и горите всяка година; при промяна на обстоятелствата, да извършват физическите проверки през най-подходящия за проверка на съответната дейност период от годината;
 • Най-важните изменения и допълнения са свързани с надзорните проверки на КЛ– премахнати са ограниченията на броя на досиетата, които подлежат на административна проверка и на физическа проверка на място, при надзор на КЛ; в съответствие с правилата на ЕС са уредени двата вида физически проверки на място – по време на инспекция, извършена от КЛ или след извършена от КЛ проверка; всички физически проверки на място на оператори, в система на контрол, са уредени като част от надзорните проверки – регулярни и допълнителни; като част от надзорните проверки са предвидени и проверки и анализи на продукти сертифицирани от проверяваното КЛ, които се извършват от БАБХ;
 • Редица промени се правят в организацията и реда за провеждане на надзорните проверки, насочени към оптимизиране на процедурата за тяхното провеждане и създавне на условия за повишаване на тяхната ефективност, вкл. чрез провеждане на контрол на качеството на проверяваните досиета; с оглед публичност и прозрачност е уредено утвърждаването от министърът на земеделието, храните и горите на процедура за извършване на надзорните проверки;
 • Разширени са възможностите за участие на представители на браншовите организации от сектора в работата на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство, като за повишаване на прозрачността и обществения контрол върху дейността на комисията, е уредено публикуването на протоколите от заседанията в сайта на МЗХГ;
 • От текста на наредбата са заличени правила, които нямат практическо значение и не се прилагат или няма създадени условия за тяхното приложение, и са прецизирани нормите, уреждащи обмена на информация между структурите, които са част от системата за контрол и сертифициране на биологичното производство;
 • Създават се правила за етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене– разписани са условията и реда за уведомяване на съответната областна дирекция по безопасност на храните за етикетиране на ястия и напитки с термина „биологичен, за издаване на удостоверения на заведението за обществено хранене, както и за осъществяване на контрол.

 

Регистърът на биопроизводителите е публичен и достъпен на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите www.mzh.government.bgАктуални инициативиРегистър на биопроизводителите

 Източник: ruralnet.bg

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.