Встъпителната среща по проект BG.03PDP2: ‘’Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMAP)

Сред участниците беше и екипът за управление на проект „For Our Future”, изпълняван от ИАГ

На 12 и 13.10.2015 год., в сградата на МОСВ на ул. „Гладстон“ № 67 в гр. София се проведе встъпителната среща по проект BG.03PDP2: ‘’Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMAP), финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Министерство на околната среда и водите в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Изпълнителна агенция по горите и Норвежкия институт за научни изследвания. 

От страна на ИАГ в срещата взеха участие д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Денеца Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“; инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“ и Екатерина Ганчовска – счетоводител на проекта.

По време на срещата бяха дискутирани темите свързани с напредъка по разработването методология за картиране и биофизична оценка на екосистемите и екосистемните услуги предоставяни от тях, възможностите за удължаване сроковете за изпълнение на проектите, както и бъдещата координация между отделните партньори и проекти. 

В рамките на първия ден се проведе и координационна среща на екипите на проекти изпълнявани по покана BG03.02, за картиране и оценка на състоянието на отделните видове екосистеми. Сред участниците беше и екипът за управление на проект „For Our Future”, изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с РДГ Кърджали, а така също и екипът за управление на проект „Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“ (IBBIS), по който ИАГ е партньор.