Състояние на водните обекти в страната към 16:00 часа на 18.01.2016

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 16:00 часа на 18.01.2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени на  комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

язовир „Камчия“ – обем – 216,874 млн.м3, свободен обем –16,676 млн.м3.

яззовир „Цанков камък“ - обем – 105,367 млн.м3, свободен обем – 5,341 млн.м3. Общ приток 65,090 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 73,844 м3/сек.

язовир „Студен кладенец” – обем - 376,169 млн.м3, свободен обем – 11,603 млн.м3. Общ приток 127,039 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 150,719 м3/сек, а чрез основния изпускател по 167,043 м3/сек.

язовир „Ивайловград” обем - 192,103 млн.м3. Общ приток 425.783 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 275,916 м3/сек, а чрез преливник по 356,500 м3/сек.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие,  вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа на 18.01.2016 г. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Черноморски район

Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

За осигуряване на свободен обем се изпускат:

Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” ;

Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”;

Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”

Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;

Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”

Общ. Шумен – яз.“Шумен“ и яз.“Дибич“;

Общ. Хитрино – яз.“Развигорово“;

Общ. Провадия – яз.“Черковна“;

Общ. Долни чифлик – яз.“Д.чифлик“, яз.“Г.чифлик“ и яз.“Пчелник“

Общ. Дългопол – яз.“Елешница“;

Преливат през преливника и се изпускат:

Общ. Приморско – яз.“Ново Паничарево“- изпуска се с 0,8 м3/сек. и прелива с 1,6 м3/сек..

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Река Велека в резултат на образувала се пясъчна коса в района на с. Синеморец, общ. Царево е заляла пътя в района на железния мост.

Източнобеломорски район

През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район бе динамична; валежите спират постепенно почти в целия регион, с изключение на отделни части.

Басейн на река Марица

През изминалите часове, при река Марица и притоците ѝ се забелязва постепенно успокоение спадане в нивата.

общ. Мирково

Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води.

общ. Стрелча

Река Стрелчанска Луда Яна е с леко увеличено ниво. Язовирите са под контрол.

По информация на ИРМ Хасково:

Всички реки в района бележат спад в рамките на 30 до 50 см. Данните по-долу са от преди обедното замерване:

- р. Харманлийска - 350 см (понижение с около 150 см);

- р. Марица при Харманли - 310 см;

- р. Марица при Свиленград - 200 (понижение с около 60 см);

- р. Сазлийка при Симеоновград – понижение с 30 см;

Басейн на река Тунджа

При река Тунджа и притоците ѝ са регистрирани все още повишения.

общ. Елхово

- при река Тунджа при Елхово са регистрирани 266 см, повишение от 95 см, в сравнение с предходния ден;

- няма постъпила информация за възникнали проблеми, свързани с високи води;

общ. Тополовград

- реките Тунджа и Синаповска са в нормални за сезона граници;

Басейн на река Арда

Остават високи все още нивата на реките от басейна на Арда, с тенденция за понижение. 

общ. Ивайловград

- р. Бяла, община Ивайловград - спад, оттеглила се е в коритото си;

- реките се прибират в коритата си;

общ. Маджарово

- няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги и укрепителни съоръжения;

- няма проблеми свързани с високи води;

По информация на ИРБ Смолян

- валежите са спрели повсеместно;

- нивата на реките постепенно се успокояват и реките се прибират по коритата си;

Западнобеломорски район

Корекция на р. Места км 14+750 - десен бряг, землището на с. Борово, общ. Гоце Делчев - скъсана предпазна дига около 350 м 2/3 от водното ниво на реката преминава зад предпазната дига зад скъсания участък, през разрушените рибарници зад дигата и се влива в р. Места при устието на р. Сушица. Реката продължава да дълбае новото корито. Има опасност от компрометиране на подземен и надземен водопровод за питейна вода за Община Гърмен.

Корекция на р. Канина - землището на с. Марчево, общ. Гърмен - има скъсване на предпазна дига преди коригирания участък в регулацията на с. Марчево, като след 200 м се влива отново в реката.

По данни от НЕК ЕАД „Язовири и каскади“, клон“Родопи“, гр.Доспат   яз.“Караджа дере“ прелива и постъпва в шахта на с.Змейца и от там постъпва в яз.Доспат;

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

„Напоителни системи” ЕАД

НС ЕАД - клон Среден Дунав Плевен

Към 8:00ч. на 18.01.2016г. не се наблюдават опасни явления, свързани с вредното въздействие на водите на територията на НС ЕАД - клон Среден Дунав Плевен.

Поради липса на ел.енергия няма телефонна връзка с някои хидротехнически райони.

НС ЕАД - клон Шумен

Язовирите "Нови пазар 2" и "Енево" действат като ретензионни и са с постоянно отворени основни изпускатели

Водните нива на р.Камчия, р.Врана и р.Каспичанска имат леко повишение, но са в кюнето.

С нарушено водоснабдяване на територията на област Шумен са 30 населени места.

НС ЕАД - клон Бургас

Очаква се покачване на речните нива на всички коригирани реки.

Скъсани предпазни диги има на реките - Дяволска, Факийска, Средецка, Мочурица, Изворска. За нанесените щети по дигите са съставени констативни протоколи с представители на ОД „Земеделие” гр.Бургас и съответните общини.

НС ЕАД – клон Черно море

Водните течения в корекциите р. Камчия, р. Провадийска и р. Ана дере и дерета са в коритата си. Не са констатирани проблемни участъци за провеждането на високи водни маси.

НС ЕАД – клон Струма - Места

Корекциите на реки, стопанисвани от „Напоителни системи”ЕАД клон Струма-Места в момента изпълняват предназначението си, като на много места има компрометирани участъци,  които не са от сегашните валежи. Нарушена е целостта на предпазна дига в  ХТР Гоце Делчев, района на гр.Хаджидимово.

На 18.01.2016 г. след  извършен цялостен оглед по коригираните участъци на р. Места и протоците й и е констатирано следното:

1. След проливните дъждове на 16.01.2016 г. на км 2+800 - десен бряг на р. Места, землището на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово има скъсана предпазна дига с дължина 400 м и изнасяне на селскостопански път с дължина около 50 м и ширина около 5 м. В момента водното ниво спада. Има опасност от заливане на земеделски площи, които се намират на по-ниско ниво спрямо реката. Трябва да се вземат спешни мерки за укрепване на скъсания участък с цел предотвратяване на гореописаното.

2. Корекция на р. Места км 14+750 - десен бряг, землището на с. Борово, общ. Гоце Делчев - скъсана предпазна дига около 350 м 2/3 от водното ниво на реката преминава зад предпазната дига зад скъсания участък, през разрушените рибарници зад дигата и се влива в р. Места при устието на р. Сушица. Реката продължава да дълбае новото корито. Има опасност от компрометиране на подземен и надземен водопровод за питейна вода за Община Гърмен. Трябва да се вземат незабавни мерки за спиране на водното течение и връщане на реката в старото корито.

3. Корекция на р. Канина - землището на с. Марчево, общ. Гърмен - има скъсване на предпазна дига преди коригирания участък в регулацията на с. Марчево, като след 200 м се влива отново в реката.

В останалите участъци на р. Места и притоците й изменения след обилните валежи на 16.01.2016 г. няма.

НС ЕАД – клон Видин

Нивото на р. Дунав е 28,75 м, дигите по реката са в добро техническо състояние – с кота корона на и над проектната.

Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Язовирите разполагат с ретензионен обем. Язовир „Божурица“ прелива с 150 л/сек.

Към 15.00 ч. на 18.01.2016 г. на стопанисваните от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин обекти и съоръжения не са констатирани нарушения.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Хасково

Към 18.01.2016 в област Хасково, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия е нарушено водоснабдяването в населените места:

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново.

ПС Корен е спряна поради скъсан водопровод в реката Е125 мм.– захранваща село Корен

Район Харманли:

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата: Иваново, Смирненци, Върбово, Лешниково;

ПС Черна Могила е залята и спряна – захранваща селата Черна Могила, Орешец и Върбово;

Село Поляново – захранваща се от ПС Брягово

Район Любимец:

ПС Белица е залята и спряна – захранваща селата Лозен и Белица

ПС Вълче е залята и спряна – захранваща селата Вълче поле и Дъбовец

Район Свиленград:

ПС Сива река е спряна поради скъсан напорен водопровод СТ108 мм. на две места в реката и хранителен водопровод Е80 мм. – захранваща село Сива река.

Район Ивайловград:

ПС Долно луково е залята и спряна – захранваща селата Долно Луково и Горно Луково

ПС Мандрица е залята и спряна – захранваща село Мандрица

Район Симеоновград:

Село Константиново – захранваща се от ПС Брягово

ВиК ЕООД – гр.Смолян

Населени места с режимно водоснабдяване /2 бр./ - селата Павелско и Брезе.

Населени места с нарушено подаване на питейна вода /4 бр./ - селата: Смилян, Кошница, Барутинска, Лъгът.

В населените места, където е нарушено подаването на питейна вода, вследствие на обилните валежи на 16.01. и 17.01.2016 г., се работи по възстановяването на скъсаните външни водопроводи.

ВиК ЕООД – гр. Исперих

Населени места с режим на водоподаване, поради липса на електрическо захранване във Водоем Самуил – селата Самуил, Желязковец, Богомилци.

ВиК Стара Загора

Населени места с режимно водоснабдяване – община Братя Даскалови поради скъсан ел.провод за ПС "Халка Бунар" от където се водоснабдяват 4 населени места и скъсан ел. провод за ПС "Голям Дол" от където се водоснабдяват 3населени места; и община Гурково поради спряно ел. захранване