Дванадесетото издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ се отлага за ноември

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ и БАБХ

Поради форсмажорната ситуация с разпространението на коронавирус SARS – CoV – 2, семинарът “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”, е отложен и няма да се проведе в УХТ от 16-19.06.2020 г., тъй като с решение на Ректорското ръководство в този период няма да се провеждат големи публични събития и учебни занятия.

Семинарът “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”, ще се проведе от 3 – 6 ноември, 2020 г. Форматът и мястото остават същите. Промените в програмата ще бъдат направени според заявките, подадени от участниците. Всички регистрации направени до този момент, ще бъдат валидни за новите дати.

Здравето на лектори, делегати, спонсори и персонал беше основната причина за отлагането на семинара. Това решение не беше лесно за вземане от организационния комитет, който работи отговорно над събитието няколко месеца, но поради високия риск от заразяване, особено при публични събития, ние смятаме, че това е правилно действие.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ и Българската агенция по безопасност на храните.

Обучението е насочено към ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в  хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, акредитирани лаборатории, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвремените аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи. Значително внимание се отделя на националната и европейска нормативната база и системите за управление на качеството и безопасността на храните.

Теоретичните и практически занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на четиридневния курс обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми и вируси в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на химични опасности в храни, напитки и фуражи. Включени са и лекции свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни бързи методи за химичен и микробиолагичен анализ на храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Какво ново може да очаквате тази година:

-          Постерна сесия с научни резултати от изследвания в областта на качество и безопасност на храните;

-          Съвместно представяне и кулинарно ателие на  БИОСЕЛЕНА ООД по проект „Твоята храна“;

-          Метагеномно секвениране от следващо поколение NGS;

-          Закон за модернизация на безопасността на храните (FSMA) на САЩ;

-          Акриламид в храни.

Семинарът се подкрепя от Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food)  чрез новосъздадения EIT Food Hub в България, който се ръководи от  Института за агростратегии и иновации.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар