Проведена е комисия за обявяване на нова защитена територия в Русенска област

Предложението е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (

Комисия за обявяване на нова защитена местност  заседава днес в кметството на с. Мечка, област Русе.  В нея участваха представители на РИОСВ – Русе, Областна дирекция „Земеделие”, Регионална дирекция по горите – Русе, Областна администрация и Община Иваново. Новата защитена местност ще опазва критично застрашения растителен  вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus), който е установен в пасище, разположено в близост до селищно образувание „Стълпище”.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и ще реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Комисията е обсъдила и проект  на заповед и режимите за опазване на вида.

За оцеляването на  популацията на сграбичето  от съществено значение е опазването на неговото специфично местообитание.  Потенциални заплахи за нормалното му съществуване са  разораването на пасищата, водещо до необратима загуба на хабитата, както и неконтролирана паша и утъпкване от домашни животни.

Цялата документация ще бъде окомплектована и изпратена на министъра на околната среда и водите за издаване на заповед за обявяване на новата защитена територия.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на село Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на село Мечка, област Русе. 

Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.