Теренен мониторинг показва самовъзстановяване на понто-сарматски степи в района на Добруджа

ДЗЗД „ЕНВИМОН" извърши теренен мониторинг на 10 природни местообитания на територията на зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ и извън тях в различни части на страната. При мониторинг в района на Добруджа, извън защитена зона бе установено самовъзстановяване на площи от понто-сарматски степи в близост до град Балчик. Индивиди от типичните за местообитанието видове бяха установени дори като пионерни, заселващи нови площи.

Интерес предизвикаха още взаимоотношенията между вид от Червената книга на Република България – храстовидна карагана (Caragana frutex (L.) K.Koch) и чуждия инвазивен вид айлант (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). В защитена зона „Кабиюк“ бе установено, че местообитанието „Понто-сарматски широколистни храстчета“, което се определя от присъствието на този вид в тази зона, е заплашено от нашествието на плътна популация от айлант. Нашествието е в източната част от местообитанието и в нея то губи територия и индивиди, засенчвано от айланта. В същото време в западната част храстовидната карагана заема нови територии и така местообитанието се „премества“, „бягайки“ от нашественика. Кой ще бъде по-бърз в тази „надпревара“ ще покажат резултатите от следващия мониторинг. Оказва се, че местообитанието е застрашено и от местен вид – популярният бодлив храст драка (Paliurus spina-christi Mill.). Проблемът е установен на територията на защитена зона „Таушан тепе“. В резултат на плътно обрастване местообитанието също губи територия. Неочаквано храстовидната карагана се оказва много адаптивна и дълго време успява да съществува в „прегръдката“ на драката. Екипът, който проучва местообитанието в тази зона установи, че храстовидната карагана дори предпочита близостта до храстите от драка.

Мониторингът се осъществява от ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по ОПОС 2014-2020.