Основни политически цели на бъдещата ОСП

Деветте основни цели

 

Деветте основни цели ще бъдат основата на бъдещите стратегически планове в областта на общата селскостопанска политика (ОСП), както и крайъгълният камък на една политика, ориентирана в по-голяма степен към постигането на резултати. Целите са:

  • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани;
  • повишаване на конкурентоспособността;
  • възстановяване на баланса на силите в хранителната верига;
  • действия за борба с изменението на климата;
  • грижа за околната среда;
  • опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
  • подпомагане на смяната на поколенията;
  • жизнеспособни селски райони;
  • запазване на качеството на храните и здравето.

Анализ на основните цели на политиката

За да обясни мотивите за всяка от тези девет цели, Европейската комисия изготви поредица от информационни бележки. В тях са обобщени основните факти, както и политическата целесъобразност на всяка цел.

 

1 cap

Гарантиране на надеждни земеделски доходи

Земеделски стопанин

"През 2017 г. земеделските стопани са печелили средно малко по-малко от половината на това, което би могло да се печели от друга работа, в сравнение с една трета преди десетилетие".

Основна цел: Подпомагане на надеждни земеделски доходи и устойчивост в Съюза с оглед на подобряването на продоволствената сигурност. 

В информационната бележка се разглежда настоящата ситуация във връзка с доходите на земеделските стопанства в ЕС, ролята на ОСП за тяхното подпомагане и разликите между държавите и секторите в Съюза. Освен това в нея се разглежда комбинацията от мерки, необходими за постигане на ключовата цел за подпомагане на надеждни земеделски доходи.

Повишаване на конкурентоспособността

Производителност

"Натискът върху селскостопанската ресурсна база в ЕС се увеличи поради нарастващото търсене на храни и промишлени стоки, дължащо се на демографското положение и на промените по отношение на разполагаемия доход."

Основна цел: Повишаване на конкурентоспособността и производителността на селското стопанство по устойчив начин, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с по-голямото търсене в условията на ограничени ресурси и несигурност по отношение на климата.

В настоящата информационна бележка са очертани редица движещи сили и инструменти на политиката, които могат да доведат до повишаване на производителността в селското стопанство на ЕС, като програми за научни изследвания и иновации, нови технологии, развитие на селските райони и инфраструктура, ефективни системи за съвети и непрекъснато обучение за ръководителите на стопанствата.

Позиция на земеделските стопани във веригите за създаване на стойност

Възстановяване на баланса

"Селското стопанство се отличава със стагниращ нисък дял на добавената стойност във веригата за създаване на стойност поради високите производствени разходи, промените в производството и внедряването на нови услуги."

Основна цел: Подобряване на позицията на земеделските стопани по веригата за създаване на стойност

В тази информационна бележка се разглежда начинът, по който чрез бъдещата ОСП може да се засили позицията на земеделските стопани чрез мерки като укрепване на сътрудничеството между тях, повишаване на прозрачността на пазара и осигуряване на ефективни механизми срещу нелоялните търговски практики.

 

2 cap

Селско стопанство и смекчаване на последиците от изменението на климата

Земеделие и смекчаване на последиците от изменението на климата

"Селското стопанство в ЕС ще играе ключова роля за изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение и стратегиите на ЕС за устойчивост и биоикономика, като повиши амбициите си по отношение на емисиите на парникови газове." 

Основна цел: Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него, както и за устойчивата енергия.

В настоящата бележка се разглежда ролята, която селското стопанство може да играе за намаляването на емисиите на парникови газове чрез нови техники за управление на стопанствата и почвите. Освен това в нея се разглежда рискът, който изменението на климата представлява за селското стопанство.

Ефикасно управление на почвите

" Земеделските почви в ЕС съдържат еквивалента на 51 млн. тона CO2, което е значително повече, отколкото емисиите на парникови газове на страните от ЕС за година." 

Основна цел: Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух.

Акцентът е поставен върху почвата като един от най-важните природни ресурси, осигуряващ основни хранителни вещества, вода, кислород и подкрепа за растенията. Разглеждат се и опасенията, свързани с доброто състояние на почвите, и се подчертава значението на политиките, които насърчават опазването на почвите.

Биологично разнообразие и обработваеми ландшафти

Биологично разнообразие

"Земеделската дейност зависи до голяма степен от различни видове биологично разнообразие, но тя също така играе важна роля за опазването на зависещите от земеделските земи местообитания и видове." 

Основна цел: Допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

В настоящата бележка се разглежда темата за биологичното разнообразие в рамките на ЕС, като се обръща специално внимание на неговите връзки с обработваемите ландшафти и особеностите на ландшафта. Като се има предвид тази основна тема, в бележката се описват някои от промените, необходими в селскостопанския сектор, обяснява се какви подходящи инструменти на ОСП са налични и се задават ключови въпроси за начина, по който тази политика трябва да се развива в бъдеще.

Структурни промени и смяна на поколенията

Структурни промени и смяна на поколенията

"Един жизнеспособен селскостопански сектор се нуждае от квалифицирани и иновативни млади земеделски стопани, за да се отговори на изискванията на обществото, като се започне от качествените храни и се стигне до обществените блага в областта на околната среда."

Основна цел: Модернизиране на селскостопанския сектор чрез привличане на млади хора и подобряване на развитието на тяхната стопанска дейност.

В настоящата бележка се посочват предизвикателствата и потребностите на младите земеделски стопани в ЕС и се изтъква, че една по-целенасочена система за подкрепа, основана на оценка на потребностите и на количествено измерими в по-голяма степен очаквани резултати, може да стимулира смяна на поколенията и да подпомогне в по-голяма степен успеха на младите земеделски стопани в селскостопанския сектор.

 

3 cap

Работни места и растеж в селските райони

Работни места и растеж в селските райони

"ОСП играе важна роля за частично облекчаване на натиска във връзка с безработицата и бедността в селските райони. Неотдавнашно проучване на Световната банка показа положителната роля на тази политика за намаляване на бедността.“

Основна цел: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително на биоикономиката и на устойчивото горско стопанство.

В тази информационна бележка се разглеждат ролята на ОСП за икономиката в селските райони и начинът, по който подпомагането на доходите и разходите за развитие на селските райони допринасят за запазване на равнището на заетост и на жизнения стандарт.

Здраве, храни и антимикробната резистентност

Антимикробно средство

"Между 2011 и 2016 г. общите продажби на ветеринарни антимикробни средства в 25 европейски страни са спаднали с над 20 %."

Основна цел: Подобряване на мерките, предприемани в селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за устойчиво производство на безвредна и питателна храна, намаляване на хранителните отпадъци, както и за хуманно отношение към животните.

Настоящата информационна бележка е посветена на предизвикателствата, свързани с антимикробната резистентност (АМР) в животновъдството, на тесните връзки между хуманното отношение към животните, здравето на животните и хранителните заболявания, както и на действията на ЕС, които могат да подпомогнат земеделските стопани и държавите от Съюза в борбата срещу АМР.

Опростяване на ОСП

"Административните разходи са резултат от надзора, целящ да се гарантира, че парите на данъкоплатците се използват по предназначение. Пропорционалността на тежестта спрямо ползите е от ключово значение: една ефикасна политика ще доведе до свеждане на разходите до минимум, включително на бюрокрацията, и до максимална ефективност.“

Основна цел: Опростяване на ОСП

В информационната бележка се излагат фактите относно административната тежест в рамките на ОСП и се разглеждат потенциалът за опростяване и предизвикателствата пред този процес.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.