Резултати от тригодишно изпитване на Аминозол и акцент върху някои иновативни продукти на Лебозол

Проведеното тригодишно изпитване на Аминозол® при медицински култури, листни зеленчуци и ранен хибрид царевица в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров” във връзка с дисертацията ми за придобиване на докторска степен по специалност “Агрохимия” показа, че този листен биостимулатор има силно положително влияние върху вегетативното и генеративно развитие на тестваните
растения, усвояването на хранителни вещества, биохимичните показатели за качество и устойчивостта на растенията към абиотичен и биотичен стрес. През този период растенията бяха подложени на температурен стрес, преовлажняване, засушаване, нападение от нощенки, листни въшки и брашнеста мана.
Трикратното му приложение през вегетацията увеличи добивите от 16 до 54% (обща биомаса). Влиянието на течният биостимулатор върху добива от тестваните култури беше статистически доказано при ниво на достоверност 95%. Също така се повишиха свежото и сухо тегло на листа и корени, както и акумулацията на макроелементи. Установи се, че най-ниското процентно съотношение на свежа към суха маса се наблюдава отново при листно подхранване с Аминозол® (т.е. натрупва се оптимално количество сухо вещество). Освен това, получените резултати от агрохимичните анализи очертаха ясна тенденция на повишаване на съдържанието на общ азот, фосфор и калий в листата и цветовете на третираните култури. Подобни са и резултатите от проведените анализи за съдържание на протеин, общи захари и витамини (мастноразтворими и водоразтворими). Известно е, че прякото прилагане на продукти съдържащи аминокиселини, могат да модулират асимилацията на азот. Установи се, че комбинацията от Аминозол® и органичен подобрител на почвата води до увеличаване на количеството минерален азот в почвата, в сравнение със самостоятелно приложен почвен подобрител. Подвижните форми на фосфор и калий също се повишават. Явно листният тор, освен че подпомага активно храненето на растенията и усвояването на вода в периода на приложението му, също така подобрява асимилацията и коефициентите на ефективност на почвените торове. Специализираният тор Аминозол® показва много по-добър ефект по отношение на горепосочените показатели в сравнение с конкурентен продукт, което вероятно се дължи на по-добре балансираната му формулировка и уникален състав - 56-58% аминокиселини и пептиди - мин. 676,5 г/л, над 20 аминокиселини, калий (К2О) - 15 г/л, както и малки 2 количества от други макро (S, P, Mg, Ca) и микроелементи (Fe, Mn, Cu). Тъй като е произведен от животински продукти, които съдържат колаген като общ компонент, този тор има постоянен състав на аминокиселините.

Аминозол® се произвежда чрез ензимна хидролиза на прясно добити суровини от животински произход, които са годни за човешка консумация, но се използват за технически цели и съдържа пълен набор L-аминокиселини плюс късоверижни пептиди. Научните изследвания потвърждават, че аминокиселинният състав на биостимулатори с животински произход е по-богат в сравнение с тези с растителен произход. В растителните източници липсват някои аминокиселини, от които растението се нуждае: хистидин (His) и хидроксипролин (Hyp) отсъстват в по-голямата част от растителните матрици, а аргинин (Arg), лизин (Lys), фенилаланин (Phe) и метионин (Met) рядко се откриват в растителни протеини.
Най-висококачествените протеинови източници са именно тези с животински произход.

Аминозол® има пълен набор от биогенни аминокиселини с по-високо съдържание в единица продукт за разлика от подобни продукти, съдържащи аминокиселини от растителен произход. Доказан е ефектът на Аминозол върху растенията в рамките на 48-72 часа, което го прави незаменим в критични ситуации, изискващи много бърза реакция. Листното приложение на този тор, който лесно се абсорбира, транспортира и използва като източник на азот и въглерод, спестява изразходваната от растението енергия за преобразуване на органични вещества, синтетични нитрати и амоняк в аминокиселини. Усвояването на микроелементите и придвижването им в клетките се улеснява от L-глицин (Gly), L-глутаминова киселина (Glu), L-хистидин (His), L-лизин (Lys)
и L-цистеин (Cys), които образуват хелатни комплекси с металните йони. Въпреки че основно служат като хранителни вещества за растението, аминокиселините могат да играят допълнителна роля като биостимуланти. Открита е тясна връзка между метаболизма на аминокиселините и механизмите за модифициране на различни реакции на стрес. L-серин (Ser), L-пролин (Pro) и L-хидроксипролин (Hyp) могат да намалят ефекта и да ускорят времето за възстановяване от абиотичен стрес. L-аланин (Ala) и L-аргинин (Arg) стимулират устойчивостта на ниски температури и вирусни заболявания. L-триптофан (Trp) е прекурсор в синтеза на ауксини, които стимулират клетъчното делене и коренообразуването. L-аргинин (Arg) е предшественик в производството на цитокинини,участващи във възстановяване на ултраструктурата на хлоропласта след стрес, както и в растежа на аксиларните пъпки. L-глицин (Gly) и L-глутаминова киселина (Glu) са ключови компоненти за производството на хлорофил. Покълнването, опрашването и образуването на плодове също изискват високи нива на различни аминокиселини: L-лизин (Lys), L-метионин (Met) и L-глутаминова киселина (Glu) - стимулират покълването; L-пролин (Pro) увеличава фертилността на прашеца; L-аланинAla), L-валин (Val) и L-левцин (Leu) - подобряват качеството на плодовете и зърнените култури. L-метионин (Met) е прекурсор на етилена, който стимулира зреенето. На базата на моделни опити беше установено, че Аминозол®има доказано влияниевърху важни физиологични и биохимични показатели - хлорофил (“а”+”b”), каротеноиди(прекурсори на витамин А), биоактивни фенолни съединения, флавоноиди иантиоксидантна активност измерена чрез DPPH и FRAP методи. Концентрацията нахлорофил и каротеноиди корелира с фотосинтетичния потенциал на растенията и даваиндикация за физиологичното състояние на растението. Понижаването на съдържаниетоим в растенията е индикатор за болести, минерална токсичност или небалансирано торене. Растенията, подхранени с Аминозол® показаха най-високо съдържание на хлорофил и каротеноиди, а също така и много висока антиоксидантна активност. Количеството фенолни съединения и DPPH антиоксидантната способност за редуциране на свободни радикали бяха най-силно повлияни от този тор. Като общо заключение бих искала да кажа, че Аминозол®повишава в много високастепен добивите и качеството на земеделската продукция. Действието му е пряко свързанос регулация на растителния метаболизъм и защитните механизми в растенията нацмолекулярно ниво. Препоръчително е приложението му в биологичното и конвенционалното земеделие при наличие на стресови фактори, а също за преодоляване на токсичния ефект от прилагането на пестициди.
След изпитването на Аминозол®, който бих могла да определя като много качествен листен биостимулатор, реших да се запозная и с останалите продукти на фирма Лебозол България. Направи ми впечатление, че предлаганите продукти имат състав изцяло съобразен със специфичните нужди от хранителни елементи в определени фази на развитие на културите. Производителите са създали течни торове, включващи макро и микроелементи с висока концентрация и в оптимални съотношения. Земеделските производители могат да ги приложат с малка разходна норма, постигайки по-висока икономическа ефективност. Друг важен параметър на листните торове е специалната формулировка на всеки течен тор, съдържаща прилепител, умокрител, дисперсионен агент, абсорбционно средство, разтворител, средства против замръзване и образуване на пяна, емулгатор, консервант и рН буфер. Формулировката на Лебозол позволява
желаната биологична наличност при възможно най-висока поносимост. Тя е гаранцията, че  хранителните елементи, съдържащи се в торовете ще бъдат доставени на растението без никакви загуби. Изпълнени са и изискванията за сигурност при смесването и действието на продуктите, устойчивост на дъжд и студени температури, както и дълъг срок на годност. След като разгледах продуктовите каталози на фирма Лебозол и се запознах с консултантите й, стигнах до заключението, че специалистите са на много високо ниво в диагностиката и лечението на дефицит на хранителни елементи и предлагат специално разработени торове за тази цел. Течните торове са подходящи за приложение в конвенционалното и биологично земеделие - Lebosol®-Бор , Lebosol®-Молибден , Lebosol®-Калций, Lebosol®-Силиций , Lebosol®-Сяра 800 СК, Lebosol®-Манган 500 СК, Lebosol®-Цинк 700 СК, Lebosol®-Мед 350 СК , Lebosol®-МангАмино , Lebosol®-ФрутМикс СК, Lebosol®-КвадроМаксС СК.

Тези продукти са с комплексно действие - коригират храненето на растенията и имат изявен ефект срещу патогенни микроорганизми. Микроелементите участват в много физиологични и биохимични процеси в растенията, където служат като катализатори или ко-фактори на различни ензимни системи.

Цинкът (Zn) участва в синтеза на ауксини и е в състояние да действа като носител на електрони за реакциите на окисляване в растенията. Стимулира развитието на пъпките и е от ключово значение за растежа на плодовете. Листно прилагане на цинк намалява заболяванията, което се дължи на токсичния му ефект при директно приложение върху патогена.

Медта  (Cu) е от съществено значение за репродуктивната фаза на растенията, играе важна роля като активатор и е част от ензими като цитохромоксидаза, аскорбат оксидаза и полифенолоксидаза.

Манган (Mn) може да контролира редица заболявания (брашнеста мана по пшеница, струпясване по картофи, склеротиния и др.), тъй като има важна роля в биосинтезата на лигнин и суберин (важни биохимични бариери срещу гъбични патогени), биосинтезата на феноли, фотосинтезата и няколко други функции.

Цинк, мед и манган също така участват в въглехидратния и протеиновия метаболизъм на растенията. Eнзимната активност на молибден (Mo) влияе пряко или косвено върху растежа на растенията и е свързана с азотния метаболизъм и синтеза на фитохормони, нитрогеназата, нитратредуктазни ензими и е от съществено значение за азотфиксиращите растения и микроорганизми.

Молибденът е важен за опрашването, подобрява цъфтежа и равномерното узряване.

Борът (B) участва в регулиране на скоростта на абсорбция на водата, придвижване на захарите и повишената клетъчна активност, която подпомага узряването и дава увеличен набор от цветове и плодове, респективно повишава добивите и качеството. Този микроелемент намалява тежестта на много заболявания поради функцията, която има върху структурата на клетъчната стена, растителните мембрани и растителния метаболизъм.

Желязото (Fe) е част от ензимни системи като каталаза и пероксидаза, играе жизненоважна роля в системата за пренасяне на кислород в растението и е от съществено значение за образуването на хлорофил.

Хлорът (Cl) се изисква в ниски количества за растежа на растенията, но са докладвани положителни резултати при приложението му заедно с други микроелементи, което също може да повиши устойчивостта на растенията гостоприемници към болести.

Ефектът на микроелементите върху редуцирането на болести е свързан с активирането на имунен отговор на растенията към нападение от патогени и намаляване чувствителността на растението гостоприемник към инфекция. Например при листно приложение на микроелементи като B, Cu и Mn, които синергично си взаимодействат в растението с Ca2+ и фенолното съединение SA (салицилова киселина), се индуцира системна придобита резистентност (SАR). Тази резистентност се дължи на активирането на SAR гените и образуване на структурни бариери като лигнификация, синтез на свързани с патогенезата протеини и подобряване на общото състояние на растенията, коeто им позволява да се противопоставят на атаки от патогени или насекоми.

Искам да обърна специално внимание на Lebosol®-Силиций, тъй като вероятно много от земеделските производители не са го използвали все още. След установяването на положителните ефекти на Si върху развитие и растеж на оризови растения, той е четвърти по важност елемент за производството на тази култура. Ефектът от приложението на този елемент върху земеделските култури е свързан с повишаване на устойчивостта на растенията към стрес при високи температури и засушаване, както и срещу биотичен стрес (болести, вредители), а също и насърчаване на усвояването на хранителните вещества и фотосинтезата. Съществуват доказателства, че силикатите (SiO3) индуцират защитните реакции на гостоприемника, като участват в укрепването на структурите на клетъчната стена чрез образуване на аморфен силициев слой върху кутикулата или активират синтеза на фитоалексини и специфични протеини, които повишават растителния имунитет. По този начин растенията се предпазват от вредни насекоми (белокрилки, листни въшки), вирусни и бактериални инфекции. Si създава физическа бариера, която може да ограничи проникването на гъбични хифи или да предизвика натрупване на противогъбични съединения (намаляване наличието на брашнеста мана при зеленчукови култури). Установено е, че прилагането на Si при култури като домати, краставици, тиквички, бобови култури, лозя и розови насаждения води до подобряване на качеството и добива им. Продуктът е със уникален състав, в който към силиция са добавени цинк, желязо и азот.

Иновативни продукти са и течните торове с хептаглюконова киселина, която е комплексен хелатиращ агент на микроелементи. Хелатиращите агенти улесняват постъпването на микроелементите през листата. Най-често използваните хелиращи агенти досега са EDTA, DTPA, EDDHA и HEDTA, които обаче не са биоразградими и остават в почвата. С последната публикация на Регламент на ЕС 2016/1618 е добавена хептаглюконовата киселина. Предимствата й са, че тя проявява силна хелатна активност към метални йони и освен това е получена от натурален продукт. Лесноразградима е (т.е. не замърсява почвата и подземните води), не е фитотоксична дори в големи количества, има много добра разтворимост във вода, подходяща е както за конвенционално, така и за биологично земеделие. Този комплексен агент е стабилен в диапазона на рН 2 - 12. Има профил на смесимост, съпоставим с известните хелатни агенти, но предлага по-добра икономическа ефективност. Серията продукти с хептаглюконова киселина и микроелементи се състои от Lebosol®-ХептаМанган, Lebosol®-ХептаЦинк, ХLebosol®-ХептаЖелязо и Lebosol®-ХептаМед .

Друг продукт, на който бих искала да се спра е Lebosol®-Калций-Форте СК

- листен тор, който се усвоява изключително ефективно, благодарение на специалната си формулировка, съдържаща Калциев формиат (калциева сол на мравчената киселина), Манган, Цинк и Аминозол. Мравчената киселина действа като хелатиращ агент.

За разлика от калциев хлорид (CaCl2) и калциев нитрат Са(NO3)2, калциевите йони от калциев формиат Ca(HCOO)2 се усвояват чрез активни транспортни механизми и чрез процес на контролирано поемане от клетките. С химичните съединения, които понастоящем се използват за листно торене с Са е практически невъзможно да се осигури препоръчаната доза поради фитотоксични причини. Известно е, че калциевият хлорид изисква много точна дозировка и при повишена концентрация се наблюдава физиологично увреждане и депресия на растежа, особено ако е приложен при високи температури. Калциевият нитрат в по-високи дози повишава общата концентрация на азот и може да причини тежка депресия на растежа и некроза на върха на листата. Употребата на калциев борат Ca(BO3)2 с тясно съотношение между калций и бор (2 : 1) се препоръчва за удовлетворяване на изискванията на културите в определени етапи от развитието им, но не и при доказан сериозен недостиг на калций, тъй като може да доведе до нежелана токсичност. Калциевият формиат, който не показва гореописаните нежелани странични ефекти, има ясно предимство. Той е разтворим във вода до концентрация приблизително 13,8% - в Лебозол Калций-Форте е 13,5%. Не съдържа никакви потенциално увреждащи хлоридни или нитратни йони. Формиатът е натурална съставка на разтворимите киселини, например в ябълковите плодове. Калциевият формиат се препоръчва при сериозен дефицит на калций, а също за употреба при зърнени, зеленчукови и овощни култури с цел повишаване на качеството на продукцията. Друго предимство на продукта е, че действа в посока предотвратяване на развитието на патогенни бактерии и гъбички.

В заключение бих искала на акцентирам върху следното - дори да е проведен агрохимичен почвен анализ и нормите на торене да са изчислени спрямо него, има прекалено много фактори, които оказват влияние върху усвояването на хранителните вещества от растенията - физико-химични характеристики на почвата, климатични условия, микробиологична дейност на почвените микроорганизми, коефициенти на използваемост на хранителните елементи от приложените торове и др. Листното торене успешно коригира недостига на хранителни елементи през вегетацията на растенията, тъй като дава възможност за директно подхранване. Тук има едно “но” - трябва да бъдат подавани оптимални дози хранителни вещества, така че да може да се коригира недостига им и в същото време да не се получат пригори или силно изразена фитотоксичност. Затова прилаганите продукти и нормите на торене се определят задължително от специалисти. Пожелавам успех на фирма Лебозол и се надявам да продължават да произвеждат качествени продукти, които успешно подпомагат храненето на растенията и нормалното им развитие за осигуряването на високи и устойчиви добиви, а също така гарантират безопасността на растенията и растителните продукти!

Димка Иванова

Доктор по Агрохимия


Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.