Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност бяха приети на първо четене

Комисията по земеделие и храни разгледа и прие законопроект за изменение на закона за ветеринарномедицинската дейност

Междувременно заместник министър Янко Иванов съобщи, че се готви чисто нов закон, който ще бъде публично представен следващата година. Предложените промени в закона за ветеринарномедицинската дейност бяха внесени от народния представител Ирена Димова и са разделени в три направления. Предлага се облекчаване на разрешителния режим за населване на фермите, ако те не са допуснали огнище на заразно заболяване по животните и хората. Така се предполага, че ще се намали административната тежест върху фермерите, които до сега трябваше да получат официално позволение от БАБХ. Предложена е и редакция във връзка с движението на животните от сборни стада по улиците на населени места. Целта е да се намали замърсяването с торове в урбанизираните зони. Освен това в законопроекта е предвидено и въвеждане на допълнителен контрол, свързан с дейността на независимите оценители, които участват при определяне размера на обезщетенията при възникнали епизоотии. Те да имат предвид и разходите заради унищожени фуражи и закупени медикаменти. Това предложение възникна вследствие на одитен доклад на ЕК, в който се посочва, че в закона ни липсват единни критерии. проф. Светла Бъчварова, зам.-председател на Комисия по земеделие и храни коментира:
"Европейската комисия ни санкционира и ни казва известния факт, че когато има експертна оценка, тази оценка е силно завишена и съответно доколкото знам в птицеъдството имаме този проблем, че се завишават цените на базата на експетни оценки и от там нататък те отказват да верифицират разходите, които са направени.“ 
доц. Янко Иванов, зам.-министър на земеделието:
"Ние имаме намерение да разработим методика с критерии, по които оценителите да следват единни правила във всички части на страната. Не например на едно място да оценяват кокошките по 16 лв, а на друго по 2 лв. Това не изключва позоваване на официалните статистики.“
ЕК е посочила в одитния доклад, че неизползването на единен подход от оценителите на загубите в животноъден обект води до там, че заявленията им за подпомагане не са приети.