Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи

Дванадесетото издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще се проведе от 16 до 19 юни 2020 г. в зала Хоризонт на Университета по хранителни технологии, Пловдив.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ и Българската агенция по безопасност на храните.

Обучението е насочено към ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в  хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, акредитирани лаборатории, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвремените аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи. Значително внимание се отделя на националната и европейска нормативната база и системите за управление на качеството и безопасността на храните.

Теоретичните и практически занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на четиридневния курс обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми и вируси в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на химични опасности в храни, напитки и фуражи. Включени са и лекции свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни бързи методи за химичен и микробиолагичен анализ на храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Какво ново може да очаквате тази година:

-          Постерна сесия с научни резултати от изследвания в областта на качество и безопасност на храните;

-          Съвместно представяне и кулинарно ателие на  БИОСЕЛЕНА ООД по проект „Твоята храна“;

-          Метагеномно секвениране от следващо поколение NGS;

-          Закон за модернизация на безопасността на храните (FSMA) на САЩ;

-          Акриламид в храни.

Семинарът се подкрепя от Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food)  чрез новосъздадения EIT Food Hub в България, който се ръководи от  Института за агростратегии и иновации.

Информация за семинара на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ и условията за участие в него, можете да откриете на www.safefoodlab.com.  

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар