ЕК представи научни критерии за определяне на ендокринните нарушители в пестицидите и биоцидите

С одобрените критерии се определя и начинът, по който да се извършва идентифицирането на нарушителите на функциите на ендокринната система

Европейската комисия представя критериите за определяне на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, които се намират в продуктите за растителна защита и в биоцидите.

Комисията предлага на Съвета и на Европейския парламент при определянето на ендокринните разрушители да се възприеме подход, основан на безспорни научни доказателства, както и да се приеме определението на СЗО.

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества (естествени и химични), които могат да променят функциите на ендокринната система и впоследствие да окажат неблагоприятно въздействие върху хората или животните. Европейската комисия представя два проекта за правни актове с научни критерии, които ще дадат възможност за по-точна идентификация на химичните вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в областта на продуктите за растителна защита и на биоцидите.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Нарушителите на функциите на ендокринната система могат да окажат сериозно въздействие върху здравето и околната среда и въпреки че много от съдържащите ги вещества вече са забранени съгласно действащото законодателство за пестицидите и биоцидите, трябва да продължим да сме бдителни. Комисията е поела ангажимент да осигури най-високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда, поради което днес предлагаме да се въведат строги, научно обосновани критерии за ендокринните нарушители. По този начин регулаторната система на ЕС се превръща в първата по рода си, в чието законодателство са определени такива научни критерии.“

Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен каза: „Представените днес научни критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, ще допринесат за целите за свеждане до минимум на експозицията на ендокринни нарушители и за гарантиране на правна сигурност. В днешното съобщение са набелязани аспектите, които взехме под внимание при този процес. В него се определя обхватът на факторите от значение за определянето на научните критерии и се представят последиците от определянето на тези критерии — за двата нови законодателни акта, които са пряко засегнати, и за други страни от нормативната уредба и действията на ЕС.“

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: „Научните критерии, които Комисията представя днес, гарантират запазването на заложеното в нашето законодателство в областта на растителната защита и на биоцидите високо равнище на защита на здравето на човека и на опазване на околната среда. Законодателството в областта на продуктите за растителна защита и на биоцидите е сред най-стриктните в света поради предвидената в него система за предварително одобрение, подробните изисквания за данни и основан на опасностите подход при вземането на решения. Комисията потвърждава ангажимента си да защитава здравето на хората в Европейския съюз.“

Научните критерии, одобрени от Комисията, са основани на определението на Световната здравна организация (СЗО) за нарушител на функциите на ендокринната система, по което има широк консенсус.

Според СЗО едно вещество е нарушител на функциите на ендокринната система, ако:

  • оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на човека;
  • действа по ендокринен път;
  • и ако съществува причинно-следствена връзка между неблагоприятното въздействие и начина на действие.

С одобрените критерии се определя и начинът, по който да се извършва идентифицирането на нарушителите на функциите на ендокринната система:

  • като се използват всички съответни научни доказателства;
  • като се прилага подход, основан на тежестта на доказателствата;
  • и като се прилага подробен систематичен преглед.

В съобщението на Комисията, придружаващо двата акта, се прави преглед на сложния научен и регулаторен контекст на въпросите за ендокринните нарушители и се описва как през последните години научният консенсус относно определението се е разраснал, като при вземането на решение Комисията отчита всичко това. Освен критериите, в съобщението са изброени редица действия в краткосрочен (научни изследвания и международно сътрудничество), средносрочен (методи за изпитване) и дългосрочен (нормативни мерки) план, чрез които Комисията ще работи още по-усилено за свеждане до минимум на експозицията на ендокринни нарушители.

За да се гарантира, че ще бъдат предприети бързи действия, Комисията също така поиска от Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по химикали да започнат проучване на това дали съгласно критериите, заложени в представените  проекти на текстове, е възможно отделни одобрени вещества, проявяващи признаци на ендокринни нарушители, да бъдат определени като нарушаващи функциите на ендокринната система. Това също така ще спомогне да се гарантира, че двете регулаторни агенции са готови да прилагат критериите, така както бяха представени днес от Комисията и в съответствие с приложимите регулаторни процедури, след като критериите влязат в сила.

Сега двата проекта на правни актове, съдържащи критериите, трябва да бъдат приети от Комисията по съответните процедури. По отношение на Регламента относно продуктите за растителна защита проектът на правния текст, в който се излагат критериите, ще бъде гласуван от държавите членки. По отношение на Регламента относно биоцидите проектомярката ще бъде обсъдена с експертна група от държавите членки, преди да бъде приета от Комисията.

И при двете мерки участие ще имат и Европейският парламент, и Съветът. С цел да се осигури съгласуваност между двата акта, Комисията ще представи двата текста едновременно на Европейския парламент и на Съвета, за да могат те да упражнят своите функции.

Комисията също така предлага да се коригира основанието за евентуални дерогации съгласно законодателството за продуктите за растителна защита с цел да се вземат предвид най-новите научни познания. „Основаният на опасностите“ подход от Регламента за пестицидите ще бъде запазен, което означава, че веществата се забраняват въз основа на опасността, без да се отчита експозицията. Основанията за евентуални дерогации обаче са коригирани с цел те да се основават на научни доказателства и да се използват максимално наличните научни данни, включително информацията относно експозицията и риска.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар