четвъртък, 25 Април 2019, 23:20
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Следи се за появата на петна от брашнеста мана

І. ЛИСТНO ТОРЕНЕ

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

150-200 г./дка

 

1 -2 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200-300 мл./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

 AГРОФОЛ 650 - Течен  тор на база амониев тиосулфат

СЪСТАВ                                                                                    % w/w

Азот(N)     общо

15%

Азот (N) под формата на амоняк

11%

Азот (N) под формата на урея

4%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

60%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл/дка

1-2 приложения

АЗОФЕР слоу релийз - Балансиран вегетативен активатор

Състав                                                                                  % w/w

Азот(N)  общо

12%

Азот(N) амонячна форма

1,5%

Азот(N) урейна форма

10,5%

Калиев оксид(K2O) водоразтворима форма

12%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

28%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл./дка

1-2 приложения

ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

50-100 г/дка

1 третиране между братене и изкласяване

 

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

ТЕКАМИН МАКС - течен тор с висока концентрация на аминокиселини

Органичен течен тор с растителен произход. С висока концентрация на L - аминокиселини в усвоима за растенията форма, получени в резултат на ензимна хидролизa, при която се получават много повече чисти L- аминокиселини. L-аминокиселините са биологично активни, свързват се помежду си по различни начини, което определя активността им. Те подобряват осмозата, регулират отварянето на устицата, имат антиоксидантно действие, регулират хормоналната активност и др.
Текамин Макс няма вредни последствия за третираната култура, за околната среда и за хората. Подходящ за почвено и листно приложение по време на цялата вегетация.

ПРЕДИМСТВА:
- Ускорява растежа на растенията
- Помага за преодоляване на стресови състояния
- Защитно действие

СЪДЪРЖАНИЕ:

Амино киселини

14,7 об.%

L-Амино киселини 12,4 об.%
Общ Азот (N) 7,4 об.%
Органична материя /общо/ 60,2 об.%
pH 6,6

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: листно внесен в началото на братене в концентрация 0,15-0,30% (150-300 мл/100л вода)

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

През Април пшеницата встъпва в начална фаза на вретенене.

Фенофаза: от " братене" до "начало на вретенене".

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Основни вредители за периода:

  • Вредна житна дървеница
  • Обикновена житна пиявица
  • Овесена листна въшка
  • Черна пшенична муха
  • Брашнеста мана
  • Базично гниене
  • Септориози и ръжди

 

Вредна житна дървеница
durvenitsa_327

В този период вредят възрастните насекоми, които смучат сок от долната част на стъблото и причиняват изсъхване на главното стъбло. В по-късни фази, повредите от дървеницата, могат да доведат до нанасянето на щети изразяващи се в частично или пълно белокласие. Масова миграция се очаква при средна дневна температура над 12°С. Праг на икономическа вредност за възрастните дървеници - е 4 бр. кв./м.

За борба с неприятеля може да използвате:

Дует 530 ЕК в доза 50-70мл/дка, активно вещество 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат. Наличието на циперметрин в продукта допринася ДУЕТ 530 ЕК да бъде бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали. Засяга се нервната система, като се предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт на вредителите. Активното вещество хлорпирифосетил, което спада към групата на органофосфорните съединения, прониква в тъканите на растенията, където запазва своята биологична активност около 20 дни. Комбинацията от двете съставки прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.

Повече информация за препаратите: АГРИЯ АД

Обикновена житна пиявица
\

Да продължат обследванията за установяване на плътността от неприятеля, начало на яйцеснасяне и там, където се установи плътност над прага на икономическа вредност, да се проведе третиране с разрешените за употреба инсектициди, срещу този неприятел. Когато нападението е на огнища по края на полетата, да се извършва третиране на петната - окрайчване на посева.

Срещу неприятеля може да използвате:

Алфагард 10 ЕК в доза 12,5мл/дка, активно вещество - 100 г/л алфациперметрин под формата на емулсионен концентрат. АЛФАГАРД 10 ЕК е контактен инсектицид и за получаване на максимален ефект срещу вредителите е необходимо да се осигури добро опръскване на всички части на засегнатите растения. Важно е също борбата с насекомите да се извежда своевременно – в най-подходящата възраст на неприятелите, посочена в регистраците.

!!! Препаратът може да се използва за борба както срещу Вредна житна дървеница (ларви) /Eurygaster integriceps/, така и срещу Обикновена житна пиявица /Oulema melanopa/ в доза 12,5мл/дка

Повече информация за препаратите: АГРИЯ АД

Овесена листна въшка

Да се извършват редовни наблюдения за плътността на този неприятел. Въшките са най-вредни по време на цъфтеж и наливане на зърното.

Черна пшенична муха

Да се обследват и картотекират нападнатите посеви, с оглед спазване на сеитбооборот за следващата година.

Брашнеста мана

Необходимо е да се извършват редовни обследвания за установяване степента на заразяване и разпространение на болестта и при необходимост навреме да се провежда борба.

Базично гниене

При установяване на нападение над прага на икономическа вредност, във фенофаза "първи"- "втори" възел – 15% нападнати стъбла в посевите, да се изведе борба с някои от разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение на ръжди и септориози по пшеницата.

Борба с плевелите

Продължава внасянето на хербициди в есенните посеви. Трябва много внимателно да продължи внасянето на хербициди на по-късните посеви, намиращи се във фенофаза "братене". Да продължи отчитане и картиране на заплевеляването на площите, като бъде извършено второто, а където е възможно трето отчитане.

За борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 69 г/л феноксапроп- p-етил + антидот

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Имаспро 7,5 ЕВ е разрешен за употреба за борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при:

Пшеница и ечемик:
- Дози на употреба: 100 мл/дка, внесени по време на вегетацията от фаза 3-ти лист до края на братенето на дивия овес.

За борба срещу широколистни плевели в т.ч. и устойчиви на хормоноподобни хербициди

КОРИДА 75 ВДГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КОРИДА 75 ВДГ е одобрен в България за борба срещу едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели при:

Пшеница
- Доза на употреба: 1,5 г/дка. Прилага се във фаза 2-4 ти лист на плевелите.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

 
Обратно
eXTReMe Tracker