Търсене
  1. Начало
  2. Общи условия

Общи условия

за ползване на интернет сайт на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Агенция Европа ЕООД, с адрес на регистрация: София, жк. Лозенец, ул. Червена стена № 46, представлявана от Мартин Стоев с номер по ЗДДС: BG175261714 и ЕИК: 175261714 (наричано по-долу „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА ЕООД”) и потребителите на интернет сайт www.agro.bg на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.

Чл. 2. Интернет сайт на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД. (наричани по-долу „сайт”) са всички уебсайтове, собственост на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД в реално време или на неин видеоархив, получаване на информация за програмите на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.
(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайтовете („регистрирани потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрирани потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайтовете.

Чл. 7. Ползването от потребителите на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24x7).

Чл. 8. (1) Ползването на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.
(2) Потребителите получават възможност за гледане на някоя от програмите на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД в реално време или на неин видеоархив, за публикуване на материали на сайтовете и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на сайтовете, след предварителна регистрация съобразно условията, посочени на съответния сайт. При извършване на регистрация от непълнолетно лице е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото.
(3) При осъществяване на регистрацията по ал. 2, потребителят предоставя най-малко следните данни: потребителско име, парола и адрес на електронна поща. Потребителят е отговорен за това данните, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна на последните да ги актуализира своевременно.
(4) Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски
имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията по ал. 2.
(5) Потребителите са отговорни за предоставянето и използването на техни потребителски имена и пароли в нарушение на настоящите Общи условия. Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях или от трето лице чрез използване на потребителското им име и парола. Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД за всеки случай на достъп до сайтовете или публикуване на материали на сайтовете чрез неоторизирано използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.

III. Публикуване от потребителите на материали на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД. Отстъпване на права

Чл. 10. (1) Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД само след предварителна регистрация съгласно чл. 8, ал. 2. Сайтовете и рубриките в тях, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.
(2) Материалите могат да бъдат публикувани на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт/рубрика ще става само след одобрение от модератор от съответния сайт. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят на съответния сайт без одобрение на модератор, но „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.

(3) С натискането на бутона „Изпращане” потребителят се съгласява и отстъпва на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на територията на целия свят и за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП.
(4) Използването по ал. 3 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път (аналогово и цифрово), предаване и препредаване по кабел, IPTV и сателит на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп и/или излъчване) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства и технологии, начини, устройства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени, разработени или възникнали впоследствие, като част от програма/предаване, собственост на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или на свързани с „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД лица по смисъла на Търговския закон, като част от линейна аудио-визуална медийна услуга или от аудио-визуална медийна услуга по заявка по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги; публично показване или публично изпълнение; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на записите върху звуконосители и видеоносители и тяхното разпространение; преработване, адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал; използване за рекламни и промоционални цели, включително чрез извършване на промени в съдържанието и картината посредством намаляване и сбиване, прекъсване, интегриране в картината на видео съдържание, картинки, продукти, марки, анимирани изображения, текст, звук, както и чрез други рекламни техники, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица, възмездно или безвъзмездно.
(5) Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно ал. 3 и 4 не му се дължи възнаграждение.
(6) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира и гарантира, че:
1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД на правата по ал. 3 и 4. Потребителят се задължава да посочва на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите;
2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;
3. е запознал и е получил съгласието на лицата, участници в материала, за публикуването му на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и за използването му съгласно настоящите Общи условия;
4. материалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.
(7) Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД.
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги.

(8) В случай че визуализирането на материалите на съответния сайт става след одобрение от модератор от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, потребителят се съгласява, че „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не е задължено да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща. Потребителят се съгласява и отстъпва на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.
(9) Потребителят се съгласява, че „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.
(10) С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.
IV. Права и задължения на страните

Чл. 11. (1) С публикуването на материали и/или коментари на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.
(2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 12. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или изтрива коментари на потребителите, в случай че те:
1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
5. съдържат обиди на религиозна основа;
6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта www.agro.bg или съдържанието на който и да е друг сайт на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;
9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и
непълнолетни;
10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.
(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 13. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство като например такива, съдържащи:

1. порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
2. жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими;
3. посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал;
4. подтикващи или подканващи към жестокост или насилие;
5. материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
6. материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление;
7. религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа;
8. увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице;
9. разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
10. национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
11. малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни;
12. материали от актове на тероризъм във всякаква форма;
13. откровени действия срещу училищния ред и правила;
14. разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество;
15. действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала;
16. създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено или социално развитие на децата;
17. с ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД за големина на файла.
(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на модератор от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 14. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.
(2) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 15. (1) Потребителите имат право да искат информация от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД относно условията за ползване на сайтовете.
(2) Потребителите имат право да уведомяват „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 16. (1) Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД за целите на предоставяне на услуги и ресурси на някой от сайтовете, като „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2, съгласно чл. 10, или по друг начин при ползването на сайтовете, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
(2) По искане на компетентен орган, „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.
(3) Обработването от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност при ползване на уебсайтовете.

V. Отговорности

Чл. 17. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД .
(2) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайтовете, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват на сайтовете.
(3) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайтовете.

Чл. 18. (1) Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите съгласно чл. 10, ал. 3 и 4 и направените декларации и гаранции по чл. 10, ал. 6 и чл. 11, с приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще освобождава „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на някой от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД , потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.
(2) Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари на някой от сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:
1. от подаден иск срещу „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна;
2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

Чл. 19. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван, или някоя услуга/функционалност е недостъпна за потребител/ите.
(2) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за:
1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или нарушено функциониране на сайтовете, включително в резултат на тестове от страна на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете;
2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайтовете;

3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД;
4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на
сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД;
5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайтовете, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД ” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД;
7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права - пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
(3) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.
(4) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

Чл. 20. (1) Всички интернет сайтове на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.
(2) Интернет сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете могат да бъдат представени от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.
(3) Използването на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 21. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да откаже публикуването на материали на сайтовете на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД от потребители, които нарушават правилата за ползване на сайтовете.
(2) При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право, по своя преценка, и да:
1. заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на виновния потребител без предизвестие и/или да изтрие от сайтовете си материал/ите, публикувани от този потребител;
2. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;
3. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД разполага, както и публикуваните от потребителя материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение;
4. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител;
5. изтрие публикувания материал/коментар;
6. предприеме други допустими от закона действия, по своя преценка.

Чл. 22. (1) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право без предизвестие да спира достъпа на регистриран потребител до услугите на сайтовете или да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, който наруши разпоредбите на настоящите Общи условия.
(2) „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право без предизвестие да заличи регистрацията по чл. 8, ал. 2 на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура.
(3) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайтовете. В този случай „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД спира достъпа на потребителя до потребителския му профил.
(4) За избягване на съмнение разпоредбите на настоящите Общи условия относно
публикуваните от потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията.

Чл. 23. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 24. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на някой от сайтовете. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

VI. Заключителни условия

Чл. 25. Кореспонденцията между „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтовете и технически въпроси е office@agro.bg.

Чл. 26. Всички спорове между „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 27. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019 г.
(2) Общите условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят, в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия чрез изпращане на съобщение до office@agro.bg. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с Общите условия или с последващи изменения, „АГЕНЦИЯ ЕВРОПА” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност