ИНСТИТУТ ПО МЕЛИОРАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Адрес: София 1331 ул. Шосе Банкя 3 тел.: 02/241 293, 257 170, 925 15 84 факс: 02/925 14 90, 247 842
E-mail: nimess@biscom.net

 

Обучение, научно-методична и консултантска помощ по всички въпроси, свързани с напояването и механизацията на земеделското производство

 

Институтът е национален център за научноизследователска дейност, научно обслужване и обучение на земеделски специалисти и фермери, единствен в България се занимава с решаването на комплексни инженеро-агрономически и икономически проблеми на хидромелиорациите, поливното земеделие, управлението и опазването на водните ресурси, механизацията на технологичните процеси в растениевъдството и животновъдството.

Институтът извършва:

 • Фундаментални и стратегически изследвания
 • Научно-приложни и приложни разработки
 • Обучение на земеделски производители и специалисти
 • Проучвателни, проектантски, експертни и инженерингови услуги
 • Оказване на помощ за изготвяне на инвестиционни и други проекти за кредити и субсидии от национални и международни фондове и програми, като ДФ "Земеделие", програма "САПАРД" и др.
 • Изработване и въвеждане в действие на технологии, техники и оборудване за напояване и отводняване, технологии и технологически средства за механизация на процесите в земеделието и животновъдството

Направление МЕЛИОРАЦИИ
e-mail: RIIDNE@tehno-link.com

Извършва:

 • Проучвания и разработка на проекти за нови и реконструкция на съществуващи напоителни и отводнителни системи и съоръжения
 • Разработка на цялостни технологии за отглеждане на земеделски култури при поливни условия
 • Производство и доставка на елементи, оборудване и комплексни инсталации и машини за напояване
 • Шеф-монтаж и строителство на системи и съоръжения
 • Обучение на персонал и консултации по въпросите свързани с експлоатацията и подържането на поливните съоръжения
 • Произвежда и предлага доставка, монтаж и въвеждане в действие на съвременно оборудване и комплексни инсталации за напояване на всички земеделски култури в т.ч. за: гравитачно напояване, капково напояване, микродъждуване, дъждуване, дъждовални машини, оборудване за поливни инсталации

 

Направление МЕХАНИЗАЦИЯ
e-mail: NIMESS@biscom.net

Предлага:

 • Технологии за почвообработка, сеитба и торене в растениевъдството
 • Технологии за прибиране, първична обработка и съхраняване на земеделска продукция
 • Технически решения за първични обработки на етерично-маслени и лекарствени растения
 • Технически средства за транспорт и товароразтоварни операции в земеделието
 • Използване на електротехнологии в селското стопанство
 • Съоръжения с използване на нетрадиционни източници на електроенергия за отопление и сушене на земеделска продукция
 • Организационни форми за ефективно използване на земеделската техника

 

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !