Хората се сдружават, за да успеят

Снимка:

Стефан Спасов, началник отдел „Мерки по Ос 4“ към Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ

- Г-н Спасов, каква беше целта на внушителната с международното си присъствие конференция за опита по подхода ЛИДЕР и възможностите за финансиране по него в новия програмен период по мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие“ към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, която проведохте от 22 до 25 юни в гр. Пловдив и гр. Раковски, като проява на един вече традиционен форум?
- Както отбелязахте, конференцията вече е традиционна и се провежда за трети път. В тази връзка това е една възможност за сверяване на часовника от страна на всички участници, тъй като всеки представя своя опит. Споделени бяха проблемите, които са срещнати, по какъв начин са решени и какви резултати са постигнати. Това, допълнено с информацията, представена от Европейската комисия за прилагането на подхода на европейско ниво, е една много важна отправна точка за всеки, който прилага подхода ЛИДЕР. От участието си в конференцията всички научиха много нови неща, направиха много нови контакти и сигурно имат и нови идеи, които да реализират на практика. Колкото до участниците – намерението ни е да имаме връзка с най-близките до нас страни, тъй като по подхода ЛИДЕР сътрудничеството и работата в мрежа са основни характеристики. Традиционно участваха Румъния, Италия, Гърция, Унгария. Отличните ни връзка с Франция по прилагането на подхода направиха и тази страна традиционен участник, като представители бяха отговарящият за подхода ЛИДЕР в Министерството на земеделието и вицепрезидентът на френската ЛИДЕР асоциация. За пръв път имахме участници от страни, извън ЕС, но които ще започнат да прилагат ЛИДЕР. Представени бяха МИГ и селската мрежа от Македония, ръководителите на ЛИДЕР от Министерството на земеделието на Турция и представители от Грузия, които ще участват в прилагането на ЛИДЕР в своята страна. Всички те дойдоха с желание да се поучат от опита, който ще бъде споделен, и да намерят подкрепа за усилията си при стартиране на ЛИДЕР в техните страни.

- Каква е обобщената равносметка на МЗХ днес за мястото на подхода ЛИДЕР в селските райони у нас след боксуващото начало на фактическото консултиране и одобряване на проекти от Местните инидицативни групи (МИГ) през изминалия програмен период?

- Равносметката е положителна. Независимо от проблемите и в началото, и до ден-днешен, никой не оспорва факта, че подходът ЛИДЕР е важен и мощен инструмент за развитие на селските райони и най-важното е, че в това вече се увериха и самите местни общности. От тук нататък този подход ще набира все по-голяма популярност и скорост.

- Кои са доминиращите мерки от ПРСР (2007-2013), по които продължава изпълнението на проекти, одобрени от финансираните 35 МИГ през изминалия програмен период в посока възраждане на селските райони на България?

- През програмния период 2007-2013 г. най-интересни бяха мерките по Ос 3 на ПРСР – за подобряване на условията за живот в селските територии и разнообразяване на селската икономика. За тяхното изпълнение бяха заделени близо 70% от средствата по Стратегиите за местно развитие на МИГ. На второ място по атрактивност бяха мерките по Ос 1, насочени към подобряване на конкурентоспособността в земеделския сектор с около 29% от средствата. Най-малък интерес имаше към мерките от Ос 2 на ПРСР, насочени към подобряване на околната среда и природата.

- Реалистично колко МИГ могат да бъдат финансирани с подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по настоящата ПРСР след като бюджетът ѝ ще бъде почти двойно по-голям – близо 131,5 млн. евро спрямо финансовия ресурс по ЛИДЕР в стария програмен период?

- В ПРСР 2014-2020 г. сме заложили като индикатор 60 одобрени МИГ. Според мен това число може да бъде и по-голямо.

- По нови критерии ли ще бъдат оценявани Стратегиите за местно развитие при вида на мултифункционалния подход на проектите по ЛИДЕР и възможността с тях да се кандидатства за финансов ресурс и от другите Оперативни програми – Околна среда, Човешки ресурси, Конкурентоспособност и Развитие на регионите?

- Критериите за избор вече са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР и всички, които се интересуват, могат да се запознаят с тях. Бих казал, че няма голяма разлика от миналия програмен период. Разбира се, в тях са извършени промени, основаващи се на нашия опит и стремеж да избегнем допуснатите през годините грешки. Мога да кажа, че критериите са максимално обективни и не толерират никой от потенциалните кандидати.

- Как ще коментирате решението на Румъния да съсредоточи проектите по ЛИДЕР само към ресурса на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, изключвайки възможността за едновременния им адресат и към другите оперативни програми на ЕС, факт, който президентът на румънската ЛИДЕР асоциация Александро Потор обяви по време на конференцията в Пловдив. Дали това не е по-рационалният вариант за усвояване на повече средства по ЛИДЕР от местните общности?

- Самият факт, че средствата са само от един фонд, а не от няколко, дава ясен отговор, че има ограничаване и няма как финансовият ресурс да бъде по-голям. Решение на всяка страна е как да финансира подхода ВОМР през новия програмен период. Ние решихме, че предоставянето на повече възможности за финансиране на местните общности ще допринесе за по-пълно покриване на нуждите на техните територии. Повечето от страните от ЕС се насочват към този модел. Мисля, че това е правилното решение и то в бъдеще ще се развива още повече.

- Има ли основание притеснението на някои МИГ, че ще трябва да се преборят с многократно по-голяма бюрокрация и загуба на време при кандидатстване със Стратегии за местно развитие, насочени към финансовия ресурс на няколко оперативни програми?

- При кандидатстването няма да има разлика между това колко фонда са избрани в стратегиите. Такава разлика може да се усети при изпълнението на стратегиите, след тяхното одобрение. Нормално е дейностите в стратегиите с повече източници на финансиране да изискват повече усилия и време за координация и изпълнение.
 
- Реалистичното време за прием на проекти по ЛИДЕР за настоящия програмен период е първата половина на следващата година, съобщи в отговор на въпроса на „АгроКомпас“ зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев след като закри конференцията в Пловдив. Върху какво ще посъветвате да съсредоточат усилията си МИГ у нас в рамките на този дълъг период, така че местната общност да остане будна със своите идеи, желания и предложения в посока връзки между дейностите за развитие на своите селски райони с инструментите на ЛИДЕР?

- Те трябва да се концентрират върху подготовката на качествени Стратегии за местно развитие. Времето е достатъчно да се извършат необходимите дейности, които да гарантират, че стратегията наистина удовлетворява местната общност и хората я подкрепят.

- Как оценявате идеята на президента на румънската ЛИДЕР асоциация Александро Потор догодина традиционната конференция за споделения опит по подхода ЛИДЕР в селските ни райони да се проведе едновременно в нашите две съседни балкански страни?

- Всъщност, идеята е българска. Някои от нашите МИГ искаха да осъществят подобни инициативи, но засега това се оказа еднопосочна идея. Мога да кажа, че в организационно отношение стоим на доста добро европейско ниво и всеки партньор, който може да участва равностойно в такова събитие, е добре дошъл. Ако от румънска страна постъпи такова предложение, сме готови да го разгледаме.

интервю на Мариела Илиева