Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ се отваря само за три групи кандидати

Диана Трифонова – държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

- Г-жо Трифонова, кой може да кандидатства по мярка 121 в целевия прием от 21 ноември до 21 декември?

- Първата група допустими кандидати са земеделски производители, които извършват своята дейност в сектор плодове и зеленчуци. Втората група са млади фермери, които са одобрени за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и в момента изпълняват проекти по тази мярка, а третата група включва бенефициенти, които са одобрени за подпомагане по мярка 141 „Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ и задължително изпълняват проекти по тази мярка. Последните две групи земеделски производители могат да кандидатстват по целевия прием по 121 мярка, без значение на коя година са от изпълнението на бизнес плановете си по двете мерки.

- Какъв е бюджетът на този целеви прием и как е разпределен за трите групи допустими кандидати?

- Бюджетът в размер на около 27 млн. евро е прехвърлен към мярката чрез Шестото изменение на ПРСР. Малко над 10 млн. евро са за кандидати, които ще извършат своите инвестиции в сектор плодове и зеленчуци, 12 млн. евро са за кандидати млади фермери, които изпълняват своите проекти по мярка 112, а 5 млн. евро са предвидени за кандидати, които изпълняват своите проекти по мярка 141.

- За какви инвестиции могат да кандидатстват трите групи земеделски производители?

- Те могат да кандидатстват за всички видове инвестиции, които са насочени към подобряване на общата конкурентоспособност на техните земеделски стопанства, които са свързани с въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително дейности, свързани с опазване на околната среда. Включително за закупуване на земеделска техника при изпълнение на задължителните изисквания на Наредба № 8. Тоест, капацитетът на техниката да съответства на големината на земеделското стопанство. Ако желаят да закупят земя или сгради, сградите задължително трябва да бъдат в селски район.

- Какъв е размерът на субсидията?

- Процентът на субсидията е такъв, какъвто е обявен в разпоредбите на Наредба № 8, т.е. между 40 и 60%, в зависимост от бенефициента, както и от това къде е ситуирано земеделското му стопанство. За младите фермери, разбира се, процентът на субсидията е малко по-висок - 50%, а ако стопанството им се намира в необлагодетелстван район или в места по НАТУРА 2000 – подпомагането е 60%.

Тук искам да обърна внимание на всички три групи бенефициенти, които могат да кандидатстват в този период на прием, че за определени инвестиции на основа на Европейски план за икономическо възстановяване /ЕПИВ/, те могат да получат с 10 % по-висока субсидия. Това са инвестиции, които се извършват в сектор мляко; инвестиции, свързани с опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; инвестиции, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство; инвестиции, които са насочени във водоспестяващи технологии; инвестиции, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници само за собствените нужди на земеделските стопанства и инвестиции, които са свързани с производството на енергия чрез преработка на собствената биомаса на земеделското стопанство. За тези групи инвестиции те могат да получат 10% по-висока субсидия.

- Какви облекчения са предвидени за трите групи кандидати по мярка 121?


- С промяна в европейското и националното законодателство беше увеличен размерът на авансовото плащане от 20 на 50%. Също така при при искане за авансово плащане на земеделските производители се дава възможност освен с банкова гаранция в размер на 110%, да представят договор с двама поръчители. Аз призовавам кандидатите да се възползват от авансовото плащане, защото то представлява 50% от размера на одобрената субсидия. Това е един изключителен шанс и възможност в условията на финансова икономическа криза да изпълнят дейностите, съответно инвестициите, които са заложили в своите проекти.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар