Сдружаването на производителите дава възможност за по-добра реализация на произведените продукти

Стела Виткова – държавен експерт в дирекция „Растениевъдство и животновъдство” на МЗХ

 

- Г-жо Виткова, моля да коментирате каква беше изминалата 2008 г. по отношение процеса на създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци.

- Изминалата 2008 г. беше добра за Министерството на земеделието и храните по отношение на неговата политика в създаване и признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци, съгласно реда и условията на Наредба № 11/2007 г. Бяха признати и бяха издадени удостоверения за признаване на 3 броя организации на производители (една за плодове и зеленчуци в региона на Търговище- Шумен и две за зеленчуци в региона на гр. Добрич). Беше временно призната една организация на производители (т.нар. група производители) за плодове и беше издадено свидетелство за това. Признатата група производители е в региона на Тутракан-Силистра.

Добрите резултати са плод на неколкогодишната ни работа по отношение информирането и подготовката на земеделските производители на плодове и зеленчуци за познаването и прилагането на европейското законодателство, за преминаването и въвеждането в страната ни на европейската организация на земеделско производство чрез създаването на организации на производители на плодове и зеленчуци.

- Какви са тенденциите по отношение на сдружаването на стопаните, чиято дейност коментираме?

- Обединяването на българските земеделски стопани в организации на производители дава възможност да се произвеждат и предлагат по-големи количества продукция от един вид и сорт, като по този начин се постига по-добра пазарна цена, по-голяма гъвкавост и пластичност на пазара, намаляват се производствените разходи и се подобрява качеството на продукцията. Сдруженията дават възможност за по-добра реализация и по-добър пазар на произведените продукти от техните членове, това което трудно може да бъде осъществено от индивидуалния производител.

Целите, които си поставя една организация на производители, са: да подпомогне концентрирането на произведената продукция и да гарантира на членовете си нейната пазарна реализация. Освен това организацията на производители се грижи продукцията на нейните членове да бъде адаптирана в съответствие с търсенето на пазара, особено по отношение на качество и количество. Тези структури насърчават прилагането на нови, съвременни практики и производствени технологии, разумното, природосъобразно управление на отпадъците от плодо- и зеленчукопроизводството с цел опазване на почвата, водата, ландшафта, както и защита и увеличаване на биологичното разнообразие.

Създаването на организации на производители на плодове и зеленчуци е тенденция на бъдещото земеделско производство, защото те са реален фактор и гаранция за бъдещи успехи. Те ще продължат да играят важна роля в Общата селскостопанска политика на ЕС за укрепването на производството и подобряването на пазарните позиции на фермерите, отглеждащи плодове и зеленчуци. Защото отделният земеделски производител ще изпитва сериозни затруднения при спазването на маркетинговите стандарти за качество и контрол за съответствие, породени от малката партидност на продукцията и не винаги с нужното качество. Сам земеделският производител няма достатъчния потенциал за преструктуриране и модернизация на своето производство и ще му е трудно да се адаптира към изискванията на пазара. Неминуемо това води до редуциране на броя на земеделските производители и до ограничаване на производството им само за лична консумация.

- Какви са основните функции на сдруженията на производители?

- Основната функция на организациите на производители е да събират продукцията на своите членове и да осъществяват директна търговия с нея или да служат като посредници и да я продават на възможно най-висока цена.

Като членове на организациите на производители на плодове и зеленчуци, земеделските стопани имат по-големи възможности за достигане до различни проекти и схеми за финансиране от Европейската общност. Защото организациите на производители на плодове и зеленчуци освен чрез своите оперативни програми, могат да бъдат финансово подпомагани със средства на Европейската общност и по мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Членуването в организации на производители, които са гръбнакът на сектор „Плодове и зеленчуци", трябва да стане още по-привлекателно. Затова реформираната през 2007 г. обща организация на пазара в сектора е по-гъвкава по-отношение на критериите за членство в организации на производители. Тя ги направи по-атрактивни за земеделските производители най-вече в държавите членки, където групирането на предлагането от страна на организациите на производители е ниско. Днес пазарът на плодове и зеленчуци в ЕС се намира под силен натиск на конкурентното предлагане от трети страни, а структурната ситуация в европейския сектор е влошена. Затова Европейската комисия залага на засилването на ролята и авторитета на организациите на производители на плодове и зеленчуци в нейните страни членки.

- Каква е нормативната уредба, която регламентира възможностите за съществуване на организации на производители на плодове и зеленчуци (ОП)?

- Нормативна уредба, която определя реда и условията за създаване и признаване на ОП на производители на плодове и зеленчуци е:

● Европейска нормативна база - Основни регламенти на ЕС, касаещи организациите на производители са:

Регламент (ЕО) № 361/2008 на Съвета от 14 април 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП).

Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) №1182/2007 (отменен и заменен с Регламент 361/2008 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците).

●Национална нормативна база:

ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти в ЕС, ДВ бр. 96/2006 г., изм. и доп. ДВ, бр.16 от 15.02.2008 г.;

НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми, ДВ, бр.42 от 29.05.2007 г.

В момента наредбата се изменя и допълва, съобразно новите европейски изисквания и правила в посочените по-горе регламенти.

- По принцип по отношение на сдруженията каква е практиката в развитите държави по света, доколкото имате данни?

- Данните сочат, че в Европейския съюз близо 34% от общия добив на зеленчуци и плодове в сектора се произвеждат от организации на производители, като процентите в отделните страни значително се различават. В Полша например този сегмент е около 10%, а в Белгия, Ирландия, Холандия - над 80%. Повече от 70% от тези организации имат оперативни програми, които се финансират в съотношение 50/50 от бюджета на ЕС и на самите организации. Това е основен ресурс за подпомагане на производителите в модернизирането и повишаването на конкурентоспособността на техните стопанства.

В страните от ЕС съществуват над 1400 организации на производители. В Холандия 80% от цялата продукция се произвежда от тях, а във Франция този процент е 55. Броят на членуващите земеделски производители в организации на производители също е различен, като средният за целия ЕС е около 40%. Това е под целта 60% за 2013 г., поставена от Европейската комисия, и е една от причините за извършената реформа през 2007 г. Сред държавите членки с най-добро ниво на организации в сектор „Плодове и зеленчуци" са Белгия и Холандия. Страни като Холандия, Италия, Франция, Унгария са с дългогодишни традиции в създаването на подобни сдружения.

- Къде сме ние?

- У нас този процес започна още през 2001-2002 г., но от 2007 г. след присъединяването ни към ЕС и приетите европейски изисквания и правила процесът бележи ръст на развитие. От юни 2007 г. до момента имаме признати общо 8 ОП на плодове и зеленчуци и 1 група производители на плодове (временно призната). На ниво подготовка на документи за признаване са още 2 кандидат организации.

Естествено това ни дава оптимизъм, че организациите на производители на плодове и зеленчуци у нас ще се увеличават, защото производителите са разбрали тяхната необходимост и полза. Защото организациите на производители на плодове и зеленчуци допринасят за насърчаване на конкурентоспособността чрез пазарноориентираното производство, за намаляване на колебанията в търсенето и предлагането и в същото време за стабилизиране на приходите на земеделските производители.

- Какви са възможностите за финансиране от ЕО на организациите на производители на плодове и зеленчуци?

- Членуването в организации на производители е доброволно. Важно е да се знае, че чрез организациите на производители на плодове и зеленчуци се усвояват финансови помощи, отпускани от общността.

Като признати организации на производители на плодове и зеленчуци те могат да кандидатстват за подпомагане от ЕО със свои оперативни програми. Организациите на производители могат да създават свои оперативни фондове, финансирани както със средства от общността, така и от членовете им. Размерът на средствата, с които участва европейското финансиране, се определя като процент от пазарната продукция. Размерът на помощта е ограничен до не повече от 4,1% от стойността на пазарната продукция на дадената организация на производители. Този процент може да бъде 4,6, при условие че излишъкът се използва единствено за мерки за управление при кризи.

Ползването на оперативни фондове става на базата на разработена от организацията оперативна програма, насочена например към качеството на продуктите, което да увеличи търговската им стойност, към изграждане на производствени линии за биологични продукти, към мерки при кризи - намаляване на количествата и изтегляне на продукцията, към развитие на екологично чисти земеделски техники, към представяне на продуктите на потребителите и повишаване на продажбите. Оперативните програми са инвестиционни програми, които организациите разработват и внасят за одобрение от Разплащателната агенция, която извършва плащанията. Предварително условие за одобряване на оперативната програма е организацията на производители да е „набрала" оперативен фонд, с който да финансира определен процент от разходите по нея, като другата част се финансира от Европейския фонд.

Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци по Наредба №11/2007 г. могат да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане от ЕО по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" за инвестиции в материални или нематериални активи, които подобряват цялостната работа на организацията и покриват изискванията на стандартите на общността за съответната дейност, и мярка 123 „Добавяне на стойност за земеделски и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони.

- Има ли вече примери от практиката, които показват предимствата?

- Организация на производителите на зеленчуци (оранжерийно производство) „БУЛКО" ООД през 2007 г. е изготвила своя оперативна програма и кандидатства за финансова помощ от общността пред Разплащателната агенция. Оперативната им програма е одобрена и се изпълнява.

-Наблюдават ли се проблеми и как може да бъдат отстранени?

- Липсата на доверие сред производителите, донякъде и невъзможността за покриване на критериите на признаване, са фактори, които влияят негативно на процеса на създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци. Въпреки намаляването на минималните критерии - най-малко 7 броя членове и 200 000 лева годишен оборот от реализирана продукция, тези параметри са може би все още високи за някои от земеделските производители. Поради ниските изкупни цени от полското производство на плодове и зеленчуци е необходимо най-малко 200-400 хил. тона продукция за достигане на размера на оборота от продажбите - 200 000 лева.

Министерство на земеделието и храните се е съобразило с влиянието на този фактор и съгласно чл. 6 на Наредба 11/2007 г. организации на производители, които не отговарят на критериите за признаване, могат да поискат временно признаване като групи производители. Критериите за временно признаване са минимум 4 броя членове и годишен оборот от реализацията на продукцията 100 000 лева. С разработения и одобрен от министъра на земеделието и храните план на действие за период от 3 до 5 години временно признатите организации, които са формирани с цел да бъдат признати за организации на производители, могат да получат финансова помощ от ЕО за насърчаване на тяхното формиране и улесняване на административното им функциониране. През тези 3 или 5 години, през които те изпълняват своя план на действие, временно признатите организации успяват да достигнат критериите за признаване и биват признавани за организации на производители.

Групите производители могат да ползват помощ от общността за своето административно и организационно укрепване. Помощта за групи производители възлиза на 10% през първата, 10% през втората, 8 % през третата, 6% през четвъртата и 4% през петата година от стойността на реализираната от тях на пазара продукция. Тези средства ще позволят по-бързото достигане от групата фермери на критериите за признаване като организации на производители.

- Реално ли е да се мисли, че благодарение на съществуването на подобни организации е възможно да се създадат предпоставки фермерите да реализират продукцията си на пазара?

- Организациите на производители на плодове и зеленчуци гарантират, че са спазени необходимите изисквания при производството, осигуряват по-ниски производствени разходи и по-добра техническа обезпеченост за своите членове, създават условия за прилагане на екологично чисти производствени практики.

Ползите за пазара от тези сдружения са концентрация на предлагането, постоянност на предлагането, контрол на качеството на предлаганата продукция.

Предимствата за членовете на организациите са по-добро планиране на производството, реализация на произведената продукция, по-добра връзка с купувачите и по-силни позиции при преговори на пазара, по-ниски производствени разходи.

- Къде се подават документи за признаване и кой признава организациите на производители на плодове и зеленчуци?

- Заявление за признаване заедно с посочен в Наредба 11/2007 г. на МЗХ комплект от документи се подават в Министерство на земеделието и храните, дирекция „Растениевъдство и животновъдство". Комисия по признаване, след като се запознае с документите и становището на експертите, извършили проверка за тяхната легитимност, излиза със становище пред министъра на земеделието и храните да бъде или да не бъде призната организация на производители на плодове и зеленчуци. Със заповед на министъра кооперацията или ООД се признава за организация на производители за продукти, които е посочила в своето заявление. Дирекция „Растениевъдство и животновъдство" издава удостоверение на признатата организация на производители, а на групата производители - свидетелство. В дирекция „Растениевъдство и животновъдство" се поддържа база данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци.

Организациите на производители могат да бъдат признати за плодове и зеленчуци, за зеленчуци, за плодове, за плодове или зеленчуци за преработка, за гъби. Структурата може да бъде създадена за производството на един или няколко продукта. Това означава, че производителите на плодове и зеленчуци вече могат да се обединяват и да искат признаване дори за един вид плодове или зеленчуци. Стопаните, членуващи в призната организация, могат да предлагат самостоятелно на пазара част от своята продукция. За България, изразено в проценти, това разпределение е 25% от продукцията за директна самостоятелна продажба и 75% през организацията.

Дейността на организациите на производители на плодове и зеленчуци трябва да бъде насочена, на първо място, към събиране на произведената от членове продукция и предлагането й на пазара, изработване на правила за производство и усъвършенстване на производствения процес, оказване на техническа помощ на своите членове при сортирането, пакетирането и съхранение на продукцията им.

- На какви критерии за признаване трябва да отговарят ОП, за да бъдат признати?

- Освен да отговарят на минималните изисквания за брой на членовете и на обема на годишния оборот организациите на производители трябва да бъдат кооперации по смисъла на Закона за кооперациите, събирателни дружества или ООД-та по смисъла на Търговския закон.

Организациите на производители имат право да се обединяват в асоциации, които отговарят за прилагането на обща за всички оперативна програма и фонд.

Организациите на производители на плодове и зеленчуци подлежат на проверки преди и след признаване за съответствие с критериите за признаване от Министерство на земеделието и храните.

Веднъж годишно се изпраща информация в ЕК за признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, за техния оборот, брой членове, производство, извършени проверки и резултати от тях и т.н.

- Какви съвети бихте дали на земеделските производители?

- Организациите на производители са единствените структури в сектор плодове и зеленчуци, които могат да получат финансово подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Индивидуалните производители на плодове и зеленчуци могат да се възползват само от Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Затова единственият начин производителите на плодове и зеленчуци да получат по-значително подпомагане е да се обединят в организация на производители и да поискат нейното признаване от Министерство на земеделието и храните по реда и условията на Наредба №11/2007 г.

Резултатите от това признаване ще са: повече конкурентна продукция, отговаряща на европейските стандарти за качество, реализирана на добра цена на наши, европейски и международни пазари. Естествено и по-добри доходи за членовете на организацията - земеделските производители на плодове и зеленчуци.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.