1. Начало
  2. Интервюта
  3. Производство и преработка
  4. България има възможност да преразпределя отпуснатите суми по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

България има възможност да преразпределя отпуснатите суми по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Росица Горанова – изпълнителен директор на ИАЛВ

 

- Как се стигна във времето до подготвянето на тази програма? Досега имаше няколко неуспешни опита на хората, ангажирани в този сектор, да обърнат внимание на управляващите върху проблемите и това, че ако не се вземат мерки няма да можем вече да се наричаме „традиционна лозаро-винарска страна”?

- Това стана възможно единствено след приемането ни в Европейския съюз и правото ни да ползваме средствата от еврофондовете. Със заповед от 29 февруари 2008 г. на министъра на земеделието и храните представители на ИАЛВ, НЛВК, служители от МЗХ, на Асоциацията на производителите и търговците на спиртни напитки разработиха Национална програма за развитие на лозаро-винарския бранш до 2013 г. След това тя беше изпратена в Брюксел, три месеца по-късно беше одобрена след някои технически корекции. По предложение на министър Валери Цветанов беше създадена работна група с председател инж. Димитър Пейчев, зам.-министър на МЗХ, координатор Росица Горанова – изпълнителен директор на ИАЛВ, и членове – представители на МЗХ, НЛВК, която разработи проект за прилагане на програмата. Впоследствие по нея бяха разработени и прилагащите наредби.

Работната група прецени, че по всички възможни мерки по основния европейски регламент 479, тези трите, които сега са обект на програмата, са най-важни в момента за състоянието на лозарството и съответно сектор вино, и от тях трябва да се тръгне, за да се развие то. Някои от другите общо 11 мерки бяха „Събиране на реколта на зелено”, „Дестилация на вторични продукти”, „Кризисна дестилация”, „Използване на концентрирана гроздова мъст за обогатяване”.

Важно условие при разработването на програмата, което трябваше да се има предвид, е, че мерките, които са определени, не трябва да се припокриват с тези, одобрени по Програмата за развитие на селските райони. Трябва да са различни и ние сме се съобразили с това. Националната програма влезе в сила от 6 февруари 2009 г. – в ДВ бр. 10 е публикувана Наредба №1 по нейното прилагане. ИАЛВ актуализира указанията по отношение прилагане на мярката „Преструктуриране и конверсия на лозята”, по която като агенция имаме пряко отношение. По останалите две мерки се кандидатства директно в Разплащателната агенция.

- Кое е най-важното, което сте успели да направите досега в изпълнение на оперативните си цели и задачи, преди да започне изпълнението на Националната програма за развитие на лозаро-винарския бранш до 2013 г.?

- Най-важното, което успя да направи ИАЛВ, е лозарският регистър. Благодарение на това защитихме лозарския си потенциал в Брюксел, само въз основа на него можехме да кандидатстваме по съответните програми за финансово подпомагане. Това е едно от условията – държавата да има лозарски регистър. Това е най-важното.

Инвентаризацията, която се прави в края на всяка година и данните от нея се изпращат в Брюксел, показа, че към 31.ХІІ.2008 г. са регистрирани 104 335 ха с винени сортове. Преди присъединяването ние бяхме заявили 155 000 ха, но след инвентаризацията, което означава преглед на място и насрещни проверки, се оказа, че част от лозята не са в добро състояние и не отговарят на условията, които се изискват за тяхното стопанисване – загинали, недобре гледани или в процес на регистрация от няколко години, тези терени вече не са лозя и ние сме ги отписали от регистъра. При това положение насажденията с грозде намаляха с около 30 000 ха в сравнение с датата на присъединяването ни към ЕС.

- Можем ли сега да засадим нови лозя на мястото на тези освободени площи?

- Не, в никакъв случай. Не можем да ги възстановим. Площите за винени лозя в България са и ще си останат толкова, колкото в регистъра – 136 000 ха. В тези, които бяхме заявили, влизат освен засадените и площите за лозя от Националния резерв за права за засаждане и за правата, дадени на производителите на посадъчен материал.

- Това означава, че от тези малки площи ние трябва да извлечем възможно най-много полза. С какви техники и технологии, прилагани в лозарството, може да стане това?

- Освен смяната на сортовия състав могат да се прилагат такива техники като разработване на схема за капково напояване, хидромелиоративни съоръжения, терасиране, преместването на лозе от неподходящ на подходящ терен, на подходящ наклон. Това означава от равнина на хълм, от черноземни почви на каменисти, от едно изложение на друго.

Целта на мярката за преструктуриране и конверсия на лозята е точно такава – да се използват всички възможности за получаване на качествено грозде и съответно – качествено вино. Другите държави от ЕС отдавна използват европейски субсидии, направили са си лозята както трябва и ги гледат, докато за нас възможността идва едва сега и трябва да се справим.

- Какви условия създаде ИАЛВ за да улесни кандидатите за финансиране по мярката за преструктуриране и конверсия?

- Проектите за финансово подпомагане се подават директно в Разплащателната агенция. ИАЛВ няма никакво отношение към отпускането на средствата за тази дейност. Но за да се стигне до проект, фермерите трябва да си направят предварителен и индивидуален план за избраната дейност, за която ще кандидатстват, а ние от своя страна да извършим съответните проверки по документи и на място, за да видим дали площите с лозя наистина са там, където са посочени, дали сортовете са същите, какви са междуредовите разстояния, дали лозето е гледано добре, дали има подадена годишна декларация за реколта и въз основа на това да го заверим. България има възможност да преразпределя отпуснатите суми между трите мерки. Когато се подадат предварителните планове и се установи, че няма толкова много кандидати – примерно за застраховане или промоция, или ще са необходими по-малко пари за тях, за да не се загубят, тъй като ако няма кандидати, парите не се отпускат от Брюксел и се губят трайно, може да се поиска сумите да бъдат преразпределени по параграфи в рамките на бюджета за годината. Целта на предварителните планове е да ориентират как да бъдат разпределени и насочени средствата за финансиране. От друга страна, за самите кандидати това предварително подаване носи съответните точки, с които имат предимство за разглеждане на документите им в сравнение с тези, които не са ги подали или са ги подали по-късно. А с индивидуалния план се показват конкретните намерения – какво точно ще прави и по какъв начин.

- Как гарантирате достъпа на лозарите до европейските фондове за подпомагане? Хората из страната са убедени, че парите вече отдавна са разпределени между производители, които са подали документите си за кандидатстване преди одобряването на програмата от Брюксел.

- Всеки гроздопроизводител, който има лозе, по-голямо от 1 декар, може да кандидатства. Няма никакво ограничение за никого, стига той да спази изискванията, да е изряден с документите и те да отговарят на действителното състояние. Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по националната програма е много подробна, разработили сме указания за прилагането й, както и две приложения за предварителния и за индивидуалния план. Всичко е качено на нашия сайт www.eavw.com и може да се свали от там или да се вземе от колегите от териториалните звена. Същото се отнася и за Разплащателната агенция.

Основното, за което бяха върнати кандидатствалите миналата година за преструктуриране, беше за това, че нямаха декларация за предадено грозде от последната реколта. Хората се страхуват да подават декларации, защото се притесняват, че те може да се ползват против тях при получаване на каквито и да е помощи от държавата, за увеличаване на данъците и т.н. По същите причини, нямащи нищо общо с действителността, преди години се страхуваха въобще да декларират, че притежават лозя и ние загубихме време в агитации и за въвеждане в регистъра, докато по едно време започнаха да пристигат заявления с чували. Но това условие ще е валидно и за в бъдеще за участие във финансирането и за кандидатстване за каквито и да е програми на ЕС. Досега ние сме използвали всички възможни методи и средства за разгласяване, обяснения, уведомявания и прочие. При собствениците на големи лозови масиви всичко е наред, но при малките – с декар, два или 20, проблемът е много голям. Българинът е лъган много, и то дълго време, и сега, докато разбере, че трябва да спазва всички правила и предписания, губи, преди да спечели. Когато земеделските производители разбраха, че не могат да прескочат това условие, започнаха да подават декларации, но, след като са изпуснали сроковете. Те вече подлежат на санкции според Закона за виното и спиртните напитки. За да се кандидатства по СЕПП например – за единното плащане на хектар, или по друга програма, ИАЛВ трябва да издаде удостоверение за актуално състояние на лозовото стопанство. След като стопанинът не го е подал, ние сме длъжни да му съставим акт и така, искайки да кандидатства по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, преди да получи парите, той ще има разходи за глобата за неподадена декларация за реколтата. Освен това притежателите на малки парцели, без да виждат своите грешки и пропуски, продължават да негодуват, че всичко се прави за големите и че парите вече са разпределени. Декларацията за реколта, която се подава, не трябва да бъде нулева, т.е. лозето трябва да бъде гледано и да е дало добив. Тази програма – и това се подчертава с дебели букви, не се отнася за изоставени и неплододаващи лозя.

- Бихте ли разяснили накратко какво означават формулировките преструктуриране и конверсия, увеличаване на лозите в хектар…

- Конверсия означава смяна на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната. Може да се изкорени цялото лозе и да се засади с лози от друг сорт – в момента например е с Памид, но за него няма такова търговско търсене като за Мерло или Каберне, затова се сменя с тях. Може върху съществуващата подложка да се присади друг сорт, който се търси повече от пазара или дава по-качествено грозде. Промяна на местонахождението на лозята означава следното –лозето от 2 декара, например, е на определено място, но стопанинът е направил проучване и е установил, че то не е подходящо за този сорт, изкоренява го и го засажда на друго, но…пак трябва да са 2 декара и, това е важното, в рамките на лозарския район. Не може от Бургаско в Русенско. Увеличаването на броя на лозите в хектар – възможно е, и това правят повечето лозари, особено при широкоредовите лозя. Това означава да се изкорени 1 ред и на мястото му да се засадят 2 нови реда. При гроздето за качествени вина има съответните ограничения, трябва да се съобразиш с актовете на министъра на земеделието за региона, за добив, за междуредово разстояние.

- В последния годишен доклад на ИАЛВ пише, че през 2008 г. са приети и одобрени 148 плана за преструктуриране и конверсия, а отхвърлените са 5. Но нали програмата започва да се изпълнява сега, как са приети тези планове още през миналата година?

- Наистина Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по националната програма закъсня, но тези, които са подготвили и подали документи за преструктуриране и конверсия през 2008 г., са го направили по изискванията на наредбите, които са действали тогава. Тези лозари са се интересували от нормативната уредба, информирали са се, спестили са си времето и са извършили предварителната работа, преди да дойде времето да се кандидатства за финансиране по еврофондовете. Другите, които си подават документите след влизането в сила на новата наредба, попълват документите и формулярите според нейните условия. Спазени са всички законови изисквания и няма място за неправилни предположения или изводи от страна на тези, които не са го направили и само недоволстват.

Още нещо като допълнение – по тази програма не може да се кандидатства с права за засаждане от националния резерв. Затова има отлив и нежелание да се създават лозя по този начин.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.