1. Начало
  2. Интервюта
  3. Растениевъдство
  4. Димитрина Проданова: Рискуваме целия административен капацитет на МИГ да бъде изгубен

Димитрина Проданова: Рискуваме целия административен капацитет на МИГ да бъде изгубен

Ще разочароваме хората в селските райони, които се надяват на допълнително финансиране, твърди изп. директор на Сдружение ”Местна инициативна група Белене-Никопол”

 - Новият програмен период за Местните инициативни групи се бави - какво произтича от това?

За съжаление, в селските общини са много малко възможностите за получаване на допълнителни средства за финансиране на бизнеса и неправителствения сектор.

В страната функционират 64 местни инициативни групи (МИГ) и рискуваме целия този административен капацитет да бъде изгубен. Средно във всяко едно сдружение работят около 3-4 човека персонал, които са запознати с програмите и възможностите за финансиране в селските райони. А рисковете са и за самите селски райони и за всички, които имат право да кандидатстват с проекти и имат капацитет за това. Защото ние вече успяхме да ги убедим, че има шанс през Местните инициативни групи да получат финансиране и то при липса на голяма конкуренция, защото в МИГ-а те се конкурират с бенефициенти само от своята територия. Рискът в момента е да се загуби част от този капацитет като експертиза и да разочароваме хората, които се надяват на допълнително финансиране. Разбира се, аз съм оптимист и мисля, че по отношение на нормативната база ще има някакво съгласие между представителите на министерствата, които управляват програмите през новия програмен период. Но без основните документи, които се изработват основно от УО на СП за РЗСР заедно с останалите програми, ние не можем да стартираме новия програмен период. Освен това очакваме да има многофондово финансиране за всички МИГ-ве. 

 - Кога ще е възможно да започне отварянето на приеми за новия програмен период?

Проблемът е, че стратегиите за Водено от общностите местно развитие не са одобрени и по този начин ние не можем да отворим процедури и бенефициентите да кандидатстват при нас. Докато не се одобрят и разпишат стратегиите, не можем да разполагаме и с финансов ресурс, необходим за нашето нормално функциониране като административни екипи и дейност. Забавянето в момента се дължи на липсата на съгласие от страна на управляващите органи на програмите по отношение на основната нормативна база, по която ще работим, както и по отношение одобрението на вече разписаните стратегии за Водено от общностите местно развитие. 

 - Разкажете за някои от проектите, които реализира МИГ Белене-Никопол.

Изключително атрактивен е проектът „Опознай природните забележителности с лодка по река Дунав“, чийто бенефициент е община Никопол по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол. Основна цел на проектното предложение е разнообразяване на възможностите за туризъм на територията на общината, чрез осигуряване на материална база за реализация на нова туристическа атракция. И го постигнахме. Осигурихме материална база за реализация на нова туристическа атракция, като закупихме две оборудвани моторни лодки с капацитет общо 16 души. По този начин създадохме нова туристическа атракция, с цел популяризиране на богатото културно-историческо наследство на община Никопол. Новата туристическа атракция ще стимулира развитието на познавателния, образователния, приключенския и екотуризма, чрез организиране на турове до местни природни паркове и културно-исторически забележителности.

Общината е богата на природни и културни забележителности, но отдалечеността й от традиционните туристически маршрути и недостатъчно развитие и разнообразни атракции я ощетяват откъм посетители и туристи.

Eurograin Bucorest 2024

Помагаме и на местния бизнес чрез Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Стоматологичен кабинет имаше за цел да се фокусира върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката. Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила - увеличаване на персонала и запазване на съществуващите работни места, както и развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес. Кандидатът имаше желание да прилага методи и технологии, щадящи околната среда, като "Чистото производство". То представлява интегрирана, превантивна стратегия за непрекъснато подобрение на процесите, продуктите или услугите, насочена към увеличаване на тяхната ефективност и намаляване на рисковете за хората и околната среда. Методът на чистото производство изисква приоритетно прилагане на принципа на превенция. Чистото производство е стратегия, която ще спомогне за устойчиво използване на суровини и материали. Ще допринесе за ефективно и ефикасно производство чрез ограничаване потреблението на енергия, вода, суровини и ще ограничава образуването на отпадъци и намаляване на вредните емисии. Ще се насърчава използването на възобновяеми ресурси и вещества, които са безопасни за околната среда и човешкото здраве. Внедряваните нови машини са иновативни. Закупени са нов вид скенер, който осигурява сегментни снимки и камера за детайлна пиезохирургия.

Млекопреработвателно предприятие на територията на МИГ Белене-Никопол изпълни проект, чрез който адаптира своите производствени и управленски системи, за да успее да повиши ефективността и конкурентоспособността си. То има нужда на първо място от по-ефективно използване на суровините чрез закупуване на съвременно, ново и по-високо технологично и ниско енергоемко оборудване/системи, за да се произвежда готовата продукция при максимално опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци и подобряване на енергийната ефективност в предприятието. Устойчивото развитие изисква намаляване на замърсяването, за да се опазят качеството на водите и функционалността на природните елементи, да се съхранят биоразнообразието и екосистемните услуги и да се намалят емисиите на парникови газове. Чрез инвестиционна подкрепа, насочена към преработка на земеделска продукция, ще позволи запазването на заетостта в селските райони.

Местната производителна кооперация „Утро“ участва с проект за закупуване на машини и оборудване, с цел модернизация, подобряване на ефективността и ефикасността на земеделското стопанство, както и качеството на произвежданата продукция. Кооперацията развива дейност в град Белене. Обработва собствени и наети земеделски площи земя над 3000 декара площи, притежава съвременна материално-техническа база, машини и мотивиран екип от специалисти.

Предприятие за производство на хартия успешно реализира проект и закупи оборудване. По този начин сеувеличи капацитетът на компанията за производство на хартия, подобри се качеството на съществуващите продукти и се модернизираха производствените процеси. Намалените разходи за единица продукция и по-високото качество, в резултат на инвестициите по проекта, осигуриха разширено присъствие на пазара на санитарно-хигиенна хартия в страната, както и допринесоха за консолидиране на фирмата на външните пазари чрез увеличени доставки за традиционните клиенти и създаване на търговски отношения с нови партньори. В резултат на това предпирятието разкри нови работни места.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с община Белене приключи изпълнението на проект „Хабитат Дунав“.  Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони Никополско плато и Персина - част от мрежата Натура 2000. Чрез изпълнението на дейностите се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: обикнoвена блатна костенурка, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, дългопръст нощник, голям нощник. Проектът включва 12 дейности.

Успешното осъществяване на проекта ще има благоприятно влияние не само върху целевите застрашени видове и техните местообитания, но и върху опазването на околната среда в общината като цяло. Паралелно с решаването на природозащитните проблеми, голяма част от дейностите ще имат и вторичен благоприятен социален, образователен, битов и икономически ефект за общината и населението й.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.