Етикет: кандидати
post-image
Новини Институции

Важни разяснения за те по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020

В отговор на постъпили въпроси от по процедура BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“от ПРСР 20142020 г.МЗХГ публикува разяснения по тях