Българските Местни инициативни групи догониха европейските си партньори

Снимка:

Стефан Спасов – началник на Отдел „Мерки по ОС 4“ към Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ

- Г-н Спасов, по чия инициатива и с каква цел беше провеждането на Международния семинар за прилагането на подхода ЛИДЕР на 10-12 юни т.г. у нас?

- Това е идея, която имаме още от прилагането на подготвителната подмярка 431-2, като досега бяха организирани няколко подобни мероприятия, в много по-малък мащаб, разбира се. По проект, финансиран по линия на Техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., през месец септември 2012 г. беше проведена Национална конференция по ЛИДЕР, на която присъстваха представители от организации от различни страни, прилагащи подхода. Тогава у нас бяха представители на Австрия, Италия, Словакия, Чехия. Към онзи момент обаче прилагането на подхода ЛИДЕР в България тепърва навлизаше в същинската си фаза. Това е и основната разлика с проведения през месец юни тази година семинар във Варна. Неговата организация е по инициатива на Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието и храните, като съдействие оказа и г-н Стефан Робер, съветник на министъра на земеделието и храните. Специални благодарности бих искал да отправя и към домакините на семинара от Местна инициативна група Девня-Аксаково, които бяха направили изключително интересна програма и организация на събитието.
Основната цел беше да сверим часовниците си на ниво Управляващ орган, Разплащателна агенция и Местни инициативни групи по отношение на прилагането на подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. и подготовката на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2014-2020 г.

- Кои успешни практики и дейности по ЛИДЕР от изминалия вече у нас първи програмен период споделиха и препоръчаха на колегите си от Европа представителите на българските Местни инициативни групи (МИГ) по време на конференцията?

- На семинара взеха участие представители на Управляващи органи, Разплащателни агенции, Местни инициативни групи и техни асоциации от България, Франция, Унгария и Румъния, като имаше представители и от Италия и Гърция. Всяка от страните сподели опита си в прилагането на подхода ЛИДЕР, както и идеите си за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Тук е моментът да изкажа и благодарност на госпожа Марина Бракалова, която взе участие в семинара като представител на Европейската мрежа за развитие на селските райони в Брюксел. Тя представи интересна информация относно прилагането на ЛИДЕР във всички страни членки на ЕС, както и подготовката на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.
Като цяло, бих искал да кажа, че основният извод за нас от всичко представено на семинара е, че прилагането на подхода ЛИДЕР в България по нищо не отстъпва на прилагането му в останалите страни членки на ЕС. Експертите, работещи по ЛИДЕР на ниво Управляващ орган (УО), Разплащателна агенция и Местна инициативна група, по нищо не отстъпват на своите европейски колеги, дори напротив. Интересен факт е, че много от румънските Местни инициативни групи, участващи в семинара, изразиха желание да направят ново обучително посещение на МИГ Девня-Аксаково.

- На Международната конференция имаше представители на Местни инициативни групи и ръководители на ЛИДЕР от Франция, Румъния, Унгария, Италия и Гърция. От какво беше продиктуван техният интерес, за да пътуват до България и да присъстват на този форум и в каква посока ще продължат контактите на нашите местни общности и административни структури с тях?

- Както вече казах, и преди в България са организирани подобни мероприятия. Участието в тях на представители от други страни обаче беше основно от гледна точка на представяне на техния опит и постижения при прилагането на ЛИДЕР. В голяма степен българските представители бяха в положението на обучаеми. Най-общо, участието на представители от други страни от ЕС беше нещо екзотично, нещо към което не бяхме свикнали. С течение на прилагането на подхода ЛИДЕР и особено в последните една-две години българските Местни инициативни групи установиха контакти с много партньори в страните членки на ЕС, с които осъществиха срещи и дори с някои от тях подготвиха проекти за съвместни действия. Експертите на УО и на РА взеха участие в различни международни събития, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР. Всичко това показа на страните членки на ЕС, че в България по подхода ЛИДЕР се работи сериозно и това ги накара да гледат на нас с интерес и желание за сътрудничество. Поради тази причина и представителите на страни членки на ЕС, участвали в семинара във Варна, бяха около 50. Сигурен съм, че биха дошли и повече гости от чужбина, но намерението на УО беше да поканим участници от съседни страни като Румъния, Унгария и Гърция. С колегите от Франция работим в близко сътрудничество и много се радвам, че се отзоваха с голямо желание на нашата покана. По информация на колегите от Европейската мрежа за развитие на селските райони, до момента това е най-голямото събитие по ЛИДЕР в Европа, след организираното от мрежата събрание в Брюксел през месец юни.
В такъв формат и мащаб такова събитие се провежда за пръв път в България. Много се надявам да се превърне в традиционно и всяка година да се организира такава голяма среща между прилагащите ЛИДЕР от различни страни членки на ЕС.

- Какви идеи и намерения за подготовката на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. бяха споделени и дискутирани по време на Международната конференция през юни?

- Намеренията на УО са през новия програмен период финансирането на подхода ВОМР да бъде почти двойно в сравнение с това през периода 2007-2013 г. Това ще позволи реализирането на много повече и по-разнообразни и иновативни идеи и проекти. Също така, ключова промяна, която беше представена и дискутирана, е значителното увеличаване на броя на одобрени МИГ и съответно на територията, на която ще се прилага подхода ВОМР.

- По-лесно ли ще е приложението на ЛИДЕР през новия програмен период у нас, след очакването да стане самостоятелна мярка по ПРСР и какъв бюджет за нея ще предложи Управляващият на програмата ни орган в МЗХ?

- За натрупалите опит в прилагането на ЛИДЕР МИГ ще има известно предимство, имайки предвид, че вече са се доказали в тази област. През програмния период ние очакваме и доста нови МИГ да започнат работа и за тях това ще бъде една сравнително нова материя. Подходът ВОМР ще предоставя повече възможности на МИГ, което пък според мен ще го направи и по-труден за разбиране и прилагане не само от МИГ, но и от Управляващия орган. При всички положения всички прилагащи подхода ВОМР ще трябва да се справят с много предизвикателства в бъдещите месеци и години, за да можем след няколко години отново да дадем положителни оценки, както това правим за прилагането на ЛИДЕР през периода 2007-2013 г. От основно значение това да се случи е запазване на постигнатото до тук и неговото надграждане. Поради спецификата на подхода трябва да се обърне особено внимание на задържане на кадрите, които работят по него и в постоянното повишаване на тяхната квалификация.

- Ще има ли разграничение на бюджетите за общините в зависимост от тяхната численост?

- В програмен период 2007-2013 г. по подхода ЛИДЕР имаме преобладаващ брой МИГ, съставени от по една община. С цел включването на по-голям брой общини и обхващането на по-широка територия УО на ПРСР предложи във фиша по мярката Водено от общностите местно развитие МИГ с население над 15000 жители да могат да кандидатстват за финансиране на СМР в размер до 2 млн. евро. Това не ограничава и МИГ с население между 10000 и 15 000 жители също да прилага ВОМР, но максималният бюджет, за който ще могат да кандидатстват те, ще бъде до 1 млн. евро. По данни на УО и към момента има МИГ с население около 10 000 души, които изпълняват стратегии с бюджет около и малко над 1 млн. евро.

 

интервю на Мариела Илиева