Нова мярка по ПРСР стартира в средата на лятото

д-р инж. Мая Нинова, държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

-Д-р Нинова, предстои отварянето на новата мярка 114 от ПРСР. Защо тя тръгва няколко години след началото на ПРСР?

- Заложено е мярка 114 да стартира на по-късен етап, тъй като в програмирането на ПРСР България имаше възможност да избере временната консултантска мярка 143, по която се предоставяха безплатно комплекти съветнически услуги на кандидати по мерките 112, 141, 214 и 142. Бенефициент по нея е Националната служба за съвети в земеделието. Тя ще продължава да предоставя комплексни съветнически услуги на кандидати по мярката за полупазарните стопанства, които пък са недопустими по новата 114 мярка.

- А какви дейности ще подпомага тя?

- Целта на мярката е да бъдат подкрепени земеделските стопани и собствениците на гори при получаването на консултантски услуги. По регламент изискването е да има задължителен минимум на консултантски услуги, включващ предоставянето на съвети за условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. И сега нашите земеделски стопани, подавайки заявленията си за директни плащания в ИСАК, попълват декларация, че ще спазват тези условия. Т.е. те и в момента са задължителни и подлежат на проверка за неизпълнение.

В задължителния минимум от консултантски услуги са включени и такива за кръстосаното съответствие. Това е група от директиви и регламенти, които са посочени в Приложение 2 от Регламент 73, по който се предоставят директните плащания. Другите държави членки спазват тези различни по вид директиви още от 2005 г. Нарича се кръстосано спазване или съответствие, тъй като това са поредица, група или списък от директиви и регламенти, групирани в три секции: В  Група А е даден списък от директиви в областта на опазване на околната среда, на общественото и здравето на животните. Група Б включва директиви, в които са посочени изисквания отново в областта на здравето на животните и растенията. Третата – В група, е за хуманно отношение към животните. Всички тези регламенти и директиви в момента са задължителни и присъстват като условие в националното законодателство, но изискването е, че от 2012 г. ще се проверява и спазването на първата група по опазване на околната среда. И ако има неизпълнение на тези изисквания, ще се налагат така наречените редукции на директните плащания.

- Тоест, стопаните, за да не бъдат санкционирани, е добре да ползват консултантски услуги...

-Точно така. Идеята е консултантът да посети съответното стопанство и да направи обща оценка, т.е. да прецени кои точки, кои елементи и кои документи са налични и какво не съответства на изискванията в това стопанство. Ще даде препоръка на земеделския стопанин, която той ще трябва да изпълни, за да може, когато дойдат самите инспектори на проверка, той да е изряден и да не се налага да го санкционират и да му редуцират плащането.

- В наредбата по мярката е посочено, че могат да бъдат ползвани и допълнителни консултантски услуги. Нещо повече за тях?

- Те са разделени на три компонента: Група Б 1 е за различни консултации по управление на стопанството, в Група Б 2 са консултации по технологии и различни препоръки – ако е растениевъдно стопанство, може да му се направят пълни изследвания на почвите и препоръки за торене. Също така, животновъдна ферма може да получи консултации за отглеждане на животните и избор на породи и различни съвети. И компонент Б 3 от допълнителните консултантски услуги включва възможности да бъдат подпомогнати стопаните, които желаят да кандидатстват по мярка 214. Чрез този компонент могат да получат като подготовка на документи, консултиране по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент и т.н.

- Кой може да кандидатства по мярката?

- По мярката са допустими всички земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, т.е. тези, които са регистрирани в ИСАК или по Наредба № 3. И в самото заявление за подпомагане, което ще попълват, когато кандидатстват, ще трябва да посочат своя УРН /Уникален регистрационен номер/ или съответно да приложат копие на регистрационната си карта по тази наредба. А за консултантски услуги в областта на горите ще могат да кандидатстват собственици на гори, като те могат да бъдат физически, юридически лица, сдружения и общини.

В наредбата е посочено, че кандидатите ще се класират и ще се дава предимство на няколко групи земеделски стопани. Първата група включва тези на възраст между 18 и 40 години, или ако са кандидатствали и имат договор по мярка 112. Освен това, кандидатите, които декларират, че ще кандидатстват по мярка 214, също се класират с предимство по мярка 114. И третата група, която посочваме като такава с предимство, включва производителите на сурово краве мляко. В своето заявление единствено ще е необходимо да впишат номера на удостоверението за разпределение на индивидуална млечна квота. 

- Смятате ли, че кандидатстващите по мярка 114 фермери ще бъдат много по-конкурентоспособни от останалите, които няма да се възползват от мярката?

- Определено ще бъдат по-конкурентоспособни, тъй като освен че ще си изпълнят изискванията, чрез тези допълнителни консултантски услуги, те могат много да подпомогнат своето стопанство. В компонент Б 1 например могат да си поискат маркетингов анализ или препоръки и взимане на решения в областта на разнообразяване на дейностите.

- Какви са допустимите разходи за консултантските услуги?

- По мярката максималната стойност, която е допустима, е 1500 евро. На бенефициентите се възстановяват 80% от платените допустими разходи. В задължителните консултантски услуги максимално допустимият разход е 240 евро, а за управление на стопанството максималният разход е 300 евро. За групата, която е с по-широк диапазон, технологичните съвети например, максимално допустимата стойност е 690 евро. Максималната левова равностойност на 270 евро е за подпомагане на фермера за подготовка по агроекологичната мярка. За стопаните, собственици на гори, комплектът е само един и там максималната стойност е 240 евро.

- Къде се подават заявленията за кандидатстване по мярка 114?

- Заявленията ще се подават както и по другите мерки от ПРСР в областните офиси на ДФЗ. Искам да спомена за едно важно условие, което е разписано в мярката. Това е, че един земеделски стопанин или собственик на гори може да кандидатства и да бъде одобрен максимум един път на две години. Това значи, че земеделските стопани, които тази година кандидатстват и бъдат одобрени, ще могат да кандидатстват отново през 2013 г. Докато стопаните, които ще кандидатстват през 2012 г., няма да могат втори път да се възползват от мярката.

 - В какъв период се очаква отговор дали е одобрен кандидатът?

- Предвиждаме сроковете да не бъдат много дълги. След като приключи срокът за подаване на заявления, сме предвидили разглеждането им да трае максимум два месеца.

- След като бъде одобрено заявлението, каква е процедурата?

- Паралелно с разглеждането на заявленията Министерството на земеделието и храните ще направи избор на консултантски организации, които ще могат да предоставят консултантски услуги по тази мярка. Според изискванията на регламента, има определени критерии и за консултантските организации. Те включват най-общо изискване за опит минимум 2 години, или на организацията, или на ръководителя на организацията. Също така се изисква да има един консултантски екип от минимум 3-ма експерти, като единият трябва да е експерт в областта на растениевъдството, един в областта на  животновъдството и един в областта на икономиката. Също се изисква един от тези експерти да бъде посочен като този, който ще отговаря за кръстосаното съответствие, като ще трябва да е преминал съответното обучение. И разбира се, има условия, свързани с това консултантските организации да имат офис, телефони, да бъдат посочени имейли за връзка, както да има минимум едно транспортно средство за посещение на стопанството. След като бъде публикувана обява, консултантските организации ще подадат изискуемите документи в МЗХ и след като бъдат разгледани и проверени условията, ще се състави списък на консултантите в областта на земеделието и списък на консултантите в областта на горите. Тези списъци ще се публикуват на сайтовете на МЗХ и ДФЗ, след което одобрените земеделски стопани ще си избират от този списък консултанта и ще сключат договор с него. След като си получат консултантската услуга, стопаните ще получат и фактура за направеното плащане. С фактурата, с писмения доклад и един чек-лист, който ще бъде специално разработен за доказване и проверка на предоставените елементи от комплекта консултации, фермерите ще подадат заявка за плащане и в рамките на съответните срокове ще им бъдат заплатени 80% от направените разходи, които не трябва да надхвърлят максимумите, за които споменах.

- Защо препоръчвате на земеделските производители да кандидатстват по тази мярка?

- Това е една много добра, сравнително проста мярка, която предоставя възможност на земеделските стопани да получат оценка и подобрение на стопанствата си. И както казват наши колеги от другите държави членки –  по-добре е първо да мине консултантът, и след това, когато дойде инспекторът, който вече проверява и определя санкции, земеделският стопанин да е спокоен и да получи пълния размер на своето плащане.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.