Ръст на подадените заявления за подпомагане по Агроекологичната мярка за Кампания 2012 г.

Снимка:

Мария Иванова, старши експерт в отдел „Агроекологични плащания, Дирекция „Директни плащания на площ”, ДФЗ

- Г-жо Иванова, колко са подадените заявления в рамките на Кампания 2012 по мярка 214 Агроекологични плащания?

- За кампания 2012 заявления за подпомагане по мярка 214 са подали 2 630 земеделски стопани, като в тях са включени 3 406 направления. Броят на заявленията по направления е по-голям от броя на бенефициентите, защото всеки бенефициент може да кандидатства с едно заявление годишно, но по няколко направления. Подадените заявления за подпомагане по направление Биологично растениевъдство са 989 бр., като заявените площи за подпомагане са 26 595,39 ха. Общо заявените пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин, са 35 613 броя.

- Колко са кандидатите, които за първи път тази година подадоха заявление по мярката?

- Броят им е приблизително 830.

- Към кои от направленията има най-голям интерес?

- Съдейки по броя на подадените заявления, най-голям интерес има по направление Биологично растениевъдство. Броят на бенефициентите, подали заявление за плащане по това направление, се е увеличил с 440 в сравнение с кампания 2011 г.

Най-голямо е увеличението на броя на подадените заявления в едно от поднаправленията на направление „Опазване на почвите и водите”, а именно в поднаправление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”. Докато за кампания 2011 г. заявление за подпомагане по това поднаправление са подали едва 3-ма бенефициента, то през 2012 г. броят им нараства на 102-ма.

Традиционно остава висок броят на бенефициентите, подали заявление по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”. Там ръстът е 26,76%, дължащ се на увеличаване броят на бенефициентите със 114.

- Колко броя застрашени животни са заявени за подпомагане за Кампания 2012 и кои породи преобладават?

По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” са подени за подпомагани общо 43 205 бр. животни. От заявените видове преобладаващи са както следва:

  • Биволи: Българска мурра – 4870
  • Говеда: Искърско говедо/Българско сиво говедo – 1664
  • Овце: Средностаропланинска овца – 7248, Среднородопска овца – 7015, Каракачанска овца – 4505
  • Кози: Дългокосместа коза/местна коза – 1674
  • Свине: Източнобалканска свиня – 1116
  • Коне: Каракачански кон – 1524

- Има ли интерес към новите направления, по които тази година за първи път можеше да се кандидатства?

За Кампания 2012 г. по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места”, са включени за подпомагане две нови дейности, които са:

  1. Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи. Ставката в това направление е в размер на 167 евро/ха.
  2. Превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие екстензивното им поддържане от земеделските стопани чрез паша или косене. Ставката в това направление е в размер на 324 евро/ха.

Прилагането на тези дейности се осъществява върху земеделски парцели, които попадат с цялата си площ съответно в:

  1. Специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски.
  2.  Специализиран слой на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus).

За пояснение, специализираният слой включва всички площи, разположени едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд и във физически блокове, които през референтната за дейността 2011 г. са с начин на трайно ползване „обработваема земя” в Системата за идентификация на земеделските парцели.

Землищата, в които има площи на зимуващите видове гъски, на Царския орел или на Египетския лешояд, са посочени в приложение № 1 и приложение № 1а към НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания”.

- Какви средства бяха изплатени на бенефициентите по мярката за 2011 г.?

- Изплатените субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2011г. са приблизително 19,5 млн. лв.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.