От септември започват първите проверки от Разплащателната агенция за изпълнението на бизнес плановете по мярка 112

Анна Петрова – главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

- Както знаем, мярка 112 от ПРСР – „Създаване на стопанства на млади фермери” е една от най-атрактивните, но за съжаление, тя вече е затворена, тъй като бюджетът й от 102 млн. евро е изчерпан. Все пак, припомнете за читателите на AGRO.BG, колко са подадените проекти по нея.

- Общият брой на подадените заявления за една година и три месеца е 5433, като от тях одобрение са получили над 4100 проекта и съответно отхвърлените са над 1100.

- Много млади фермери са в очакване да бъдат прехвърлени средства към мярка 112. Какви средства се предвиждат?

- От страна на МЗХ се правят постъпления към ЕК с цел да се прехвърли съответния финансов ресурс по тази мярка, който евентуално ще бъде около 40 млн. евро. В случай че бъдат одобрени, тези пари ще бъдат прехвърлени към мярката и ще подпомогнат малко над 1600 проекта.

- Какви възможности дава мярка 112 за подкрепа на бизнеса на млади земеделски производители?

- Тя дава възможност на всички млади хора, които отговарят на критериите за допустимост по мярката, да кандидатстват и да инвестират в свой собствен бизнес, свързан със земеделие. Тук няма ограничения по отношение на инвестициите. С други думи, може да си инвестира както за закупуването на животни или на земя, така и в материални дълготрайни активи и в нематериални… Нямаме почти никакви ограничения по отношение на инвестициите, които ще бъдат изпълнени. Важното в случая е да е в полза на самото стопанство.

- Все пак, в какво е най-удачно да се инвестира първоначално?


- Нашите наблюдения са, че младите фермери предимно закупуват животни и земя. Също така, голяма част от тях инвестират в закупуването на съответните машини и оборудване, като имаме и такива бенефициенти, които инвестират в сграден фонд, в неговото модернизиране и с това допринасят за постигането на съответните стандарти, които са абсолютно задължителни. Има стандарти, които са на Европейската общност и младите фермери разполагат с гратисен период от 36 месеца, за да ги постигнат.

- Тези пари в размер на 25 хил. евро ще им стигнат ли? Може ли младите фермери да кандидатстват и по 121-ва мярка?

- Да, естествено. Младите фермери, кандидатствайки първо по мярка 112, след това имат възможност да кандидатстват и по мярка 121, като при нея те получават допълнителен процент субсидия, който им се отпуска като млади фермери. Също така, в други сектори, като развитието на селския туризъм, на младите фермери им се дават допълнителни точки, когато им се разглежда самия проект. Т.е. младите фермери имат допълнителни стимули, за да могат да кандидатстват и по други мерки на ПРСР без ограничения.

- Нека да се върнем отново на мярка 112. Бенефициентите по нея са длъжни да преминат през съответното обучение. За какъв период трябва да стане това обучение и всички ли са длъжни да го преминат, или само тези, които нямат земеделско образование?

- Смисълът на самото обучение е да се подобри структурата на образованите хора в земеделието. И един от основните регламенти на ЕК се отнася именно до квалификацията на земеделските производители, които кандидатстват по ПРСР. За младите фермери едно от изискванията е да имат средно или висше образование със земеделска насоченост или ветеринарна медицина. В случай, че го нямат, са длъжни да преминат курс от минимум 150 учебни часа в рамките на 36 месеца от подписването на договора с Разплащателна агенция.

- От септември започват проверките на първите одобрени проекти по мярка 112. Какво ще включват тези проверки?

- Проверките са както по документи, така се ходи и на място. Те могат да бъдат както на третата, така и на четвъртата или на петата година – това се посочва в самия бизнес план още към момента на кандидатстването и самият кандидат сам преценява кога бизнес планът му ще бъде изпълнен. От септември месец ще текат първите проверки за тези, които са посочили в бизнес плана си, че на третата година ще им се правят съответните проверки. Но на първо място, бенефициентът трябва да подаде заявка за второ плащане, но не по-късно от един месец след приключването на третата година.

- Какви изисквания трябва да са постигнали младите фермери, когато дойдат проверяващите?

- Те трябва да докажат минимум 3 хил. евро с разходо-оправдателни документи, както и да покажат съответния ръст от минимум 3 икономически единици на стопанството и съответно се види в действителност, че бизнес планът е изпълнен, както и основните дейности и цели, които са си поставили. Тогава от страна на ДФЗ се пристъпва към второто финансиране, което е в размер между 7 500 евро до 12 500 евро, в зависимост от ръста на икономическите единици, които са постигнати в стопанството.

- Какви документи трябва да представят бенефициентите пред проверяващите?

- Всичките документи, които се изискват, са описани в нормативната уредба по Наредба № 9, която е качена на електронната страница на ПРСР.

- А може ли да се окаже, че бизнес плановете на някои млади фермери са прекалено амбициозни и те не могат да постигнат заложените цели?

-Като говорим за амбициозни фермери, искам да обърна внимание, че имаме много случаи, в които бенефициентите са преизпълнили многократно бизнес плановете си. Колегите от ДФЗ отиват на място и установяват, че всичко е налице, инвестициите са изпълнени и даже преизпълнени и съответно младият фермер е допустим за второ плащане.

- След второто плащане има ли проверка?

Възможно е във всеки един момент от изпълнението на бизнес плана, който е за 5-годишен период, да бъде направена проверка.

- Какви затруднения могат да срещнат младите фермери при изпълнение на бизнес плановете си?

- Едно от затрудненията, което ни направи впечатление при разговорите ни с много млади хора, е закупуването на земята или наема и арендата им. Поставят си цели, които са много сериозни и тежки за изпълнение и впоследствие се оказва, че тази земя, която те предварително са имали желание да наемат, арендуват или закупят, не им е предоставена. И започва търсене на земи, на съответните обработваеми площи. Това е един доста сериозен проблем, който се забелязва в последната една година.

- Ако в бизнес плана са заложени цели, които бенефициентът е възпрепятстван да изпълни какво се случва?

- Тогава се прави анексиране на вече подписания договор. Но трябва да се изразят мотивите поради каква причина са възпрепятствани да изпълнят първоначалните си инвестиции, дейности и цели в бизнес плана и съответно ако тези мотиви са достоверни, какво биха направили, за да могат да увеличат икономически размер на стопанството си, което е едно от основните изисквания, за да могат да бъдат финансирани и с второто плащане.

Бих искала да обърна внимание на младите хора, които не са наясно със съответните норми и изисквания. В случаи на неяснота нека се обръщат към Националната служба за съвети в земеделието и нейните областни структури за помощ, за съвет, за да не се достига до етап, в който поради неяснота или незнание на някой подзаконов нормативен акт или закон да се достига до отхвърляне на проекти и съответно до възстановяване на първоначално получената сума.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.