Подходът ЛИДЕР по ПРСР – с 35 одобрени и финансирани МИГ-а

Снимка:

Стефан Спасов, главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ

- Г-н Спасов, каква е равносметката на Управляващия орган към МЗХ за процента на одобрените и финансирани с европейски средства Стратегии за местно развитие в селските райони у нас?

- С подписването на 19-те договора на 13 юни т.г. по Ос 4 ЛИДЕР на ПРСР вече има одобрени 35 Местни инициативни групи. Общата сума на договорените средства по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и подмярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни инициативни групи” за всички одобрени МИГ в България е 128 276 605,30 лева. Заедно с договорените и усвоени около 9,5 млн. лева по т.нар. „подготвителна” подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи”, чието прилагане приключи в края на миналата година, може да се обобщи, че като цяло са договорени 98% от средствата по двете мерки 41 и 431 на Ос 4 ЛИДЕР. В близките месеци предстои да стартира мярка 421 „Междутериториално и транснационално сътрудничество”, бюджетът по която е около 10 млн. лева.

- Високите критерии за оценка на Стратегиите за местно развитие или ниският финансов ресурс на мярката бяха причина много от Местните инициативни групи да не получат евросредства за тях и да не реализират проекти, плод на предприемчивостта и желанията в самите региони?

- Критериите за избор на Местни инициативни групи действително бяха високи и това се дължи както на изискванията на европейското и българското законодателства, така и на необходимостта да се изберат най-добрите кандидати. Както знаете, интересът за финансиране по мерките от Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР е много голям. Със сигурност мога да кажа, че независимо от високите изисквания, голяма част от подадените за финансиране заявления напълно им съответстваха. Комисията за одобрение (МЗХ) имаше много трудната задача да избере най-добрите Стратегии за местно развитие. Разбира се, без финансиране останаха и голям брой добре изготвени стратегии. Причината за това беше, че по-голямата част от подадените заявления се доближаваха до максимално позволеното от нормативната уредба финансиране и предвиденият бюджет не позволи подкрепата на повече кандидати.

- На колко приема беше осъществено подаването на заявления по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и подмярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни инициативни групи” и каква беше фактическата активност на селските райони у нас?

- Заявления по мярка 41 и подмярка 431-1 бяха подадени на два приема – първият беше в периода януари–август 2010 г., а вторият – октомври–ноември 2011 г. Активността и при двата приема беше много висока, като на първия бяха подадени 55 заявления за финансиране, а бяха одобрени 16. На втория бяха подадени 71, а одобрени 19.

- Впечатлението е, че наистина подходът ЛИДЕР предизвика голям интерес у нас, но с приключването на този програмен период на ПРСР кое надделява като резултат – договорираните, но недостатъчни 76,99 млн. евро (европейски и национални средства) от бюджета на ПРСР, разочарованието на нефинансираните МИГ-ове, или придобитата вече от тях рутина да представят реалистични и работещи Стратегии за местно развитие, за които действително биха получили средства след 2013 г.?

- Разбира се, за нас, като Управляващ орган, най-важно е изпълнението на ПРСР и постигането на залегналите в нея индикатори. От тази гледна точка от основна важност е почти пълното договаряне на средствата по мерки 41 и 431 и постигнатите по време на тяхното изпълнение резултати – 90 успешно изпълнени проекта по подготвителната подмярка 431-2, одобрени и финансирани 35 МИГ.

Това не означава, че на заден план са поставени МИГ, които не получиха одобрение за финансиране на техните Стратегии за местно развитие и които имат желание да продължат работа по подхода ЛИДЕР. За тях МЗХ планира да продължи да им оказва подкрепа, за да бъдат запазени и развити постигнатите при прилагането на подхода ЛИДЕР резултати. Това ще им позволи да кандидатстват със Стратегии за местно развитие през следващия програмен период.

- Колко малки населени места у нас ще реализират приоритетите си така, както ги вижда местната общност, ползвайки евросредства по Ос 4 в този програмен период?

- 35-те одобрени МИГ включват общо около 1 100 населени места с над 850 000 жители и територия около 26 000 кв. км.

                                                                               интервю на Мариела Илиева

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.