post-image

Важно за биопроизводителите!

Биопроизводителите трябва да отговорят в посочения в писмата срок и да предоставят пред Разплащателната агенция поисканите допълнителни документи
post-image

МОСВ и БДИБР обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите