Наказани частнопрактикуващи лесовъди, резултат от проверките в горски територии във вододайните зони на Габрово и Севлиево

Проверката е извършена по сигнал на неправителствени организации и в присъствието на техни представители

Извършена е документална и теренна проверка на насаждения, стопанисвани от Държавно горско стопанство - Габрово и Държавно ловно стопанство - Росица, които попадат в част от вододайните зони на Габрово и Севлиево.  Проверката е извършена в присъствието на представители на неправителствени организации и медии.

На територията на Държавно горско стопанство - Габрово проверяващите констатират сеч на немаркирани дървета, неспазване на правилата за провеждане на възобновителна сеч, нерегламентирано прокарване на извозни пътища, нанасяне на повреди по подраста и дърветата при сечта и извоза на дървесината.    

За установените административни нарушения са съставени 10 акта на лицензирани лесовъди и служители на ДГС Габрово. Спряна е сечта в две насаждения като са обезсилени позволителните за сеч. Предстои отнемането на лицензи на частнопрактикуващи лесовъди, допуснали нарушение на горскостопанските дейности. 

Изпратени са сигнални писма до Районна прокуратура – Габрово с оглед наличие на данни за извършени престъпления.

По време на проверката на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” са констатирани факти за предприети от стопанството мерки за предотвратяване на всякакъв вид потенциална ерозия чрез изграждане на противоерозионни и отводнителни съоръжения.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.