1. Начало
 2. Новини
 3. От фермата до трапезата
 4. С кои екосхеми може да се комбинира екосхемата на биологично растениевъдство?

С кои екосхеми може да се комбинира екосхемата на биологично растениевъдство?

По Първи стълб ще се подпомагат земеделски стопани със селскостопански животни (биологични и в преход)

 

България си е поставила за цел да постигне 10 процента биологично сертифицирани площи до 2030 г. Политиките за подкрепа са заложени както н Националния план за развитие на биоземеделието, така и в стратегическия план.

Националният план за развитие на биопроизводството включва редица мерки като:

 • Популяризиране на биологичното земеделие и логото на ЕС
 • Стимулиране на потреблението на биологични продукти, в това число в обществените заведения чрез въвеждане на екологосъобразни обществени поръчки
 • Организиране на курсове, семинари и обучения
 • Насърчаване на преработката на биологични суровини
 • Провеждане на информационни кампании
 • Подкрепа за участие на българските биопроизводители в международни изложения,
 • Засилване на присъствието на биологични храни в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и др.

 

Реализирането на този план ще бъде подкрепено с национални средства, като биопроизводителите ще получават европейска подкрепа чрез стратегическия план.

По първи стълб Екосхемата за биологично земеделие е с бюджет над 40 млн. евро, като интервенцията е насочена за подпомагане на земеделски стопани със селскостопански животни (биологични и в преход) от следните видове – говеда, биволи, овце и/или кози, свине за пасищно отглеждане – Източнобалканска свиня, и стопанисват постоянно затревени площи и/или площи, заети с фуражни култури (биологични и в преход).

По стълб 2 е предвидена интервенцията Биологично растениевъдство с бюджет

над 330 млн. евро, като ще се подпомага отглеждането на 23 групи култури. Ангажиментите са обособени в две операции:

 • Плащания за преминаване към биологично растениевъдство
 • Плащания за поддържане на биологично растениевъдство

 

 

Интервенцията Биологично растениевъдство може да се комбинира със следните екосхеми:

 • Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура
 • Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения
 • Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури
 • Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи
 • Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения
 • Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000
 
CAP-mart

 

Биологично пчеларство ще се финансира чрез Втори стълб, като интервенцията е с бюджет над 34 млн. евро.

В допълнение, биологичното производството ще се подкрепя приоритетно по следните интервенции от стратегическия план:

 • Инвестиции в земеделските стопанства
 • Подпомагане на много малки земеделски стопанства
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти
 • Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари
 • Професионално обучение и придобиване на умения
 • Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.