Oбщата селскостопанска политика в подкрепа на малките населени местa

За устойчиво развитие и добър поминък