Етикет: модернизация
post-image
Новини Наука и образование

Тракийски университет е партньор в проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “ на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

Координатор на проекта за Тракийски университет е доц. дн Нели Грозева – заместник-ректор по учебната дейност