Етикет: проект
post-image
Новини Горско стопанство

ИАГ стартира нов за устойчиво използване на природните ресурси

ът се финансира от програма INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020
post-image
Новини Институции

Важни разяснения за кандидатите по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020

В отговор на постъпили въпроси от кандидати по процедура BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“от ПРСР 20142020 г.МЗХГ публикува разяснения по тях
post-image
Новини Институции

ЕС инвестира над 100 милиона евро в нови и по програмата LIFE за насърчаване на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Интегрираните и подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателството на ЕС в шест области
post-image
Новини Околна среда

На 20 февруари в Бургас ще се проведе Информационен ден по Поканата за подбор на ни предложения по грантовата схема за намаляване на морски отпадъци

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани и, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда
post-image
Новини Околна среда

Министър Димитров представи пред депутати мерки за контрол на вноса на отпадъци

Беше изнесена информация по „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансирано по Българо-швейцарската програма за сътрудничество