Предвижда се изцяло проследено движение на добитата дървесина

Снимка:

Доц. Георги Костов, зам.-министър на земеделието и храните

- Доц. Костов, след „Седмицата на гората" и нейната 90-та годишнина, под мотото „Гората - мост за бъдещето" през месец април, какво от този „мост за бъдещето" е длъжен, амбициран и в състояние да изгради настоящият екип на МЗХ с политиката на държавата в сектора?

- Политиката в сектора е насочена преди всичко към ефективното стопанисване и контрола в горите. Затова и от известно време на електронната страница на Изпълнителната агенция по горите са публикувани за обществено обсъждане проектопромените в Закона за горите и 4 наредби към него. На практика с тяхното приемане се очаква да се подобри стопанисването, в т.ч. дейностите по ползване в горите, планирането на лесовъдските мероприятия в тях, както и осъществяването на ефективен контрол по спазване на нормативните разпоредби. От друга страна, държавата отдавна има амбиция да увеличи броя на сертифицираните горски стопанства, а колкото до лесовъдската намеса - тя е необходима във всички гори, в това число и сертифицираните. За всички е ясно, че правилното поддържане на гората създава условия за запазване на биоразнообразието и оптимизирането на нейните различни и изключително важни функции.

- Каква е водещата цел на тези законодателни промени?

- Промените целят преди всичко да се подобри контролът и разпореждането с дървесината, добита от горите, за да се осигури законово регламентирано противодействие на незаконната сеч. Търговците, които ще осъществяват дейност в горите, ще изпълняват общоприети лесовъдски правила, за което отговорност носят назначените в тях т.нар. регистрирани лесовъди. По този начин ще може да се проследява продукцията им и да се търси персонална отговорност при нарушения.

- Кои са водещите насоки в изготвения проект за промени в Закона за горите преди очакваното му внасяне за дебати в ресорната Парламентарна комисия и пленарната зала на Народното събрание?

- Проектът предвижда промени в начина на планиране за имотите в горските територии на физически и юридически лица с площ до 2 ха. Това на практика е едно възстановяване на стария ред за планиране чрез задължително изработване на горскостопански програми. Така се прекратява възможността за ползване на до 20% от запаса без програми до утвърждаването на горскостопанските планове. Това ще рече, че се прекратява възможността за осъществяване на ползване от горските територии без наличие на горскостопански план или програма. С промените се въвежда отново възможността територии, които представляват гора по смисъла на Закона за горите и които са били гори до влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, но са възстановени като земеделски, да бъдат включени в горските територии. За целта със заповед на министъра на земеделието и храните ще се създават комисии на общинско ниво под ръководството на Регионалните дирекции по горите, които да изготвят списъци на имотите, чиито характеристики съответстват на определението за гора по този закон.

- Какъв ще е смисълът на тези списъци?

- С тях се цели да бъдат определени тези имоти, след което същите могат да бъдат планирани и да се стопанисват спрямо действителното им състояние, за да може да се осъществява и контролът, предвиден в Закона за горите. Предвижда се собствениците да бъдат информирани за промените, настъпили в тяхната собственост, като им се дава достатъчно дълъг период да решат и декларират дали ще управляват имота си като гора или земеделска територия.

- Ще се оптимизира ли контролната дейност на служителите от държавните горски и ловни стопанства?

- В проектозакона се извършва промяна във връзка с необходимостта служителите от държавните горски и ловни стопанства да имат възможност при участието си в новосформираните мобилни екипи за извършване на проверки да могат да съставят актове и в района на дейност на други Държавни горски стопанства (ДГС) и Държавни ловни стопанства (ДЛС) от едно държавно предприятие (ДП). Такава възможност към момента на практика те нямат.

- Ще се вземат ли мерки срещу криминалното време и начин на покушение срещу българската гора, маскирани като горскостопански дейности?

- Забранява се извършване на горскостопански дейности в горските територии в тъмната част на денонощието. Въвежда се ограничение от 2017 г., с което автомобилите, извършващи транспорт на дървесина следва да бъдат само такива с действащо GPS устройство. На практика чрез него автомобилът ще бъде проследим. След изграждането на електронната система за онлайн издаване на електронни превозни билети, в информационната система на ИАГ ще бъде възможно пълното проследяване на движението на добитата дървесина. Собствениците на обектите, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, ще бъдат задължени от началото на 2016 г. да осигурят постоянно видео наблюдение.

- Ще се коригира ли пропускът на действащия сега Закон за горите, в условията на който частните собственици на гори, предимно в малки имоти, да имат свободата да изсичат ценни, дори вековни видове дървета?

- Сред основните предложения за промени в Закона за горите е и задължително планиране в малките горски имоти. С него се цели да се ограничи изсичането в кратък срок на малките частни горски парцели. В тази посока са и промените, свързани с горите върху земеделски земи, с цел регулиране на поземлените отношения и многофункционалното ползване на земите в съответствие с начертаните приоритети. Повишава се и възрастта, след която може да започне провеждане на възобновителни сечи и се ограничават възможностите за издънково стопанисване. Малките собственици, както и големите, чиито територии попадат в НАТУРА 2000, са задължени да опазват вековните, т.нар. биотопни дървета. Това правило става общоприложимо с промените в Наредба 8 - за сечите в горите.

- Как ще постигнете баланс между правомощията на служителите от държавните и общинските горски структури и техните умения?

- Предложените промени предвиждат увеличаване на правомощията на служителите от 6-те Държавни горски предприятия, Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и общинските горски структури. Промените, касаещи правомощията, отговорностите и квалификацията на регистрираните лесовъди, са с цел повишаване нивото на квалификация на лицата, притежаващи висше или средно лесовъдско образование.

Както вече стана въпрос, за упражняване на лесовъдна практика от лесовъди със средно образование ще се полага изпит, като е предвидено отнемане на разрешителното в случай на по-сериозни нарушения. Предложени са и промени в правомощията на служителите, натоварени с опазването на общинските и държавните горски територии.

- Ще има ли някаква оптимизация при събиране на наложените глоби за нарушители, които досега в голямата си част остават неплатени?

- В тази посока се предвижда лицата, заплатили наложените им глоби или санкции в 30-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление, да заплащат 70% от стойността на глобата.

- С предложение за промени в кои наредби към Закона за горите ще осигурите неговото по-ефективно действие?

- Предложили сме промени и в три наредби към Закона за горите. Това са Наредбата за сечите в горите, Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и Наредбата за контрола и опазването на горските територии. Изцяло нова е Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии.

- Какво ново да очакваме с промените на важната Наредба №8 за сечите в горите?

- Наредба № 8 за сечите в горите предвижда промени, свързани с намаляване на интензивността на възобновителните сечи, както и задължение за провеждане на окончателната фаза на краткосрочно-постепенната сеч само на площ до 2 ха. Също така, предлагаме да настъпи промяна и в изискванията за прилагане на санитарната сеч. Другото изменение регламентира да отпадне провеждането на голи сечи за издънково възобновяване с изключение на акацията, келяв (източен) габър, мъждрян и липа. Въвежда се и задължение лицето преди да издаде позволителното за сеч да проверява и заверява маркирането на предвиденото за сеч, както и да се проверява дали границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена. С предложените изменения в Наредба № 8 се въвежда глава за специфичните изисквания при провеждане на сечи в горите в защитните горски територии.

- Какво ново се предлага с цел оптимизиране прилагането на Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии?

- С промените в Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии се въвежда задължение за ползвателите на дървесина да направят публично достояние своята дейност чрез информиране на общините и кметствата, на територията на които се извършва добив на дървесина. Регламентират се и начините, условията и мерните единици за измерване и описване в превозните билети на транспортираната дървесина, като по този начин се създават условия за единни критерии при осъществяването на контрол и обработка на статистическите данни за дървесината. Изменя се и нормата относно възможността за индивидуални дневници за дървесина за обектите за съхранение, обработка и търговия с дървесина, с цел създаване на приложими условия за големите търговски вериги, търгуващи с дървесина, които до момента на практика не водят такива дневници в разрез с нормативните изисквания. Предвижда се в обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, да бъде инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол. Тези две мерки са с отложено действие, като първата се предлага да влезе в сила от началото на 2017 г., а видео наблюдението - от 2016 г.

- Очаква ли се промяна в условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно предложените изменения в едноименната Наредба за тях към Закона за горите?

- С предложените изменения в тази Наредба се въвеждат Общи условия, които ще бъдат одобрявани от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице. В самите изменения ще бъдат разписани общи условия и клаузи за различните видове процедури, включително права и задължения за страните, както и неустойки при неизпълнение. В синхрон с Наредба 1 за контрола и опазването на горските територии се въвеждат възможности за предлагане на дървесина от страна на държавните горски предприятия в мерни единици, които са лесноизмерими и възможностите за манипулации и субективизъм са минимизирани. С промените се регламентира ограничение на възможностите за продажба на дървесина на търговци, които нямат доказани мощности за преработка на суровината, като по този начин се намаляват техните възможности за търговия и износ за сметка на реалните преработватели. Ограничени са и някои възможности за продажба на дървесина чрез считани за непрозрачни методи - конкурси и стокова борса. Фиксиран е и размерът на авансовите вноски, гаранциите за участие и изпълнение в консенсус с представителите на бизнеса.

- Какво се случва с дългоочакваната Наредба за инвентаризация на горските територии?

- Тя е в заключителния си етап преди одобрението ѝ от министъра на земеделието и храните. С влизането ѝ в сила ще започне възлагането и изработването на Областните планове за развитие на горските територии, с които на базата на единна картна основа ще се извършва функционалното зониране на горските територии. В тях ще се включват дефиниране на режими, норми и ограничения при управлението на определените функционални зони, активно участие в процеса на планиране на заинтересованите лица, определяне на стопански дейности, за които се дължи плащане, както и определяне на възмездните екосистемни ползи от горите. Тук ще се определят още зоните за защита от урбанизация, списък със забранените видове за залесяване и др. Съществената част при тяхното изработване и приемане е свързана с провеждането на задължителни обществени консултации по населени места и общини.

- Можем ли да се лишим от сечите в гората, да я освободим от тази си, понякога варварска дейност?

- На всички трябва да е ясно, че гората позволява да се ползва дървесина от нея по две причини - едната е, че така се подобрява нейното състояние, като се освобождава място за развитие на останалите дървета, т.е. тя е възобновим природен ресурс, а другата е, че продуктите от гората са необходими на хората. Задължение на лесовъдите е това да се извършва по начин, при който не се правят съществени промени в екосистемата, за да може да се опазят нейните функции и възможност за възпроизводство. В последно време към горите има много сериозен интерес, предизвикан от глобални причини. Първата е, че те останаха единственото убежище на дивата природа. Все по-осъзната е и ролята на горите за формирането на климата. Те са поглъщатели на въглероден двуокис и най-големият излъчвател на кислород. Горите намаляват и екстремалните климатични проявления.

интервю на Мариела Илиева

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.