От септември отварят за прием две от горските мерки – 223 и 226

Станислав Банчев, държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

- В AGRO.BG вече разяснихме подробности около мярка 122 и за възможностите, които тя дава на собствениците на гори у нас. Какво е положението по другите две горски мерки на ПРСР – 223 и 226? Достатъчно атрактивни ли са?

- Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” са от Ос 2 на ПРСР, касаеща опазването на околната среда и селската природа, и точно поради това бих започнал с това, че степента на подпомагане по тези две мерки е чувствително по-висока от тази по мерките от Ос 1. Като пример веднага мога да ви кажа, че по мярка 223 в най-общия случай степента на подпомагането е 70%. Когато проектите са от необлагодетелствани райони и райони от местата по „НАТУРА 2000”, тя достига до 80%. Когато бенефициенти са общини от селските райони на Република България, помощта е 100%. По мярка 226 за всички бенефициенти подпомагането е 100%.

- Този процент провокира ли по-голям интерес към мерките?

- Да, има интерес към мерките. Въпросът е, че той не е достатъчен. По мярка 223 са приети 83 проекта, а по 226 броят им е 93.

- Има ли съществена разлика между двете мерки и кой може да кандидатства по тях?

- Общата част от двете мерки са само бенефициентите. И по двете мерки допустими за подпомагане кандидати, които могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, общини, собственици на неземеделски земи или гори, както и държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове, както и научно-изследователски горски стопанства, които стопанисват неземеделски земи или гори от държавния горски фонд. Тук допълнителните бенефициенти, ако направим сравнение с мярка 122, са държавните ловни и горски стопанства и изобщо тук са допустими за подпомагане и държавни площи или гори.

- От икономическа гледна точка коя е по-атрактивна от тях?

Разбира се, мярка 226, защото при нея подпомагането е 100%. Но пък, от друга страна, по мярка 226 по превантивните дейности има смисъл да кандидатстват само много едри собственици или управляващи гори. Докато пък всички дребни собственици могат да се възползват от мярката за възстановяване на горите си, ако те са пострадали от пожар или други природни бедствия.

- По мярка 223 какви дейности се подпомагат?

- По нея са допустими за подпомагане два вида дейности: първо, по създаване на гори. Тук се включват всички предвидени по българското законодателство дейности, като се започне от изготвянето на технологичен план за залесяване, премине се към почвоподготовка, закупуване, доставка и съхранение на материалите за залесяване, труд за залесяване, включително и ограждане при нужда. Вторият тип дейности са по поддръжката. Те включват попълване, залесяване, както и отглеждане на новосъздадените култури. Този вид дейности са допустими за подпомагане само в случаите на залесяване на изоставена земеделска земя.

По мярка 226 също се подпомагат два вида дейности. На първо място, това са възстановителните дейности. В тях влизат почистване на пострадалите площи, презалесяване или презасаждане на горите, както и изграждане на депа за съхранение на дървесината. Вторият тип дейности са свързани с превенция. Те са допустими за подпомагане само в случаите, когато гората е определена със среден или висок риск от горски пожари.

- Какво включват превантивните мерки против пожари в горските масиви?

- Тук отново сме се съобразили с българското законодателство по темата. Има най-различен набор от дейности, като се започне от създаването на противопожарна инфраструктура – това включва противопожарни полоси, минерализовани ивици, строеж и подобряване на наблюдателни кули, на водоизточници за борба с пожарите, на пътища в горите с висок риск от пожари, както и разнообразяване на структурата на горите чрез внасяне по възможност на широколистни дървесни видове, които са по-устойчиви на пожари.

- Има ли максимално допустим размер на инвестициите по двете горски мерки?

- Максимално допустимият размер на инвестицията досега беше 300 хил. евро за един кандидат, за един проект, за периода на действие на програмата. Тук решихме да дадем възможност и на по-големи бенефициенти да кандидатстват, т.е. да не се чувстват ограничени от финансова гледна точка и в следващата промяна на наредбата за прилагане на мерките тази стойност ще бъде 3 млн. евро.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар