Мярка 114 от ПРСР – шанс за вашата конкурентоспособност в земеделието

Снимка:

Д-р инж. Мая Нешкова Нинова, държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

- Г-жо Нинова, с помощта на мярка 114 земеделските производители могат да получат консултации. В каква насока ще бъдат те?

- На първо място в комплекта задължителни консултантски услуги са включени изискванията за кръстосано съответствие. За да получават директни плащания, земеделските производители са задължени да изпълняват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. От 2012 г. вече се добавят и изисквания, свързани с кръстосаното съответствие. Те трябва да бъдат спазени и ще бъдат проверявани. Всички земеделски производители от старите държави членки на ЕС още от 2005 г. са задължени да спазват тези условия и се проверяват за комплекс от всички изисквания. Земеделските производители може да ги спазват, а може и да не знаят какво точно стои зад съответния член и съответното изискване. Това е смисълът на мярката „Консултантски услуги за фермери и собственици на гори“ – да подкрепим земеделските производители.

- Приемът по мярката е отворен, но защо няма списък с избрани консултанти?

- Консултантите, съгласно мярката и наредбата, си подават документите в МЗХ от 25 юни до 17 август. Разработени са и са одобрени от министъра правила, по които критериите и условията са разписани в наредбата. В МЗХ подадените документи ще бъдат проверени и всички консултантски организации, които отговарят на изискванията, ще бъдат включени в регистър на консултантите. Списъците ще бъдат два, тъй като по тази мярка могат да се консултират и собственици на гори.

- В какъв срок след затварянето на приема те могат да бъдат включени в списъка?

- Въпрос на процедура в МЗХ, но максимум до два месеца трябва да бъде съставен регистърът. Целта е още преди да бъдат приключени одобренията на земеделските производители, да съставим този регистър.

- Какви са изискванията към консултантските организации?

- Те трябва да имат задължително опит в консултантската дейност в земеделието, да имат консултантски екип от минимум трима експерти – един в областта на растениевъдството, един в животновъдството и един – в областта на икономиката. И минимум един от тези трима експерти трябва да е определен като отговорник на кръстосаното съответствие. Изискването е консултантът да отиде на място в стопанството. Едно от условията е да направи минимум едно посещение. Тоест – той ще отиде и ще провери конкретно това стопанство, защото някои от условията за кръстосаното съответствие може да не се отнасят за неговото стопанство, ако то например е само в областта на растениевъдството или пък в животновъдството. Тоест, консултантът е този, който ще направи оценката в съответствие с конкретното стопанство. И той трябва да каже: тук имаш критична точка. Добър пример в това отношение са изискванията, свързани с препаратите за растителна защита. В някои стопанства просто се подценява безопасността при съхраняването им. То трябва да бъде на определено място, на затворено, да има документи за произход. Всички тези условия не изискват много усилия от страна на земеделския производител, но незнанието и неспазването може да доведе до съответни намалявания на директните плащания.

- Как земеделските производители могат да кандидатстват по мярката?

- Кандидатстването е максимално опростено. Заявлението е много кратко и лесно като съдържание. Достатъчно е земеделският производител да попълни уникален регистрационен номер, дори само да е кандидатствал по която и да е от схемите в ДФЗ. В същото време сме разписали и в самото заявление видовете възможни консултантски услуги, тъй като освен за този задължителен пакет, свързан с кръстосаното съответствие и определен като група А, земеделските производители могат да си изберат да бъдат подпомагани и за допълнителни консултантски услуги. Мярката е децентрализирана, одобрява се в областните разплащателни агенции. Така че от гледна точна на нашата администрация като прилагане нещата са много опростени и улеснени.

Това, което е новото и различното за фермерите е, че те първо трябва да заплатят тази консултантска услуга. Те трябва да сключат договор с консултант от списъка, който ще бъде качен на сайтовете на МЗХ и ДФЗ.

Нашият ангажимент е да обърнем внимание, че ние осигуряваме финансова подкрепа за получаване на такава консултантска услуга. Максималните разходи, които са допустими за група А от консултантските услуги, са 240 евро. Като условията на мярката са, че на земеделския производител се възстановяват 80% от направените разходи. В рамките на цялата мярка 114 един земеделски производител може да получи широк пакет от консултантски услуги на максимална стойност 1500 евро. Един земеделски производител може да се възползва да бъде одобрен максимум веднъж на две години. Тези, които са подали заявления през 2011 г., през 2013 г. могат да кандидатстват отново по мярката. Тъй като ЕК има виждане, че ще може да се одобряват някои мерки и през 2014 и 2015 г., със сигурност по тази мярка ще можем да одобряваме земеделски производители и след 2013 г. Тъй като по ПРСР условията са за плащане до края на 2015 г.

- Каква е процедурата след като земеделският производител получи комплекта консултантски услуги?

- След получената консултантска услуга и преди заплащането, консултантът трябва да предостави подробен писмен доклад за всички консултации, които е предоставил. И когато се подава заявка за плащане, земеделският производител предоставя един от екземплярите от този писмен доклад.

- В края на 2011 г. беше първият прием по мярката. Имаше 57 одобрени заявления от 58 подадени за цялата страна. Защо интересът към мярка 114 е малък?

- Предполагам, че една от причините е, че земеделските производители все още не правят връзката между необходимостта от консултантски услуги и своята дейност и ползата от това каква добавена стойност могат да имат за стопанството или какво спестяване на санкции могат да постигнат, ако получат една адекватна консултантска услуга. Такъв тип мярка ще има и за следващия програмен период, отново с широки възможности за консултации.

                                                               интервю на Светла Стефанова

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.