От 4 до 15 юли ще може да кандидатствате за инвестиции в гарантираните бюджети на мярка 121 от ПРСР

Снимка:

Искра Боцева, гл. експерт в отдел „Договориране по ПМРСР”, ДФЗ

-Г-жо Боцева, какви са тенденциите по отношение на приетите проекти по гарантираните бюджети на мярка 121 през първия прозорец на прием тази година?

-За тази година до момента Държавен фонд „Земеделие” е приемал заявления единствено по мярка 121. За периода на прием по мярката са постъпили общо 167 заявления. Интересен факт е, че в последните два дни бяха подадени 120 от тях. Най-голям е интересът към инвестициите за т.нар. Нитратна директива за ограничаване на замърсяванията с нитрати на земеделски източници. 113 от подадените проекти включват такива инвестиции.

Забелязва се засилен интерес към биологичното производство. В тази кампания са приети повече от 30 проекта по този гарантиран бюджет. Преобладаващи са проектите за трайни насаждения: лавандула, роза; различни овощни видове: орехи, бадеми, череши; ягоди, малини. Като нова тенденция може да се отбележи преминаването към биологично производство и на зърнено-житни култури. Общо 4 проекта са подадени за производство на пшеница, ечемик и царевица. Толкова са и проектите за оранжерии за биологично производство. Желание за биологично производство се забелязва и от страна на животновъдите. Подаден е един проект на кравеферма за биологично производство на мляко и един проект за пчелин.

Като цяло, равносметката от тази кампания е, че най-активни са кравефермите. Над 100 от подадените проекти са за кравеферми, като част от проектите включват единствено инвестиции по Нитратната директива. Други проекти предвиждат и достигане на стандартите за качеството на суровото мляко.

- Мярка 121 дава възможност за инвестиции и в сектор животновъдство, който не е свързан с производство на мляко. Какъв е интересът в това направление?

- Извън сектор мляко активността е по-слаба заради ограниченията, които самата наредба е заложила, тъй като не действа изцяло стандартът за достигане на хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки и на свине, а само са допустими определен тип инвестиции.

За отглеждане на свине през първия период на прием по мярка 121 за тази година са подадени общо 5 проекта, като три от тях са с инвестиции по Нитратната директива, а 2 проекта включват и инвестиции за достигане на стандартите за хуманно отглеждане на свине. За стандарта за кокошките-носачки имаме подадени 6 проекта. За стандарта за бройлери, който беше въведен с последното изменение на наредбата от 1-ви март, имаме подадени 3 проекта за достигане на стандартите за хуманно отношение. С 3 проекта по Нитратната директива са кандидатствали и биволовъди.

- Специално за кокошките-носачки и свинете, към какво могат да бъдат насочени инвестициите?

- Допустимите инвестиции са описани в Приложение 9 от Наредба №8. За кокошките-носачки стандартът трябваше да бъде достигнат до 1 май 2009 г., но след въведени промени се дава допълнителен гратисен период. В приложението всеки кандидат може да види за кои точно инвестиции е удължено прилагането на този стандарт. Същото се отнася и за свинете. За кокошките-носачки е актуална само една точка от наредбата – за промяна на използваните системи, т.е. при отглеждане в неуголемени клетки и то само за стопанства, въведени в експлоатация преди 01.01.2003 г.

- Тази година имаше промяна в наредбата за прилагане на мярка 121, където се регламентира и ползването на кредити и субсидия от фермери, отглеждащи кокошки-носачки и в сектор мляко. Какъв е интересът през първия прием?

- Като облекчение за кандидатите в този прием е предвиденото увеличение от 10% над стандартния процент субсидия, който получават кандидатите, отглеждащи кокошки-носачки и за инвестиции, свързани с производството на мляко. Ако на кандидат му се полага 50% субсидия, с това увеличение той ще получи 10% надбавка от националния бюджет.

Друга възможност за кандидатите, получили държавна помощ и одобрение на проекта си по ПРСР, е, че биха могли да ползват и кредит при облекчени условия от ДФЗ за обезпечаване реализацията на този проект. В момента не бихме могли да кажем колко кандидати ще се възползват от това кредитиране, защото първо и основно условие е те да имат подписан договор по ПРСР. А тези 167 проекта все още не са договорирани.

Друга новост при проектите за достигане стандартите в ЕС, включително и Нитратната директива, е въвеждането на правило, наречено 60 на 40, т.е. 60% да бъде направена инвестиция за покриване на стандартите на Общността, а останалите 40% да бъдат за нещо друго, необходимо на стопанството, което преди това не беше допустимо. Така например, кравефермите, освен за допустимите като инвестиция доилни зали, хранилки и поилки, могат да закупят и сенокосачки, балировачки или други машини, които са им необходими за стопанството, каквито инвестиции до момента беше недопустимо да се подпомагат по гарантиран бюджет.

- Какъв е срокът за отговор дали проектът е одобрен или не?

- Срокът, заложен в наредбата, за одобрение на проектите е 5 месеца от последната дата на прием. Така че до 5 месеца всеки един от кандидатите ще е наясно дали получава одобрение, или не на проекта си по ПРСР.

- Кои са най-често допусканите грешки, които водят до отхвърляне на проекти?

- Ние не отхвърляме директно проекти, защото имаме опция да изпращаме уведомителни писма за искане на допълнителна информация, за да се доуточнят детайли по проекта. Гледаме колкото се може по-малко проекти да се отхвърлят, защото идеята е тези пари да стигнат до бенефициентите.

Една от основните грешки е, че за проекти по 121 мярка голяма част от кандидатите животновъди не представят документ за собственост или за ползване на земеделска земя, което е условие, наложено от Наредба 8 за наличие в стопанството на минимум един хектар обработваема земя или половин хектар обработваема земя с трайни насаждения. С последните промени на наредбата от 1-ви март, това условие отпадна за свиневъди и птицевъди, но за кравефермите остава в сила. Животновъдите трябва да докажат наличието на такъв минимален размер обработваема земя с документ за собственост или за ползване.

Друга често допускана грешка е, че се изготвят проекти за гарантирани бюджети с инвестиции, които не влизат в Приложение 9 с описаните стандарти.

Причина проектът да бъде отхвърлен може да бъде и непълната и неясна обосновка за необходимостта от предвидените инвестиции, която не показва до каква степен производителността на машината, например, е обвързана с капацитета на стопанството. Обосновката трябва точно това да покаже, че кандидатът има нужда точно от тази машина.

Съществена грешка се допуска от кандидатите, когато не описват другите си дейности, които не са пряко свързани с проекта, но биха могли да повлияят на цялото финансово състояние на кандидата и до по-реална икономическа оценка от страна на комисията.

Грешка е и когато офертите, които представят кандидатите, не съдържат достатъчно подробна техническа спецификация на оферираната техника. Това, от една страна, води до изкривяване при анализа дали офертите са съпоставими, а от друга страна пречи на идентифицирането от оторизирания орган по плащанията дали точно този е договореният актив, който впоследствие кандидатът си е купил.

- А каква е процедурата, след като един проект бъде одобрен?

- С последната промяна на наредбата е въведен още един контрол по одобрението на проектите. След докладването на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност и излизане с положително становище от нейна страна, ние сме задължени да изискаме още малко документи от кандидатите. След като те ни бъдат предоставени, ние докладваме проектите на изпълнителния директор, който издава заповед за одобрението им. След заповедта за одобрение пристъпваме към изготвянето на договорите и тяхното подписване.

След сключването на договора оттам нататък бенефициентът трябва да внимава какво и как изпълнява. Икономическото състояние води до множество промени, но ако тези промени бъдат предварително съгласувани с Фонд „Земеделие” няма никаква пречка да бъдат извършени от страна на кандидата и доставчиците да му доставят нещо по-различно от договореното. Но това трябва да бъде анексирано с ДФЗ.

- След подписването как стои въпросът с плащането на субсидията?


- Кандидатът има определен срок от 2 години, в който да си изпълни инвестицията, събира си необходимите документи, доказващи правилното изпълнение на договора, подписан с фонда, и след като е готов с изпълнението на проекта и са събрани всички документи, необходими на оторизирания по плащанията орган, се пристъпва към подаване на заявка за плащане. Следват процедурни проверки по спазването на срокове, административни проверки, проверки на място, които да удостоверят правилното изпълнение на договора за финансовото подпомагане, и ако всичко е наред, на бенефициента му се изплаща договорената субсидия.

- А има ли контрол от Ваша страна по време на изпълнение на проекта?

- Това се изпълнява от колегите от оторизация на плащанията. Но проверки могат да бъдат направени по всяко време и без предизвестие. Контрол се прилага непрекъснато. Както и нас ни контролират за правилното изразходване на средствата, така и ние се стараем да осигурим това правилно изразходване.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар