Всяка дейност, която подобрява и оптимизира имотите на собствениците, може да бъде единствено приветствана

Радослав Манолов - изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ

Източник: Посредник Плевен

- Г-н Манолов, какво според вас налага комасация на земеделската земя?

- Всички сме свидетели на вида и големината, в който се намират имотите в България. Средната им големина за страната е 6 декара, което е неефективно за земеделски нужди. Европейските стандарти и практика показват, че минималният размер на имотите трябва да надхвърля 20 декара за трайни насаждения и 40 декара за зърнени култури. Съществуват два начина за решаване на проблема с разпокъсаността на земеделските имоти, а именно чрез национализация, което е немислимо в днешни дни, или чрез уедряване - така нареченото комасиране.

- Как приемат собствениците на земя комасацията?

- До момента за краткия период от две седмици сме получили писмени желания за участие на голяма част от собствениците в землището, което потвърждава тяхното позитивно и отговорно отношение. Ние сме в местния инициативен комитет, започнал този проект, и очакваме и останалите собственици на имоти да изразят своето желание за присъединяване. Мога да изразя задоволство от факта, че подобни събития и процеси ще започнат да се случват в България. Всяка дейност, която подобрява и оптимизира имотите на собствениците, може да бъде единствено приветствана.

- Какво получават собствениците?

- Получават възможност да участват в процес, който след подробно анкетиране и намиране на решения ще окрупни имотите им. Важно е да се знае, че интересът на всеки е защитен и всички имат еднакви права и задължения.

- Как ще се стопанисва земята след комасацията?

- Факт е, че окрупнените имоти благоприятстват за привличане на инвеститори и развиване на активна стопанска дейност. Не мога да допусна, че собственици, които са окрупнили имотите си, ще ги оставят да пустеят впоследствие. Или обобщено - според желанието на всеки един собственик и, надявам се, по-ефективно.

- Защо точно в Катунец се реализира първият подобен проект?

- Нормативно е изискването за притежаване на минимум 10% от земеделската земя в конкретното землище от инициатори на комасационния проект. Адванс Терафонд притежава над 5 хиляди декара земеделска земя в землището, което ни прави най-големият собственик. Факт, който носи със себе си и голяма отговорност. Затова привлякохме земеделски производители, които обработват земята и заплащат рента на собствениците. Остана проблема с разпокъсаността на имотите, който смятаме съвместно да решим. Не може да се пренебрегне ефективността на местната власт и институции, без съдействието на които подобни начинания не могат да бъдат реализирани успешно.

- Каква е ролята на Министерството на земеделието и храните и съответно Холандската правителствена служба за управление на земите и водите?

- Комасационният процес е свързан с промяна и усъвършенстване на картата на землището, а това не може да бъде извършено без участието и контрола от страна на държавата в лицето на МЗХ. За всички участници това ще бъде едно голямо предизвикателство, тъй като това е първият проект от този род в България. За да сведем възможността от грешка до минимум, сме привлекли като консултанти Холандската правителствена служба за управление на земите и водите. Извършваните дейностите в проекта в с. Катунец ще бъдат основа за изготвяне на методология, която да се прилага при следващите проекти в страната. Това предполага сериозен мониторинг и експертно присъствие през цялото време до приключването му.

- Възможна ли е недоброволна комасация?

- У нас не е възможно да се извърши комасация без съгласието на собствениците. Теоретично съществува такъв вариант в някои страни на Европа, но в приетата от парламента програма за комасация на България няма заложен такъв подход.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар