Забелязва се окрупняване на Местните инициативни групи

Снимка:

Стефан Спасов, началник отдел „ЛИДЕР“ към дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ

- Г-н Спасов, имаше ли наплив от кандидати по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) след отворения на 12 август прием на заявления по нея и не особено дългия срок за кандидатстване – до 4 септември т.г.?

- Мога да кажа, че получихме достатъчно голям брой заявления – 89 от Местни инициативни групи и партньорства, включващи в състава си 161 общини от селските райони на страната и общини със специфични характеристики, съгласно Националната концепция за пространствено развитие. Очакванията ни бяха за около 100 заявления, но броят се оказа по-малък поради обединяването на повече на брой общини в състава на Местните инициативни групи и партньорства. Разбира се, имаше и такива, които не успяха да се подготвят, за да кандидатстват по приема, но техният брой е пренебрежимо малък.

- Кои бяха подводните камъни пред местните партньорства или инициативни групи в кандидатстването по подготвителната мярка в този програмен период?

- Основното предизвикателство, с което се сблъскаха вече разширяващите се Местни инициативни групи и местните партньорства, беше взаимодействието с общините и необходимостта от определени решения, които трябваше да се вземат от общинските съвети. Като цяло, мнозинството кандидати не се справиха добре с подготовката на документите за кандидатстване, въпреки че изискванията бяха максимално опростени.

- Какви конкретни дейности, свързани с подготовката на Стратегии за местно развитие, ще се финансират по подмярка 19.1 и по какво на практика ще се различават те от аналогични, случили се вече, подготвителни дейности на Местни инициативни групи, финансирани през изминалия програмен период?

- Най-общо, по подмярка 19.1 ще се финансират дейности, свързани с учредяване на Местни инициативни групи и изготвянето на Стратегии за водено от общностите местно развитие. Подкрепата ще бъде и за извършването на информационни кампании, обучения, обществени обсъждания, изготвяне на анализи и проучвания, както и за администриране на процеса на изготвяне на стратегиите. Подкрепата по подмярка 19.1 не се различава от подготвителните дейности, извършени през миналия програмен период. Структурата на прилагане на подготвителните дейности отчита натрупания опит по подхода ЛИДЕР и е много по-облекчена и оптимизирана в сравнение с тази от миналия програмен период, като същевременно е дадена и максимална свобода на местните общности.

- Еднакви ли бяха критериите за оценка на заявленията на едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г., с тези за кандидати, които вече са били финансирани с евросредства по Четвърта ос?

- Критериите за оценка на подадените заявления са еднакви за всички кандидати. В съответствие с регламентите на Европейския съюз, кандидатите, прилагали подхода ЛИДЕР през предишния период, ще получат по-малко финансиране по подготвителната подмярка в сравнение с тези, които не са прилагали подхода. Това е обяснимо, тъй като последните имат да наваксват и ще се наложи да извършат повече дейности.

- След като максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период, е левовата равностойност на 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро, не предполага ли тази малка разлика от 5 000 евро перспектива на неравнопоставеност между неопитните нови местни общности и вече финансираните и набрали скорост и яснота за бъдещето на регионите си стари МИГ-ове?

- Както казах, местните общности, които през периода 2007-2013 г. не са прилагали подхода ЛИДЕР, имат да наваксват. На техните територии трябва да се извършат повече дейности, което предполага и по-големия размер на предвидения за тях бюджет. Колкото до евентуална неравнопоставеност между прилагали и неприлагали подхода бенефициенти, смятам, че всичко зависи от капацитета, сплотеността и желанието на местните общности да работят по подхода ЛИДЕР. Следва да е ясно, че опитът от прилагането на подхода ЛИДЕР невинаги може да е положителна предпоставка, тъй като на места прилагането му беше неуспешно.

- Каква е целта на един от заложените критерии за подбора на проекти и тяхната тежест при оценяването им, според който максимален брой от над 30 точки се дава при участието на 2 и повече общини в състава на партньорството или в МИГ?

- Целта е разширяване на територията на прилагане на подхода ЛИДЕР през новия програмен период. За сравнение, в предишния за участие в подготвителната мярка регистрирахме 136 заявления, включващи 181 общини от селските райони, докато сега имаме 89 заявления, включващи 161 общини. Виждате ясна тенденция за окрупняване на Местните инициативни групи. По този начин се увеличава територията, на която се прилага подходът ЛИДЕР, както и броят на населението с реален шанс да се възползва от възможностите на един градивен в социално-икономически аспект инструмент.

- Не е ли нереалистично даването най-много – над 40 точки, за население над 30 хиляди души на територията на партньорството, при положение, че по този критерий през изминалия програмен период някои Стратегии за местно развитие, като тази на МИГ Никопол – заедно можем повече, останаха едно добро намерение поради стопилото се под 10 000 души население на техните територии, което ги изхвърли от възможността да прилагат подхода ЛИДЕР?

- Подходът ЛИДЕР постепенно показва как разбирателството и сътрудничеството на местно ниво може да доведе до позитивни резултати за общността. Не на последно място трябва да се има предвид, че колкото повече население има на територията на дадена Местна инициативна група, толкова по-голям потенциал за реализиране на проекти е налице. Това е нещо, което се насърчава от Управляващия орган на ПРСР и което в бъдеще ще има видими резултати.

интервю на Мариела Илиева

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.