Подходът ВОМР е високо ценен в целия ЕС

Стефан Спасов, началник на отдел „Водено от общностите местно развитие“, МЗХГ

Местните инициативни групи създават интерес, заетост и намаляват обезлюдяването в селските райони

 

- Г-н Спасов, нека да направим съпоставка между подхода ЛИДЕР в предишния и ВОМР в настоящия програмен период.

В предишния период, като първи за България, при изпълнението на подхода ЛИДЕР допуснахме някои грешки, които в настоящия се опитахме да избегнем. В предишния програмен период допуснахме загуба на административен капацитет, изграден по време на подготвителната мярка, по която близо 90 Местни инициативни групи бяха създадени и в продължение на 10-20 месеца беше изграждан капацитет. Населението беше информирано за подхода. Доста трудности бяха превъзмогнати - като скептицизъм към подхода, като непознаването му. Впоследствие от тези 90 МИГ-а само 35 бяха финансирани. Поради тази причина в настоящия период обърнахме внимание на тази слабост и вече имаме 64 Местни инициативни групи. Подходът се прилага на територията на 115 общини - два пъти по-голям брой селски общини.

- Какво се предвижда за следващият програмен период?

Нашата идея е да увеличим териториалния обхват на подхода и населението, което е обхванато. Подходът е високо ценен в целия ЕС. Дава отлични резултати в малките населени места.

- Какви са основните трудности, с които се сблъскват МИГ-овете?

МИГ-овете са една структура, която се явява посредник между управляващия орган, който разпределя средствата и бенефициентите. Те трябва да притежават квалификация за работа с местните общности, за представяне по правилен начин на стратегията за местно развитие, за предоставяне на консултации на бъдещи кандидати. Те имат повече функции и от управляващите органи. Една от основните трудности е да бъде задържан и надграден изграденият административен капацитет. Не мога да кажа, че навсякъде това е постигнато. Други трудности са свързани с чисто административните въпроси като документооборот и спазване на срокове.

- Откъде идва финансирането на стратегиите през първия програмен период и откъде в настоящия?

През първия програмен период финансирането на стратегиите беше единствено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. То беше в размер на около 70 млн. евро за проекти към стратегиите. Общо с управлението и средствата за сътрудничество целият бюджет на подхода беше 77 млн. евро.

В настоящия програмен период финансирането освен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, се предоставя от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, посредством 4 други оперативни програми. Това са: ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП “Околна среда“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на финансирането е 186 млн. евро. Увеличението е около 3 пъти в сравнение с миналия период. Всяка стратегия през миналия период беше около 2 млн. евро. Към момента средното финансиране за една стратегия е около 3 млн. евро. Има и стратегии с над 6,5 млн. евро финансиране.

- Какви разходи имат Местните инициативни групи?

Дейностите на МИГ-овете включват дейности, свързани с администриране на работата - заплати на Местните инициативни групи, различни текущи разходи, организиране на приеми, оценка на проекти. Това са комисии, за които се плаща. Също така, участие в различни събития и друг вид разходи за популяризиране на стратегията, обучения на местни лидери. Местните инициативни групи извършват различни дейности, които естествено струват някаква сума, която се покрива от водещия фонд, който е избран. В различните страни на ЕС водещият фонд е различен. За България това е Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Предполагам, че и за следващия период ще бъде по същия начин.

- Има ли одобрени, но нереализирани проекти?

Още в подготвителната подмярка, която стартира 2009-2010 г., имахме 102 проекта одобрени, но се изпълниха само 90. 12 бяха прекратени поради различни причини. Една от тях е липсата на финансиране. Разходите трябваше да се извършат първоначално, а след това да се изчака за тяхното възстановяване. На други места партньорствата се разпаднаха.

- Какви са проектите, за които най-често се иска финансиране?

Най-интересните мерки са за земеделски дейности и диверсификация чрез неземеделски дейности. Към настоящия период най-голям интерес има към подмярка 4.1, 4.2 и мярка 6.4 от ПРСР и техните еквиваленти в стратегиите.

- Какви са проектите, свързани с туризъм, след скандалите за къщи за гости?

Още преди да възникне този скандал, по МИГ-овете бяха отворени 47 процедури за туристически дейности, по които бяха получени само 14 проекта за къщи за гости. Тези 14 проекта ние посетихме, заедно с медиите, тъй като те бяха вече подадени.

- Каква е общата стойност на одобрените проекти и как тя се съотнася към общия бюджет?

Към момента по многофондовото прилагане на подхода имаме 180 одобрени проекта по всички програми. Общият размер на финансирането е около 25 млн. лв. Това е малък процент от бюджета, който към момента е договорен. Дейностите по подхода ВОМР ще се прилагат до 30 юни 2023 година. Ние, като управляващ орган на ПРСР, изтъкнахме необходимостта от по-добро планиране във времето при организирането на приемите. Да не се концентрират в един период, за да не се създава напрежение. Това е огромен брой проекти, които постъпват. Добре е да се разпредели приемът плавно във времето. Това ще бъде добре и за местната общност. Просто Местните инициативни групи подходиха ентусиазирано и откриха 200 приема в първата си година на функциониране, а те имат още 3-4 години.

- Как наличието на МИГ се отразява на съответния регион?

Районите, в които има Местни инициативни групи, могат да се похвалят с добър административен капацитет. Местните лидери участват в обучения, които липсват на териториите, където няма МИГ-ове. Местните инициативни групи създават интерес, заетост и намаляват обезлюдяването.

- Има ли проекти, които могат да бъдат пример за останалите?

Такива проекти има на територията на цялата страна. Например, проект за дървообработка, магазин за продажба на мебели, различни туристически дейности, зъболекарски кабинети. Парите са за малки проекти и помагат хората да се задържат по места.

- Може ли да настояваме за повече пари по ВОМР през следващия програмен период?

Земеделският министър Десислава Танева изказа положително отношение. Всичко е предмет на дискусия. Ще бъде структурирана тематична работна група. Включва представители от всички сектори.

- Какво ще посъветвате местните общности?

Бих ги посъветвал да бъдат задружни.

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.