Етикет: проекти
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

НССЗ– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

122 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 преминават до следващ етап на оценка

ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Вижте условията за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г. – целеви прием 2020 г.

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година има за цел да подкрепи от сектор „Животновъдство“ и е отворен до 15 май
post-image
Новини Аквакултури

Управляващият орган на ПМДР 2014 – 2020 г. публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на

Кандидатите, могат да подадат своите писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването
post-image
Новини Институции

ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване

те са насочени към ключови области като околна среда, здравеопазване, транспорт и енергетика за по-интелигентна, нисковъглеродна Европa
post-image
Новини Институции

Важни разяснения за кандидатите по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020

В отговор на постъпили въпроси от кандидати по процедура BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“от ПРСР 20142020 г.МЗХГ публикува разяснения по тях